August 11 2020 03:01:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Satelītsakari
All Tags
Pēc mīklaina negadījuma grasās uzsprāgt televīzijas satelīts.
Satelīts, ko uzbūvējusi kompānija "Boeing", bet pārvalda "DirectTV", ir uzsprāgšanas riska priekšā tuvākajās nedēļās. Lai mazinātu potenciālo kaitējumu citiem satelītiem, ASV valdība atļāva televīzijas kompānijas bīstamo satelītu nogādāt augstākā orbītā.
Irbenē sāk montēt jaunās antenas radioteleskopam
Šajā nedēļā Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā (VSRC) Irbenē sākts darbs pie lielākā radioastronomijas zemo frekvenču radioteleskopa (LOFAR) antenu montāžas, informēja Ventspils Augstskolas vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Inta Ozola.
Latvijas pirmais satelīts "Venta 1" pamazām pārstāj funkcionēt.
Latvijas pirmo Zemes mākslīgo pavadoni jeb satelītu „Venta-1” orbītā palaida 2017. gada 23. jūnijā. Līdz tam satelīta projekts piedzīvoja garu kosmosa odiseju. Sākotnēji to bija plānots zemes orbītā nogādāt 2009. gadā, bet pašu satelītu izdevās uzbūvēt tikai 2011. gadā Vācijā. Tad tika izskatītas nesējraķešu iespējas ASV, Krievijā un Indijā. Vairākus startus atcēla naudas trūkuma, sadursmju risku, pārlieku liela svara un citu iemeslu dēļ. Kāda bijusi projekta jēga un kas šobrīd notiek ar Latvijas pirmo satelītu, interesējamies raidījumā Īstenības Izteiksme.
SpaceX to launch cubesats to hunt pirates on the high seas.
If all goes as planned with the scheduled SpaceX launch on Sunday, a start-up called HawkEye 360 will have a trio of satellites resembling toaster ovens circling the globe, scanning for pirate radio.
ASV atļauj 'SpaceX' izvietot orbītā 12 000 satelītu lēta un ātra interneta veicināšanai.
ASV varasiestādes šonedēļ devušās atļauju kompānijai "SpaceX" izvietot orbītā teju 12 000 satelītu, lai veicinātu lētu bezvadu interneta piekļuvi nākamajā desmitgadē. "SpaceX" iecerētais tīkls ievērojami palielinās ap Zemi esošo satelītu skaitu.
Orbitālo satelītu operatora SES peļņa pērn – 596,1 miljons eiro.
Orbitālo satelītu komunikāciju operatora "SES S.A." (SES), kura viena no telestacijām darbojas Rīgā, ienākumi 2017. gadā bijuši 2,35 miljardi eiro, bet peļņa sasniegusi 596,1 miljonu eiro, portālu "Delfi" informēja kompānijā.
Paver jaunu ēru lieljaudas datu pakalpojumu jomā.
Satelītu operators "SES", kura viena no telestacijām atrodas arī Latvijā, paziņojis, ka sākas jauns laikmets globālā mākoņa mēroga savienojamībā un lieljaudas datu pakalpojumu jomā. Uzņēmuma jaunākā satelītu tīkla sistēma "O3b mPOWER" ar vairāku terabitu caurlaidības spēju ir līdz šim visu laiku jaudīgākais, elastīgākais un mērogojamais satelītu tīkls, kas nodrošinās efektīvus augsta snieguma sakarus lietotājiem visā pasaulē, teikts kompānijas paziņojumā medijiem.
Elons Masks vçlas palaist 4425 satelîtus globâla interneta ievieðanai.
Savienoto Valstu Federâlajâ komunikâciju komisijâ iesniegti dokumenti, kuros kompânija SpaceX ar tâs vadîtâju Elonu Masku priekðgalâ paudusi vçlmi iegût tiesîbas pârvaldît plaðu satelîtu tîklu, caur kuru tiktu nodroðinâts interneta pieslçgums it visur.
Latvijas pirmâ satelîta "Venta-1" palaiðana atkal atlikta
Lai gan piektdien, 10.jûnijâ, paredzçts Indijas nesçjraíetes starts, kuram bûtu jânogâdâ uz Zemes orbîtu arî Latvijas pirmais satelîts ´Venta-1¡, taèu mûsu satelîta lidojums atkal ir atlikts, ziòo Latvijas Radio 4, atsaucoties uz Ventspils Augstskolas pçtnieku un projekta "Venta-1" koordinatoru Aigaru Krauzi.
Tomsk-TPU-120 CubeSat Celebrates University Anniversary.
The Russian Tomsk-TPU-120 CubeSat is different from other CubeSats : it has a handle! The 3U CubeSat was launched from Baikonur to the ISS on March 31, 2016 in a Progress-MS-2 cargo vessel. It will be deployed by hand during a future Russian spacewalk (EVA), which is why it has a handle.
Nesçjraíetes starts, ar ko orbîtâ nogâdâs satelîtu "Venta-1", apstiprinâts 10.jûnijâ
Sekmîgi ir noslçguðies satelîta "Venta-1" vibrâciju testi, un ðobrîd no Indijas ir saòemta informâcija, ka nesçjraíetes starts, ar kuru orbîtâ tiks nogâdâts arî satelîts "Venta-1", apstiprinâts 10. jûnijâ, informçja Ventspils Augstskolas pârstâve Agnese Jçkabsone.
ARISS* sakari ar divâm Itâlijas skolâm.
5. februâris 2015 no 10.37 UTC ,SKS astronaute Samantha Cristoforetti IZ0UDF atbildçs uz studentu jautâjumiem, kurus uzdos studenti divâs Itâlijas skolâs.
Tiks palaisti divi jauni ES satelîti.
Eiropas Savienîbas (ES) satelîtnavigâcijas programmas «Galileo» programmas izpildes laikâ ðodien kosmosâ tiks palaisti divi satelîti, paziòojusi Eiropas Komisija (EK).
Orbitâlais satelîts 'Astra5B' nodroðinâs arî Latvijâ jaudîgâku satelîta pârraides kvalitâti.
Satelîtoperatora "SES" satelîts "Astra5B" sâk darboties orbîtâ 31,5 grâdus uz austrumiem virs Centrâleiropas un Austrumeiropas, Krievijas un NVS, un tas nozîmç, ka arî Latvija no ðodienas tiek nodroðinâta ar jaudîgâku satelîta pârraides kvalitâti un kapacitâti kâ digitâlo kanâlu pârraidei, tâ "HD" un "Ultra HD".
No pirmâ lietuvieðu nanopavadoòa pârraidîti vârdi «Lietuva mîl brîvîbu» .
Pirmie Lietuvas nanopavadoòi «LitSat-1» un «LituanicaSAT-1», kas janvârî tika nogâdâti Starptautiskajâ kosmosa stacijâ (SKS), piektdien plkst.9.30 pçc Latvijas laika viens pçc otra sekmîgi palaisti atklâtâ kosmosâ, un drîz pçc tam no «LitSat-1» pârraidîti trîs visas sabiedrîbas balsojumâ izvçlçti vârdi lietuvieðu valodâ - «Lietuva mîl brîvîbu». Ar ðo notikumu Lietuvu apsveikusi ASV Nacionâlâ aeronautikas un kosmosa pârvalde (NASA).
Saules uzliesmojums patraucç Lietuvas pavadoòu nogâdâðanai kosmosâ.
Ilgi gaidîtâ divu pirmo lietuvieðu nanopavadoòu nosûtîðana kosmosâ treðdien vçlreiz atlikta - sakarâ ar spçcîgu Saules uzliesmojumu ðovakar netiks palaista nesçjraíete «Antares», kurai jânogâdâ Starptautiskajâ kosmosa stacijâ (SKS) bezpilota kapsula «Cygnus» ar 1260 kilogramiem kravas, tostarp 31 mazo pavadoni.
Íîna palaiþ orbîtâ savu pirmo mçnessgâjçju.
Kosmiskais aparâts "Chang e-3", uz kura borta atrodas pirmais íînieðu mçnessgâjçjs "Nefrîta zaíis", veiksmîgi startçjis no "Xichang" kosmodroma un iegâjis starporbîtâ. Kâ vçsta aìentûra "Siòhua", kosmiskâ aparâta palaiðana notikusi pirmdien, 2. decembrî, 1:30 pçc vietçjâ laika (pçc Latvijas laika - 1. decembrî plkst. 19:30).
Pirmo lietuvieðu nanopavadoni svinîgi pavadîs uz ASV
Pirmais lietuvieðu nanopavadonis «LituanicaSAT-1», ko iecerçts palaist orbîtâ decembrî, ceturtdien tiks svinîgi pavadîts ceïâ uz ASV, kur to vispirms paredzçts nogâdât uz Nacionâlâs Aeronautikas un kosmosa pârvaldes (NASA) mîtni, lai tad pârvestu uz palaiðanas vietu Volopa salâ ASV austrumu piekrastç. Satelîta pavadîðanu vakarâ tieðraidç translçs Lietuvas Televîzija.
Lietuvâ izstrâdâts minisatelîts kosmosa atkritumu vâkðanai
Lietuvas entuziastu grupa ir izstrâdâjusi minisatelîtu kosmosa atkritumu vâkðanai, kuru novembrî paredzçts ievirzît orbîtâ ap Zemi ar ASV Nacionâlâs aeronautikas un komosa pârvaldes (NASA) nesçjraíeti, ziòoja portâls euronews.com.
Tuvojas Latvijas pirmâ satelîta 'Venta-1' palaiðana orbîtâ.
Latvijas pirmo satelîtu "Venta-1" varçtu palaist Zemes orbîtâ no Eiropas kosmodroma Franèu Gviânâ ar Eiropas Kosmosa aìentûras (EKA) jaunâkâs nesçjraíetes "Vega" aiznâkamo startu, informçja viens no satelîta "Venta-1" projekta îstenotâjiem, Brçmenes Universitâtes pasniedzçjs un uzòçmuma "OHB Technology AG" zinâtnieks Indulis Kalniòð.
Lituanica SAT-2
«Это будет уникальный, первый литовский спутник, но это – только начало нашего пути в космос. Спутник Lituanica SAT-1 означает, что будет и Lituanica SAT-2», - уверен технический руководитель миссии Лауринас Мачюлис. Создатели Lituanica SAT-1 утверждают, что не пытаются догнать латвийцев или эстонцев, которые должны запустить свои спутники раньше литовцев.
Igaunija veiks savu pirmo kosmosa misiju.
Igaunijas nanosatelîta «ESTCube-1» bûvniecîbas fâze ir pabeigta un Igaunija, iespçjams, jau 2013.gadâ veiks savu pirmo kosmosa misiju, vçsta nacionâlâ raidorganizâcija ERR.
Japânas satelîts uz Zemi pârraidîs ziòojumu no kosmosa.
Neliela izmçra japâòu satelîts riòíos ap Zemi un raidîs ziòojumu Morzes kodâ, kas no novembra bûs redzams daudzviet pasaulç, piektdien paziòoja misijas komandieris.
Thepiratebay serveri lidos kosmosâ
kamçr vairâki lieli Bittorrent trakeri tiek slçgti ciet, Piratebay joprojâm darbojas, par spîti visâm nepatikðanâm un tiesas prâvâm. Vislielâkâs problçmas Piratebay sagâdâ tieði serveru uzturçðana, jo attiecîgâs iestâdes un valdîba viòu darbîbu var izbeigt teju jebkurâ brîdî. Piratebay nesen .torrent failu vietâ jau sâka izmantot Magnet saites, kâ rezultâtâ .torrent fails tiek lejupielâdçts no citiem lietotâjiem, nevis servera. Tas viòus pasargâs vçl kâdu laiku, taèu ar to nepietiek lai apturçtu valdîbas ietekmi, tâdçï Piratebay ir nolçmuði darît ko neredzçtu – sûtît serverus zemâ orbîtâ, kur neviens tiem nepiekïûs.
Indieðu nesçjraíetes starts atlikts; meklç alternatîvas satelîta 'Venta-1' palaiðanai orbîtâ.
Indieðu "Polar Satellite Launch Vehicle" (PSLV) nesçjraíetes starts, ar kuru bija plânota Latvijas pirmâ satelîta "Venta-1" un itâïu satelîta "Maxvalier" palaiðana orbîtâ, atkal atcelts uz nenoteiktu laiku. Paðlaik tiek meklçti alternatîvi risinâjumi satelîta palaiðanai, informçja satelîta "Venta-1" izstrâdes koordinatore Dana Reizniece-Ozola.
Pârtraukta "TV5" retranslâcija caur satelîtu un kabeïtîklos .
Ðodien pârtraukta Latvijas krievvalodîgâ televîzijas kanâla "TV5" retranslâcija caur "Astra" satelîtu, un lîdz ar to beigusies iespçja to redzçt Latvijas kabeïtelevîzijas tîklos, biznesa portâlu ''Nozare.lv'' informç Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas (LEKA) valdes priekðsçdçtâjs Ilmârs Muuls.
“SES SIRIUS” NOSAUKUMS TIEK MAINÎTS UZ “SES ASTRA”
Nosaukuma maiòa ir likumsakarîga, jo SES ASTRA S.A. jau pieder 100% no kompânijas. Pçdçjo gadu laikâ ir ievçrojami attîstîjusies mûsu sadarbîba, îpaði Austrumeiropâ. SIRIUS 4 satelîts turpmâk sauksies ASTRA 4A, untâpat kâ iepriekð tiks izmantots TV un radio raidîjumu un platjoslas interneta risinâjumiem Ziemeïu un Baltijas valstîs, Austrumeiropâ un Dienvidâfrikâ.
SES Astra: sâkas 3D televîzijas çra
Ar ð.g. 4. maiju SES Astra uzsâks 3D televîzijas test-pârraides.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM