December 06 2019 22:33:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Antenas
All Tags
Cesvaines radio tornis gar zemi
14.februārī tika demontēts Cesvaines masts. Vidējo viļņu (VV) antena-masts ir celts 1961.gadā. Pēc apraides pārtraukšanas Vidējos viļņos 2002.gadā masts vairs netika izmantots . Masts bija 100m augsts un tā kopējā masa bija 23 tonnas.
Âgenskalna Televîzijas toròa îpaðniekiem Rîgas dome dod uzdevumu.
Televîzijas toròa Âgenskalnâ îpaðniekiem lîdz 28.novembrim jâiesniedz Rîgas domes Îpaðumu departamentâ darbu grafiks par bûves konstrukciju tîrîðanu un krâsoðanu, aìentûru LETA informçja departamenta pârstâve Baiba Gailîte.
Bûvvalde uzdod veikt Âgenskalna TV toròa ekspertîzi
Rîgas pilsçtas bûvvalde veikusi vizuâlu vçsturiskâ Âgenskalna radio un televîzijas toròa apsekoðanu un secinâjusi, ka tas varçtu bût bîstams iedzîvotâjiem, tâdçï toròa îpaðniekam - mediju grupas "Mix Media Group" uzòçmumam SIA "RNR Ltd" - uzdots lîdz mçneða beigâm pasûtît neatkarîga eksperta slçdzienu par bûvi un iesniegt to bûvvaldç, pastâstîja bûvvaldes pârstâve Ilze Þûka.
Âgenskalna sakaru tornis var kïût bîstams garâmgâjçjiem
Vizuâli radio-televîzijas tornis Nometòu ielâ 62, Âgenskalnâ, atrodas pirmsavârijas stâvoklî, un tâ turpmâkâ ekspluatâcija var kïût bîstama apkârtçjiem iedzîvotâjiem, garâmgâjçjiem un apkârtçjâm bûvçm, kâ arî uzskatâma par pilsçtvides ainavu degradçjoðu. Tâ secinâjis Rîgas pilsçtas bûvvaldes inspektors, kurð nesen apskatîja torni. Secinâts, ka SIA "RNR LTD" ir jâuzòemas atbildîba par toròa tehnisko stâvokli.
Âgenskalna centrâ esoðais sakaru tornis izskatâs dzîvîbu apdraudoðs
«Esmu saòçmis daudz sûdzîbu par ðo torni Âgenskalna centrâ. Pats pârliecinâjos, ka kaut kas ir jâdara. Atsegti vadi (nevar saprast, vai zem sprieguma), torni saturoðâs skrûves sarûsçjuðas, nesoðie balsti deformçti, brîva piekïuve,» tâ satraukumu pauþ kâds sociâlo tîklu lietotâjs par sakaru torni, kas slejas pâri teju visam Âgenskalna centram.
Modernizâcijas darbu veikðanai nocels 100 tonnu smago Irbenes redioteleskopa antenu.
Turpinot Ventspils Augstskolas «Ventspils Starptautiskâ radioastronomijas centra» Irbenes kompleksa modernizâcijas darbus, ðodien ap plkst. 15 tiks nocelta radioteleskopa 32 metru diametra antena ar tâs balsta struktûru, TVNET informçja Ventspils Augstskolas speciâliste sabiedrisko attiecîbu jautâjumos Inta Ozola.
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 1
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 1
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 2
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 2
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 3
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 3
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 4
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 4
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 5
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 5
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Bauska - Radio TEV
Bauska - Radio TEV
Radio TEV 97,6 MHz
Bauska - SWH Rock
Bauska - SWH Rock
SWH Rock 98,8 MHz
Bauska - SWH Rock
Bauska - SWH Rock
SWH Rock 98,8 MHz
Bauska - Star FM
Bauska - Star FM
Star FM 106,6 MHz
Bauska - Star FM
Bauska - Star FM
Star FM 106,6 MHz
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
EHR Superhits 88,0 MHz (H) TOPradio 96,5 MHz (V)
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
EHR Superhits 88,0 MHz antena
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
TOPradio 96,5 MHz antena
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Dimzukalns 2019
Dimzukalns 2019
TOPradio 91,9 MHz
Dimzukalns 2019
Dimzukalns 2019
TOPradio 91,9 MHz
GPS antenna
GPS antenna

Sabiles RRL
Sabiles RRL

2.4Ghz antena.
2.4Ghz antena.
Izjaukta-salauzta, kas puncītī.
2.4Ghz antena
2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018
XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saaremaa.
HF Antenu masti Saaremaa.

Radio lokācija, radio navigācija.
Radio lokācija, radio navigācija.

hf antena Valmierā.
hf antena Valmierā.
LVRTC radio antena uz zemes 16.02.2018, bildes iesūtījis FOX
hf antena Valmierā.
hf antena Valmierā.
LVRTC radio antena uz zemes 16.02.2018, bildes iesūtījis FOX
hf antena Valmierā.
hf antena Valmierā.
LVRTC radio antena uz zemes 16.02.2018, bildes iesūtījis FOX
hf antena Valmierā.
hf antena Valmierā.
LVRTC radio antena uz zemes 16.02.2018, bildes iesūtījis FOX
hf antena Valmierā.
hf antena Valmierā.
LVRTC radio antena uz zemes 16.02.2018, bildes iesūtījis FOX
Radio releju antenas Slovākijā
Radio releju antenas Slovākijā
Tatru kalnos šī gada janvārī.
Radio releju antenas Slovākijā
Radio releju antenas Slovākijā
Tatru kalnos šī gada janvārī.
Radio releju antenas Slovākijā
Radio releju antenas Slovākijā
Tatru kalnos šī gada janvārī.
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+ antenas izmēri.
DAB+ antenas izmēri.
DAB+ Antena 12D kanālam, dab testiem LV.
Pirātisms Īrijā
Pirātisms Īrijā
Pirātiska radio antenas Īrijā, netālu no lidostas. Princ_fm
Antenas Īrijā
Antenas Īrijā
Šādus arī var novērot Īrijā. Princ_fm
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
LVRTC Valmieras RTS
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
Valmiera/LVRTC Valmieras RTS, Rīgas iela 95
LVRTC Valmieras RTS
Mazozolu RRS
Mazozolu RRS
[url]http://www.lvrtc.lv/lat/pakalpojumi/tv_radio_apraide_un_datu_parraide/tv_un_radio_apraide/mazozoli/[/url] [url=https://www.google.lv/maps/place/Mazozoli,+Mazozolu+pagasts,+LV-5065/@56.90164...
Mazozolu RRS
Mazozolu RRS
[url]http://www.lvrtc.lv/lat/pakalpojumi/tv_radio_apraide_un_datu_parraide/tv_un_radio_apraide/mazozoli/[/url] [url=https://www.google.lv/maps/place/Mazozoli,+Mazozolu+pagasts,+LV-5065/@56.90164...
Mazozolu RRS
Mazozolu RRS
[url]http://www.lvrtc.lv/lat/pakalpojumi/tv_radio_apraide_un_datu_parraide/tv_un_radio_apraide/mazozoli/[/url] [url=https://www.google.lv/maps/place/Mazozoli,+Mazozolu+pagasts,+LV-5065/@56.90164...
Mazozolu RRS
Mazozolu RRS
[url]http://www.lvrtc.lv/lat/pakalpojumi/tv_radio_apraide_un_datu_parraide/tv_un_radio_apraide/mazozoli/[/url] [url=https://www.google.lv/maps/place/Mazozoli,+Mazozolu+pagasts,+LV-5065/@56.90164...
Yagi 2m / 70Cm
Yagi 2m / 70Cm
Pasūtijums balonu ķerstītājam izpildīts.
UK London
UK London
Diez vai pirātu antene, bet tuvu FM dipola izmēriem. Sakari kādi nez?
Glade Lane park AM transmitter London
Glade Lane park AM transmitter London
Desi Radio: 1602kHz Sunrise Radio: 972kHz https://www.google.lv/maps/@51.5045411,-0.3596749,184m/data=!3m1!1e3 http://tx.mb21.co.uk/gallery/glade-lane.php
Glade Lane park AM transmitter London
Glade Lane park AM transmitter London
Desi Radio: 1602kHz Sunrise Radio: 972kHz https://www.google.lv/maps/@51.5045411,-0.3596749,184m/data=!3m1!1e3 http://tx.mb21.co.uk/gallery/glade-lane.php
CB antenna
CB antenna
Nu jau mūžībā aizgājušā Viļņa Ribozola CB sakaru antenna.
KATHREIN 52
KATHREIN 52
Antenas salāgošanas filtri vācu ugunsdzēsēju mašīnai.
DRM testu antena
DRM testu antena
Antena arī bijusi ne no pavisam lētā gala.
Lattelecom Zīlāni
Lattelecom Zīlāni
Lattelecom sakaru tornis Zīlānos.
Latvenergo Rēzeknē
Latvenergo Rēzeknē
Visai interesants tornis Latvenergo teritorijā Rēzeknē, uz kura vēl saglabājušies radiosignāla reflektori. Agrāk, kad RRL aparatūra bija pārāk liela lai to uzstādītu augšā tornī, viens no risinājum...
LVRTC Viļāni
LVRTC Viļāni
LVRTC RRL stacija Viļānos.
Ogres RRL
Ogres RRL
Lattelekom Ogres neapkalpojamā radioreleju stacija.
RT-10
RT-10
Bijušā Irbenes radioteleskopa RT-10 bilde no Padomju laikiem. Apskatāma RT-32 vestibilā.
RT-16
RT-16
Irbenes radioteleskopa RT-16 bilde no Padomju laikiem. Apskatāma RT-32 vestibilā. RT-16 šobrīd tiek atjaunots uz vieglāku - stiklašķiedras šķīvi, jo oriģinālais alumīnija šķīvis esot bijis par smag...
RT-32
RT-32
Irbenes radioteleskopa RT-32 bilde no Padomju laikiem. Apskatāma RT-32 vestibilā.
Elektropārvades balsts Voleros.
Elektropārvades balsts Voleros.
Bijušais elektropārvades balsts Voleros, kurš šobrīd tiek izmantots kā GSM bāzes stacija. Uz otra balsta Kundziņsalā ir novietots radars.
Māļu RRL
Māļu RRL
Māļu LVRTC neapkalpojamā radioreleju stacija.
Siguldas RRL
Siguldas RRL
Siguldas LVRTC neapkalpojam? radioreleju stacija. Izmantojas LVRTC un citu komp?niju aparat?rai.
Tukuma RRL
Tukuma RRL
LVRTC Tukuma neapkalpojamā radioreleju līniju stacija.
Sabiles RRL
Sabiles RRL
LVRTC Sabiles radioreleju līniju stacija. Blakus ēkas augšdaļa ir bijis vecais sakaru tornis.
Āboliņu RRL
Āboliņu RRL
LVRTC neapkalpojamā radioreleju stacija Āboliņos.
Cesvaines RTS
Cesvaines RTS
Cesvaines LVRTC radio un televīzijas stacija. Izmantojas arī retranslācijai un citu kompāniju aparatūrai. Teritorijā atrodas arī bijušais vidējo viļņu antenu masts.
Cesvaines vidējo viļņu masts
Cesvaines vidējo viļņu masts
LVRTC Cesvaines vidējo viļņu masts. Šobrīd neizmantots.
Raidītājs Dzelmēs
Raidītājs Dzelmēs
Vēl bilde
SAT retranslātora antena
SAT retranslātora antena

Kam šīs domātas?? 2
Kam šīs domātas?? 2

Kam šīs domātas?? 1
Kam šīs domātas?? 1

FM antenas Ulbrokā
FM antenas Ulbrokā
Informācijai... jaunās antenas
Radio amatieris
Radio amatieris

arī kaut kur manīta
arī kaut kur manīta

MikroTik SXT 5nD r2 5
MikroTik SXT 5nD r2 5
MikroTik SXT 5nD r2 Made in Latvia
MikroTik SXT 5nD r2 4
MikroTik SXT 5nD r2 4
MikroTik SXT 5nD r2 Made in Latvia
MikroTik SXT 5nD r2 3
MikroTik SXT 5nD r2 3
MikroTik SXT 5nD r2 Made in Latvia
MikroTik SXT 5nD r2 2
MikroTik SXT 5nD r2 2
MikroTik SXT 5nD r2 Made in Latvia
MikroTik SXT 5nD r2
MikroTik SXT 5nD r2
MikroTik SXT 5nD r2 Made in Latvia
Aptaustīju repītera anteni :)
Aptaustīju repītera anteni :)
#freefm
Jelgava - pirāts?
Jelgava - pirāts?
Kas tad tās pa antenēm... garām braucot nevarēju nenobildēt.. :)
1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

1485 KHz antena
1485 KHz antena

YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
Gunārs - YL2GD ieraidījis signālu šī rudens maratonprojektā - 6m diametra parabolā. Vēl ļoooti daudz "pieslīpēšanas", papildināšanas un kulturalizēšanas darbu, ieskaitot 432 MHz eksperimentus, be...
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
YL2GD būvētā parabola sakariem EME (zeme-mēnes-zeme)
Gunārs - YL2GD ieraidījis signālu šī rudens maratonprojektā - 6m diametra parabolā. Vēl ļoooti daudz "pieslīpēšanas", papildināšanas un kulturalizēšanas darbu, ieskaitot 432 MHz eksperimentus, be...
Sirio SD 1300 antena.
Sirio SD 1300 antena.
Šodien uzstādīju šādu anteni. [b]Antenes tips :[/b] discone [b]Frekvenču josla :[/b] 25-1300 Mhz [b]TX band SWR[/b] < 2:1 49,5...50,5 ,120...180 ,215...300, 415...465 , 610..650 , 700-1000 ,113...
Stocholm TV TOWER
Stocholm TV TOWER

Stocholm TV TOWER
Stocholm TV TOWER

Monitorings zoom 5
Monitorings zoom 5

Monitorings zoom 4
Monitorings zoom 4

Monitorings zoom 3
Monitorings zoom 3

Monitorings zoom 2
Monitorings zoom 2

Monitorings zoom 1
Monitorings zoom 1

Midland X50
Midland X50
Un tā tas viss kopā izskatās...
princ_fm pielaiko antenu
princ_fm pielaiko antenu
Katik labi izskatās....
Antenas uzstādšana. 4
Antenas uzstādšana. 4
[url]http://www.freefm.lv/readarticle.php?article_id=121[/url]
Antenas uzstādšana. 3
Antenas uzstādšana. 3
http://www.freefm.lv/readarticle.php?article_id=121
2m "colinear" tipa antena. 5
2m "colinear" tipa antena. 5
Zibens novedējs. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 4
2m "colinear" tipa antena. 4
Sumators bez vāka. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 3
2m "colinear" tipa antena. 3
Sumators. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 2
2m "colinear" tipa antena. 2
Salāgošana. iesūtījis: jurapers
2m "colinear" tipa antena. 1
2m "colinear" tipa antena. 1
1972 gadā ražota-būvēta antena darbojās lidosta Rīga sakaros. iesūtījis: jurapers
GSM antena
GSM antena
GSM kolineārā antena 900Mhz Bildi iesūtījis lietotājs: [b]jurapers[/b]
GSM antena 1
GSM antena 1
GSM antena - šādas antenas darbojās šunu telefonijas pirmsākumos. Bildi iesūtījis lietotājs: [b]jurapers[/b]
Yagi
Yagi
Zinoo Z1 medības
Capital FM 97.1 Gavieze
Capital FM 97.1 Gavieze
Gaviezes raidītājs 97.1 CapitalFM
TOPradio antenu montāža Liepā
TOPradio antenu montāža Liepā
TOPradio.
Radio 101 Valmiera 103,4 Mhz
Radio 101 Valmiera 103,4 Mhz

Radio 101 Valmiera 103,4 Mhz
Radio 101 Valmiera 103,4 Mhz

Dimzukalns
Dimzukalns

Amatieru antenes
Amatieru antenes
Mēness sakaru antene
Viesīte -> J.Pils
Viesīte -> J.Pils
Kas tas ir nez?? Starp Viesīti un - Jēkabpili!
Viesīte -> J.Pils
Viesīte -> J.Pils
Kas tas ir nez?? Starp Viesīti un - Jēkabpili!
Just FM 97.3 MHz
Just FM 97.3 MHz

Just FM 97.3 MHz
Just FM 97.3 MHz

Just FM 97.3 MHz
Just FM 97.3 MHz

Kolkas raga militārās antenas
Kolkas raga militārās antenas

Kolkas raga militārās antenas
Kolkas raga militārās antenas

Kolkas raga militārās antenas
Kolkas raga militārās antenas

Kolkas raga militārās antenas
Kolkas raga militārās antenas

Kolkas raga militārās antenas
Kolkas raga militārās antenas

Kolkas raga militārās antenas
Kolkas raga militārās antenas


Siguldas maxima's jumts.
Siguldas maxima
Visdrīzāk ka 70.05 Mhz antena (palabojiet ja kļūdos).
Radio amatiers Wymeswoldā (UK)
Radio amatiers Wymeswoldā (UK)
Reku vienā ciematā, uzskrēju vienam tornim virsū.
Ventspils Radio monitoringa sistēma!
Ventspils Radio monitoringa sistēma!
Inženieru ielā
WiFi Ventspilī
WiFi Ventspilī

Raidošais centrs "Jurģukalns"
Raidošais centrs "Jurģukalns"

DX Cēsīs!
DX Cēsīs!

Samodelka splitters
Samodelka splitters

FM raidošie dipoli
FM raidošie dipoli

FM raidošie dipoli
FM raidošie dipoli

430 Mhz antena
430 Mhz antena
430 Mhz antenas rūpniecisks risinājums.
100.9 FM
100.9 FM

100.9 FM
100.9 FM
pievelkam nedaudz tuvāk ;)
Radio amatiera antenu sistēma!
Radio amatiera antenu sistēma!
Cēsīs Valmieras ielā! (Liekas kādam tā māja savulaik bija zīmīga ar citām antenām)
Amatieru antena
Amatieru antena
Laikam 27 Mhz antena, bet patīkami nostrādāta. (bildēts ar N95)
Radio Mazsalaca 90.3 FM
Radio Mazsalaca 90.3 FM

TV Vidzeme antene
TV Vidzeme antene

Limbaži 2
Limbaži 2

Limbaži 1
Limbaži 1
Kam šīs??
Valmiera 2
Valmiera 2
Iespējams STAR FM, bet nu kļūdīties ir cilvēcīgi!
Valmiera 1
Valmiera 1
Radio 3, iespējams
Cilpa pie dipola
Cilpa pie dipola
Atkal uz Austrāliju!
1/2 wave 102.9 Mhz
1/2 wave 102.9 Mhz
Ļoti primitīvi, bet cerams, ka būs saprotami! Tas kādam Austrālijas pirātam citā forumā!
2. dipolu antenas
2. dipolu antenas

Sigulda FM 89.8
Sigulda FM 89.8
Nedaudz tuvāk un kvalitatīvāk!
Un ar šīm??
Un ar šīm??

Ko ar šim dara???
Ko ar šim dara???

DAB antenas 1,2GHz
DAB antenas 1,2GHz
DAB ,DAB antenas 1,2GHz
Smiltene
Smiltene

Limbaži 1
Limbaži 1

Limbaži 2
Limbaži 2

Star fm Valmiera
Star fm Valmiera
Arī ceru, ka neesmu kļūdījies..
Apakšējais dipols.
Apakšējais dipols.

Augšējais dipols.
Augšējais dipols.

Skats no lejas.
Skats no lejas.

Radio Sigulda! 2
Radio Sigulda! 2

Diemžēl bez komentāriem...
Diemžēl bez komentāriem...

Progressive Fm
Progressive Fm

Radio Valkai
Radio Valkai

Esot kaut kur Kurzemē...
Esot kaut kur Kurzemē...

Mad Fm
Mad Fm

SAF AM10 uzbūve
Manās rokās pirms kāda laika nonāca te pat Latvijā "SAF Tehnika" ražots radiolinks AM10-E1. Man ir gandrīz pilnā komplektā viens šāds kanāls - divas galvas un divi "IDU" - bloks, kas liekas iekštelpās, pie kura slēdzas galva un pārraidāmais signāls. Vienīgā problēma - viens gals cietis no netāla zibens spēriena. Tā kā nedaudz aizraujos ar sakaru vēsturi un kaut cik zinu elektrību, nolēmu, ka jāmēģina sasperto galu salāpīt, lai komplekts būtu strādājošs, pie viena izveidojot nelielu uzbūves apskatu - kā nekā aparāts ir vairāk kā 10 gadus vecs un diez vai tā publiska ķidāšana SAFa biznesam kādu sliktumu nodarīs. Neskatoties uz vecumu šāda tipa galvas vēl visai bieži var redzēt antenu mastos.
Madonas raidstacijas antenas masti.
1932.-1944. gadā Madonas apriņķa Kalsnavas pagastā līdzās Aiviekstes spēkstacijai darbojās raidstacija. Pa telefona vadiem tai tika pievadīta Rīgas radiofona programma, kuru ar attiecīgu viļņa garumu no šejienes izplatīja raidītājs.
FM 88-108MHz uztverošā antena
FM 88-108MHz abu polarizāciju uztverošās antenas izgatavošana no plaši pieejamiem materiāliem!
Izplatītāko digitālās TV antenu testi
Izplatītāko digitālās TV antenu testi
Radio Reley Links
Radio releju līnijas izmanto, lai aiztransportētu signālu no TV, Radio studijas līdz ētera raidošajai aparatūrai .
Raidošās FM antenas.
Diezgan reti radio darboņi mūsu forumā aizmirst pievērst pienācīgu uzmanību tieši šai tematikai!
Intresanta antena!
Ja man vajadzētu taisīt anteni droši vien pamēginātu šo! LEJUPLĀDĒT
Aktīvās raidošās antenas!
Aktīvās raidošās antenas! Informatīvs,mācību materiāls...
Jaunākie komentāri
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
· Velkam ārā folija ce...
· [img]http://freefm.l...
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.