August 11 2020 03:57:51
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Ķibeles
All Tags
Pakāpeniski atjauno elektroapgādi Rīgā
Daļa Rīgas otrdienas rītā palika bez elektrības apgādes. Atbildīgie dienesti apstiprināja, ka ir liels atslēgto klientu skaits Rīgā un Rīgas reģionā. "Augstsprieguma tīkls" ap sola, ka drīzumā elekroapgāde tiks pilnībā atjaunota.
Pērkona negaisa dēļ "Tet" televīzijā vairākiem kanāliem traucēts signāls.
Pērkona negaisa dēļ virs Rīgas vairākiem televīzijas kanāliem netiek saņemts satelīta signāls, līdz ar to arī ietekmēta kanālu darbība telekomunikācijas uzņēmuma "Tet" televīzijās, pastāstīja "Tet" sabiedrisko attiecību un korporatīvās daļas direktore Lāsma Trofimova
Pēc mīklaina negadījuma grasās uzsprāgt televīzijas satelīts.
Satelīts, ko uzbūvējusi kompānija "Boeing", bet pārvalda "DirectTV", ir uzsprāgšanas riska priekšā tuvākajās nedēļās. Lai mazinātu potenciālo kaitējumu citiem satelītiem, ASV valdība atļāva televīzijas kompānijas bīstamo satelītu nogādāt augstākā orbītā.
'Katastrofāli novecojusi infrastruktūra' – astoņas stundas paralizēta Latvijas Radio darbība internetā.
Katastrofāli novecojušās infrastruktūras dēļ sestdien, 26. oktobrī, Latvijas Radio (LR) uz vairāk nekā astoņām stundām nebija pieejams internets un lokālais datu pārraides tīkls, nespējot nodrošināt operatīvu satura veidošanu un programmu translāciju internetā, portālu "Delfi" informēja LR Komunikācijas un multimediju daļā.
Naktīs uz otrdienu un trešdienu iespējami LMT datu pārraides traucējumi.
Naktīs uz otrdienu un trešdienu iespējami traucējami operatora "Latvijas Mobilais telefons" LMT datu pakalpojumu darbībā, liecina uzņēmuma mājaslapā pieejamā informācija.
LMT nav vçl novçrsis problçmu ar "Google" meklçtâju
Problçma, kuras dçï meklçtâjprogramma "Google" no "Latvijas Mobilâ telefona" (LMT) mobilo datu tîkla nâkoðos meklçðanas pieprasîjumus uzskata par robota ìenerçtiem, un tâdçjâdi prasa ievadît burtu kodu, vçl nav pilnîbâ novçrsta.
Latvijas galvenâ meteoradara remonts ieildzis; radara dati ðobrîd neprecîzi.
Ieildzis Latvijas lielâkâ un galvenâ meteoroloìiskâ radara remonts. Radars darbojas, taèu tikai daïçji, pagaidâm tâ sniegtie dati ir neprecîzi. Iepriekð Latvijas Valsts ìeoloìijas un meteoroloìijas centra speciâlisti solîja radaru salabot jau novembra sâkumâ, tagad meteorologi savâs prognozçs ir krietni piesardzîgâki un konkrçtus termiòus vairs nenosauc.
Vâcijâ iespçjama hakeru uzbrukuma rezultâtâ 900 000 cilvçku palikuði bez interneta.
Vâcijâ svçtdien un pirmdien bez interneta, telefonsakariem un televîzijas palikuði 900 000 klientu, un telekomunikâciju kompânija «Deutsche Telekom» pçta liecîbas, ka pie sakaru pârrâvuma vainojams hakeru uzbrukums.
LMT problçmas ar «Google» meklçtâju sola novçrst novembra laikâ.
Problçmu, kuras dçï meklçtâjprogramma «Google» no «Latvijas Mobilâ telefona» (LMT) mobilo datu tîkla nâkoðos meklçðanas pieprasîjumus uzskata par robota ìenerçtiem, un tâdçjâdi prasa ievadît burtu kodu, tiks novçrsta novembra laikâ, sacîja LMT viceprezidents Ingmârs Pûíis.
Latvijas vienîgais meteoroloìiskais radars jau sen nedarbojas; pat lidosta bez aktuâlâs informâcijas
Latvijas vienîgajam un lielâkajam meteoroloìiskajam radaram atrasta kompânija, kas to saremontçs. Tehniskâs problçmas radaram parâdîjâs jûnija beigâs, lîdz septembra vidû meteoroloìiskâ mçrierîce vispâr pârstâja darboties. Tagad, noslçdzoties iepirkumam, paredzams, ka radars jau novembrî atsâks darbu.
Latvijas pirmâ satelîta "Venta-1" palaiðana atkal atlikta
Lai gan piektdien, 10.jûnijâ, paredzçts Indijas nesçjraíetes starts, kuram bûtu jânogâdâ uz Zemes orbîtu arî Latvijas pirmais satelîts ´Venta-1¡, taèu mûsu satelîta lidojums atkal ir atlikts, ziòo Latvijas Radio 4, atsaucoties uz Ventspils Augstskolas pçtnieku un projekta "Venta-1" koordinatoru Aigaru Krauzi.
Vâcijâ traucçti "Deutsche Telekom" mobilie sakari
Vâcijas valstij daïçji piederoðâs telekomunikâciju kompânijas "Deutsche Telekom" mobilo sakaru tîkla darbîba sestdien ir bûtiski traucçta visâ valstî, paziòoja kompânijas preses dienestâ.
LMT klienti sûdzas par pârtrûkuðiem sakariem; LMT iesaka pârstartçt telefonus
Mobilo sakaru operatora LMT klienti sociâlajâ tîmeklî "Twitter" sûdzas par Rîgâ pârtrûkuðiem sakariem. Pats LMT pagaidâm nav informçjis klientus par traucçjumu iemesliem, bet, zvanot uz LMT bezmaksas informatîvo tâlruni, klienti tiek informçti, ka «atseviðíâs vietâs Latvijâ iespçjami interneta un balss sakaru darbîbas pârtraukumi. Strâdâjam pie situâcijas risinâjuma un pateicamies par sapratni!»
Ziòo par problçmâm ar zvaniem LMT tîklâ.
Ceturtdienas pievakarç bija vçrojamas problçmas ar zvaniem mobilo sakaru operatora «Latvijas Mobilais» (LMT) tîklâ, novçroja aìentûra BNS.
Ulbrokas tornis draud sagâzties - iespçjama demontâþa
Stopiòu novada dome no Valsts policijas ir saòçmusi informâciju par radiostacijas toròa stiprinâjuma bojâjumu, liecina novada mâjaslapâ pieejamâ informâcija. Iedzîvotâji lûgti netuvoties tornim un pçc iespçjas izvairîties no pârvietoðanâs pa Acones ielu un Radiostacijas ciematâ.
Indieðu nesçjraíetes starts atlikts; meklç alternatîvas satelîta 'Venta-1' palaiðanai orbîtâ.
Indieðu "Polar Satellite Launch Vehicle" (PSLV) nesçjraíetes starts, ar kuru bija plânota Latvijas pirmâ satelîta "Venta-1" un itâïu satelîta "Maxvalier" palaiðana orbîtâ, atkal atcelts uz nenoteiktu laiku. Paðlaik tiek meklçti alternatîvi risinâjumi satelîta palaiðanai, informçja satelîta "Venta-1" izstrâdes koordinatore Dana Reizniece-Ozola.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM