July 13 2020 18:40:08
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Baltcom
All Tags
'Baltcom' aizliegtos Krievijas televīzijas kanālus aizstās ar citiem līdzīga satura kanāliem.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) Latvijā aizliedzot retranslēt vairākus Krievijas televīzijas kanālus, telekomunikācijas uzņēmums "Baltcom" saviem klientiem nodrošinās citus līdzīga satura kanālus, pastāstīja "Baltcom" valdes loceklis Dmitrijs Ņikitins.
"Bite" iegādāsies uzņēmumu "Baltcom".
Mobilo sakaru operators "Bite Latvija" parakstījis pirkuma līgumu par telekomunikāciju uzņēmuma "Baltcom" iegādi, aģentūrai LETA pavēstīja "Bite Latvija" vadītājs Kaspars Buls.
'Lattelecom' un 'Baltcom' televīzijas pakās kanālu 'Rossija RTR' aizstās 'Pjatij kanal' .
Atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumam no šodienas pārtraukt retranslēt kanālu "Rossija RTR" televīzijas programmās, telekomunikācijas uzņēmums "Lattelecom" un kabeļoperators "Baltcom" aizliegto kanālu aizstās ar "Pjatij kanal", liecina "Lattelecom" un "Baltcom" informācija mājaslapā.
Apstiprina izmaiòas retranslâcijas un apraides atïaujâs
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. septembra sçdç apstiprinâja grozîjumus SIA "Latvijas Mobilais Telefons" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar vairâkâm programmâm ("Latvijas ðlâgerkanâls", "Mûzikas video", "Kidzone" un citas).
Informâcija par NEPLP sçdi 15. septembrî
Apstiprina grozîjumus "Balticom" retranslâcijas atïaujâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15. septembra sçdç apstiprinâja grozîjumus AS "Balticom" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar Krievijas TV programmu "RTR Planeta".
Pieaugot interneta lomai, cîòa par TV skatîtâju kïûst asâka.
Internetam spçlçjot arvien lielâku lomu mûsu ikdienâ, tûkstoðiem mâjsaimniecîbu Latvijâ un miljoniem visâ pasaulç atteikuðâs no analogâs televîzijas pieslçguma. Arvien samazinâs televîzijas sasniegtâ auditorija, kas savukârt arvien saasina cîòu par skatîtâja uzmanîbu. Cik ilgi tas turpinâsies un ar ko tas beigsies? Uz ðiem jautâjumiem cenðas atbildçt kompânijas «Baltcom» produktu direktors Konstantîns Borovikovs.
"Bite" interesçjas par sadarbîbas iespçjâm ar fiksçto lîniju operatoru
Telekomunikâciju operators "Bite" interesçjas par sadarbîbas iespçjâm ar fiksçto lîniju operatoru, intervijâ aìentûrai LETA atklâja uzòçmuma vadîtâjs Òikita Sergijenko.
"Baltcom" dusmojas uz "Lattelecom" un sûdzçs tiesâ par reklâmas plaìiâtu
Telekomunikâciju uzòçmums "Baltcom" saredz, ka "Lattelecom" klaji kopçjis tâs reklâmas kampaòu. Gadîjumâ, ja "Lattelecom" ðo kampaòu nepârtrauks, "Baltcom" gatavos iesniegumu, lai vçrstos tiesâ, portâlu "Delfi" informçja uzòçmumâ.
"Bite" nepiekrît PTAC viedoklim, tomçr reklâma tiks pakâpeniski pârtraukta
Telekomunikâciju operators "Bite" nepiekrît Patçrçtâju tiesîbu aizsardzîbas centra (PTAC) viedoklim, ka "Speedtest" interneta âtruma mçrîjumu izmantoðana reklâmâs ir maldinoða komercprakse, tomçr, òemot vçrâ uzòçmuma komunikâcijas plânu un cienot PTAC, reklâma pakâpeniski tiks pârtraukta, informçja "Bites" pârstâve Anete Jansone.
Ðmidre: Kopð aizgâju no Baltcom, uzòçmums nav îpaði progresçjis
«Kopð aizgâju no telekomunikâciju operatora Baltcom, uzòçmums nav îpaði progresçjis,» intervijâ atzina uzòçmuma bijuðais valdes un padomes priekðsçdçtâjs Pçteris Ðmidre.
Informâcija par NEPLP sçdi 1. oktobrî
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. oktobra sçdç pieòçma lçmumu par apraides atïaujas izsniegðanu elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim AS "Radio SWH" programmas "Radio SWH Plus" raidîðanai Ventspilî 87,9 MHz frekvencç.
Latvijâ atkal bûs pieejams televîzijas kanâls "Rossija RTR".
Sâkot no rîtdienas, pçc TV kanâla "Rossija RTR" retranslâcijas aizlieguma beigâm "Lattelecom" tîklâ atkal tiks piedâvâts ðis kanâls, tâ informçja kabeïoperatora pârstâve Lîga Bite.
Baltcom piedâvâ RTR Planeta; NEPLP vçrtç arî ðî kanâla saturu.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) patlaban vçrtç arî kanâla "RTR Planeta" saturu, lai pârbaudîtu tâ lîdzîbu ar kanâla "Rossija RTR" saturu, pastâstîja NEPLP vadîtâja vietniece Aina Dulevska.
"Baltcom" noslçdz jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu.
"TV3 Latvia" un "Baltcom" noslçguði jaunu lîgumu par kanâla TV3 pârraidîðanu, tâ informçja mediju koncerna "Modern Times Group" (MTG) sabiedrisko attiecîbu vadîtâja Marta Zandersone.
IZZI un "Baltcom" negrib piekrist MTG cenai par LNT un TV3 retranslâciju, vçsta laikraksts.
Ðobrîd risinâs sarunas starp "Baltcom" un mediju grupu "Modern Times Group" (MTG) par telekanâlu TV3 un LNT retranslâcijas nosacîjumiem no ðâ gada jûnija, taèu kompânija nav gatava piekrist MTG piedâvâtajam cenas paaugstinâjumam, laikrakstam "Dienas Bizness" atzinis "Baltcom" valdes priekðsçdçtâjs Vojko Rovere.
DELFI › Bizness › Uzòçmumi 'Baltcom': nepiedalîjâmies virszemes konkursâ, jo tehnoloìija ir 'aizejoða'.
"Lattelecom" konkurents maksas televîzijas nozarç "Baltcom" nepiedalîjâs virszemes apraides konkursâ, jo "virszemes apraide pçc bûtîbas jau ir aizejoða tehnoloìija", biznesa portâlam "Nozare.lv" pavçstîja "Baltcom" valdes loceklis Gints Kirðteins.
KP atïauj "Baltcom" un "Izzi" apvienoðanos
Konkurences padome (KP) nolçmusi atïaut SIA "Baltcom TV" un SIA "Izzi COM" apvienoðanos, liecina KP publiskotais paziòojums.
"Izzi" vçlas pilnîbâ nopirkt "Baltkom" un atteikties no sadarbîbas ar Ðmidri.
Pçc padziïinâtas kabeïtelevîzijas un elektronisko sakaru kompânijas "Baltkom" izpçtes kabeïtelevîzijas operatora "Izzi" îpaðnieki un investori nolçmuði atteikties no abu kompâniju vienlîdzîgas apvienoðanâs un izteikt piedâvâjumu nopirkt 100% "Baltkom" kapitâla daïu, vienlaikus pieprasot "Baltkom" dibinâtâja un vadîtâja Pçtera Ðmidres atkâpðanos no jebkâdâm saistîbâm ar "Baltkom", intervijâ biznesa portâlam "Nozare.lv" sacîja "Izzi" valdes priekðsçdçtâjs Helmuts Kols.
Tiesu izpildîtâjs iesniedz sûdzîbas par 'Baltkom' atteikðanos pârtraukt TV3, TV6 un TV3+ retranslâciju.
Tiesu izpildîtâjs Ginters Hmeïevskis vçrsies Rîgas pilsçtas Centra rajona tiesâ ar sûdzîbâm par telekomunikâciju uzòçmuma "Baltkom" atteikðanos pildît tiesas noteikto pagaidu aizsardzîbas lîdzekli pârtraukt kabeïtîklos retranslçt televîzijas kanâlus TV3, TV3+ un TV6.
Tiesa "Baltkom" uzdod pârtraukt kanâlu TV3, 3+ un TV6 retranslçðanu.
Rîgas pilsçtas Centra rajona tiesa uzdevusi telekomunikâciju uzòçmumam "Baltkom" pârtraukt kabeïtîklos TV kanâlu TV3, 3+ un TV6 retranslçðanu, vçstî laikraksts "Dienas Bizness". "Jâ, tâ ir taisnîba", avîzei sacîja "TV3 Latvia" ìenerâldirektore Baiba Zûzena.
"Baltkom" un IZZI iecerçjuði apvienoties; "Lattelecom" iebilst.
Telekomunikâciju, interneta un kabeïtelevîzijas operatori Baltkom un IZZI iecerçjuði apvienoties, lai kopîgiem spçkiem pacîkstçtos ar valstij daïçji piederoðo Lattelecom. No komentâriem par darîjuma detaïâm puses pagaidâm atturas.
Arî "Baltkom" KP apstrîd digitâlâs TV ievieðanu!
Abonenttelevîzijas un telekomunikâciju uzòçmums Baltkom vçrsies Konkurences padomç (KP), norâdot uz iespçjamiem konkurences likuma pârkâpumiem telekomunikâciju uzòçmuma "Lattelecom" darbîbâ, nodroðinot virszemes TV apraidi, informç uzòçmums.
VIASAT izslçgs savus kanâlus no Baltkom
Digitâlâs televîzijas operators VIASAT Latvija informç, ka no pirmdienas, 7. decembra, kabeïoperatora Baltkom ilgstoði nenokârtoto parâdsaistîbu dçï, kompânija ir spiesta Baltkom klientiem izslçgt 4 VIASAT kanâlus. Diemþçl noteikto parâdu apmaksas grafiku, par kuru iepriekð vienojuðâs abas puses, Baltkom tâ arî nav ievçrojis.
Baltkom turpinâs paplaðinât digitâlâs TV skatîtâju loku
Baltkom turpinâs paplaðinât digitâlâs TV skatîtâju loku Neraugoties uz to, ka Satiksmes ministrija Latvijas digitâlâs virszemes televîzijas projekta ievieðanu uzticçjusi uzòçmumam Lattelecom, telekomunikâciju uzòçmums Baltkom turpinâs attîstît daudzkanâlu digitâlâs TV pakalpojumu (DTV), piedâvâjot iespçju arvien vairâk cilvçkiem skatîties vairâk nekâ 100 paðmâju un ârzemju TV kanâlus. Vienlaikus Baltkom neturpinâs digitâlâs virszemes TV (DVT) raidîðanu, un signâls tiks atslçgts, tiklîdz Lattelecom uzsâks praktisku projekta realizâciju.
"Baltkom" pârtrauc "TV3" retranslçðanu.
Nesaòemot "TV3 Latvia" atbildi uz "Baltkom" aicinâjumu piekrist programmas bezmaksas retranslâcijai kabeïtîklos, "Baltkom" pieòçmis lçmumu pârtraukt "TV3" retranslçðanu. Programmas retranslçðana "Baltkom" tîklâ tiks pârtraukta pirmdienas pusnaktî, portâlam "Delfi" pavçstîja "Baltkom" pârtâvji.
SIA "Baltkom Radio"
ESD SIA "Baltkom Radio" izsniedz radioiekārtas uzstādīšanas atļauju Rīgā.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM