October 24 2020 18:10:01
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - DAB
All Tags
Briseles auto izstādē uzmanība tiks pievērsta ES digitālā radio noteikumiem.
2019. gada 18. janvāris, Brisele, Beļģija: Politikas veidotāji, raidorganizācijas un automobiļu ražotāji šogad Briseles autoizstādē pulcēsies, lai informētu par jaunajiem ES noteikumiem, kas pieprasa, lai visu jauno ražoto automašīnu radio varētu uztvert zemes ciparu radio.
EU Parliament backs digital radio in cars.
Today, the European Parliament in its Plenary session voted to adopt the new European Electronic Communications Code. This Directive will require all new car radios in the EU to be capable of receiving digital terrestrial radio. This requirement is in addition to any FM or AM functionality which manufacturers may wish to include.
LVRTC: Ciparu radio apraides testi bija jāturpina.
Digitālās skaņas apraides tehnoloģijas (DAB+) jeb ciparu radio apraides testi Latvijā bija jāturpina, uzsvēra Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.
DAB+ testi beigušies, viedokļu rezumē LR ēterā.
LR apkopojusi viedokļus "Par" un "Pret" digitālās radio apraides ieviešanu Latvijā.
Informācija par NEPLP sēdi 30.novembrī
NEPLP izvērtēja rezultātus kopš 2016.gada novembra notikušajiem ciparu skaņas zemes apraides DAB+ standartā testiem LR apraidē Rīgas reģionā, ko veica VAS “Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs” un lēma neturpināt šo testēšanu, kā arī neatbalstīt ciparu skaņas zemes apraides DAB+ standartā ieviešanu Latvijā līdz 2022.gada 31.decembrim, ņemot vērā vairākus aspektus, tostarp konkrētā apraides standarta efektivitāti ilgtermiņā, sabiedrības ieguvumus iepretī šī standarta ieviešanas izmaksām, kā arī potenciālo ietekmi uz Latvijas raidorganizācijām un reklāmas tirgu.
Ciparu radio apraides tīkla izbūve varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro.
Digitālās skaņas apraides tehnoloģijas (DAB, DAB+) jeb ciparu radio apraides tīkla izbūve Latvijā varētu izmaksāt 8,6 miljonus eiro, pastāstīja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) pārstāve Vineta Sprugaine.
Informācija par NEPLP sēdi 25. maijā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. maija sēdē uzklausīja VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvjus par zemes ciparu skaņas (DAB+) apraides testu Latvijā, esošās radio apraides uzlabošanu un nepieciešamo finansējums, kā arī par zemes ciparu televīzijas bezmaksas programmu izplatīšanas tīkla paplašināšanu.
Informācija par NEPLP sēdi 25. maijā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 25. maija sēdē uzklausīja VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvjus par zemes ciparu skaņas (DAB+) apraides testu Latvijā, esošās radio apraides uzlabošanu un nepieciešamo finansējums, kā arī par zemes ciparu televīzijas bezmaksas programmu izplatīšanas tīkla paplašināšanu.
NEPLP: Pāreju uz ciparu radio apraidi Latvijā varētu apsvērt no 2022.gada
Pāreju no analogās apraides (FM, AM) uz digitālās skaņas apraides tehnoloģijas (DAB, DAB+) jeb ciparu radio apraidi Latvijā nevarētu apsvērt agrāk par 2022.gadu, pastāstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāja Dace Ķezbere.
Paplašināta ciparu radio apraides testa drošās uztveršanas zona.
Pērn decembrī sāktās ciparu radio apraides tehnoloģijas jeb DAB+ drošās uztveršanas zona paplašināta no 40 līdz 60 kilometriem ap Zaķusalas televīzijas (TV) torni, bet pieejamo radio programmu skaits audzis no sešām līdz 11, informēja Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC).
Digitâlâs radio apraides ievieðana Latvijas iedzîvotâjiem var izmaksât pamatîgas summas, uzskata eksperti
Mâjâs jauns digitâlais radio sâkot no 25 eiro, savukârt automaðînai digitâlâ radio iebûves cena no pâris simtiem lîdz pat pâris tûkstoðiem eiro. Latvijâ sâkta tâ testçðana, taèu gadîjumâ, ja digitâlais radio mûsu valstî tiks ieviests, iedzîvotâjiem tas var izmaksât pamatîgas summas, uzskata eksperti.
Dienvidtirole no FM atteiksies 2017. gadâ.
Raidorganizâcija Südtirol RAS ir palielinâjusi digitâlo radio programmu skaitu DAB + Dienvidtirolç. Jaunâs stacijas Enneberg, Gsies, Rabenstein, Rauth, Schlinig, Antholz, Pragsertal un Maso tika nodotas ekspluatâcijâ. Patreiz lîdz 99.3 procenti no Dienvidtiroles iedzîvotâju var uztvert 21 ciparu radio staciju. Nâkamajâ gadâ valsts nodroðinâs gandrîz 100 procentu iedzîvotâjus ar DAB + pârklâjumu. Digitâlâs radiostacijas Racines, MELAG, Taufers I. M., Solda, Pfelders un Aberstückl tiks pievienotas DAB+ Mux
DAB+ ievieðanas sâkums Ukrainâ.
Ukrainâ frekveòèu josla no 174-230 Mhz tiek iedalîta Digitâlâ Radio ievieðanai.
Norvçìija kâ pirmâ valsts pasaulç sâk pilnîbâ atteikties no FM radio.
Norvçìija, sâkot no treðdienas, kâ pirmâ valsts pasaulç sâks atteikðanos no FM radio par labu digitâlajai radio apraidei tâ saucamajâ DAB (Digital Audio Broadcasting) un DAB+ formâtâ, vçsta ârvalstu mediji.
DAB+ radio apraide testa reþîmâ no 15. decembra. Dzirdçt varçs 40 km râdiusâ ap Rîgu
Jau 15. decembrî oficiâli tiks atklâta digitâlâ radio DAB+ raidîðana testa reþîmâ Latvijâ. Latvijas iedzîvotâji jau vairâkus gadus televîzijas raidîjumus skatâs digitâlajâ jeb ciparu apraidç, savukâr DAB+ tehnoloìija jeb digitâlais radio darbojas jau vairâkâs Eiropas valstîs. Kâ darbojas ðî tehnoloìija un kâdus ieguvumus tâ solâs nest Latvijai, raidîjumâ Zinâmais nezinâmajâ skaidro Latvijas valsts radio un televîzijas centra valdes priekðsçdçtâjs Jânis Bokta un Latvijas Radio valdes loceklis Uldis Lavrinoviès.
Ielûgums uz ciparu radio apraides testçðanas uzsâkðanas pasâkumu.
Labdien! VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) ir gods Jûs uzaicinât uz ciparu radio apraides tehnoloìijas testçðanas uzsâkðanas pasâkumu ðî gada 15. decembrî plkst. 11.00 Zaíusalas krastmalâ 1 (TV tronî), Rîgâ. Detalizçtu informâciju un pasâkuma norises kârtîbu lûdzam skatît ðî e-pasta pielikumâ.
nformâcija par NEPLP sçdi 17. novembrî.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 17. novembra sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim VSIA ¥Latvijas Radio´...
Ar radio nozari diskutç par digitâlâ radio testçðanu Latvijâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 8. novembrî rîkoja diskusiju par digitâlâ radio apraides testçðanu Latvijâ. Diskusijâ piedalîjâs privâto radiostaciju, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas, Latvijas Valsts radio un televîzijas centra (LVRTC), VISA ´Latvijas Radio¡ (LR), Kultûras un Satiksmes ministriju, kâ arî NEPLP pârstâvji. Radio nozares pârstâvji tika iepazîstinâti ar NEPLP lçmumu par digitâlâs radio apraides testu, ko nâkamâ gada laikâ veiks LR un LVRTC.
Igaunija un Lietuva no ðâ tehnoloìijas brînuma atteikuðâs, taèu Latvija grasâs ieviest digitâlo radio.
Iespçjams, ka nâkotnç mums nâksies mainît radioaparâtus, lai tos pielâgotu ciparu apraidei, novecojoðajiem radio pievienot ¥dekoderu kastes¡ vai iegâdâties jaunus. Tâpat kâ, ievieðot ciparu televîziju, mums nâcâs iegâdâties dekoderus, arî radio vajadzçs jaunas tehnoloìijas.
Pēdējās FM stacijas Norvēģijā
Pēdējās FM stacijas Norvēģijā
Ciemojoties Norwey bija grūti semeklēt veco FM uztvērēju. Šī valsts ir uz 99% pārgājusi DAB apraidē. Līdzīgi kā Appel TV, tāpat DAB standarta uztvērējs ir katrā mājā. Vienā mašinā gan atradām, daž...
DAB Norwey 2
DAB Norwey 2

DAB Norwey 1
DAB Norwey 1
DAB uztvērēji
DAB Norwey
DAB Norwey
Līdz FM apraides beigām palicis...
DAB+
DAB+

DAB+
DAB+
DAB+ Legālais starts
DAB+
DAB+
1 bilde no raidītāju telpas... nedrīkstot fočīt. Tikai ar actiņām..
DAB+
DAB+
DAB+ TX
DAB+
DAB+
DAD+Raidītājs. Pārskaņots 7 kanāla TV raidītājs.
DAB+
DAB+
DAB_modulators
DAB+
DAB+
LVTRC raidītāju telpa
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+ antenas izmēri.
DAB+ antenas izmēri.
DAB+ Antena 12D kanālam, dab testiem LV.
DAB+ Pirmās dienas testi
DAB+ Pirmās dienas testi
DAB+ pirmās dienas tests. Uztverts ar SDR puļķi un "galda antenu". Signāls - raustās. 229,072 MHz 12D kanāls.
DAB
DAB
Varbūt šāds DAB variants no uztverošās puses pastāv??
DAB antenas 1,2GHz
DAB antenas 1,2GHz
DAB ,DAB antenas 1,2GHz
Zviedrija ļaus FM radio dzīvot līdz 2047. gadam.
Zviedrijas publiskajā ziņojumā SOU 2018:92 tiek ierosināts, ka FM apraide valstī varētu „turpināt savu dzīvi” līdz 2047. gadam. Iemesls tam ir neierobežotā, brīvā cilvēku piekļuve FM radio saistībā ar saspringto situāciju pasaulē. Tajā pašā laikā ciparu radio (DAB) frekvences drīzumā var pārņemt bruņotie spēki. Zviedrijas publiskajā ziņojumā SOU 2018:92 var atrast daudzus interesantus priekšlikumus. Pēc būtības tas ir apjomīgs pētījums par to, kā frekvencēm jādarbojas visas sabiedrības labā. Ziņojumā ir aplūkota frekvenču izmantošana Zviedrijā līdz 2047. gadam.
Lielbritānijas komerciālais FM radio turpināsies analogajā apraidē vismaz līdz 2032. gadam.
Lielbritānijas komerciālais FM radio turpināsies analogajā apraidē vismaz līdz 2032. gadam. Lielbritānijas valdība ir atcēlusi savu sākotnējo plānu pilnībā pārtraukt FM un AM radio staciju darbību un aizstāt tās tikai ar digitālo radio (DAB). Saskaņā ar valdības paziņojumu analogo radiostaciju licences tagad tiks pagarinātas vēl uz 10 gadiem. Jebkurai komerciālai radiostacijai, kurai ir pašreizējās, bet drīz beigsies radio apraides licences, un dažām no tām pašreizējā derīguma termiņš beigsies 2022. gadā, būs atļauts pieteikties uz licences atjaunošanu, kas būs derīgas vēl uz desmit gadiem. Tas ļaus vecākām automašīnām ar radio sistēmām, kas nav aprīkotas ar DAB funkcijām, līdz 2032. gadam turpināt saņemt analogos radiosignālus.
FM izslēgšana Norvēģijā atklāj jaunas DAB+ nepilnības
600 zvani uz palīdzības tālruni
Pēc valsts mēroga FM raidītāju izslēgšanas 11. janvārī Norvēģijas Nordland apgabalā, daudziem klausītājiem radās problēmas ar DAB radio uztveršanu. Realitātē šis process bija stipri atsķirīgs no tā, ko apsolīja sabiedriskā raidorganizācija NRK. Notikumi, kas sekoja pēc FM izlēgšanas tikai vēl vienu reizi apliecināja, ka DAB nākotnē nekļūs par pilnīgu un pietiekams FM aizstājēju. Tagad Norvēģijas valdība ir ļoti tuvu tam, lai atzītu savu kļūdu un lemtu par FM izslēgšanas atlikšanu citos valsts reģionos. Neskatoties uz to, oficiālais priekštats par FM izslēgšanu joprojām tiek uzturēts kā ļoti spilgts un pompozs notikums Norvēģijas vēsturē. NRK amatpersonas dara visu iespējamo, lai izveidotu pozitīvu tēlu par valsts tik ilgi gaidīto, bet strīdīgo pāreju uz DAB. Radiostacijas, kas bija pieejamas tikai lielpilsētu teritorijās, nu būs uztveramas visā valstī. Gan Norvēģijas politiķi, gan pati raidsabiedrība NRK ir ļoti ieintresēta, lai Norvēģija kļūtu par pirmo valsti uz planētas bez FM. Apgabals no Trøndelag ziemeļiem līdz robežai ar Troms (Norvik tuvumā) zaudēja FM radio pārklājumu ar svinīgu ceromoniju un speciāla slēdža izslēgšanu. Gandrīz uzreiz pēc tam, pirmajās pāris stundās NRK saņēma 600 zvanu ar aicinājumiem pēc palīdzības un sūdzībām, tādā veidā palielinot iespēju, ka FM atslēgšanu tomēr vēl var atlikt. Pat Oslo apgabala iedzīvotāji sūdzējās, ka DAB pārklājums daudzās vietās vienkārši pazūd. To labi var novērot braucot mašīnā no Lommedalen uz Sandvika un starp Sollihøgda un Hønefoss. DAB kritiķi NRK nodēvēja par "Patiesības ministriju", jo tā ir gatava, vēlas un spēj palīdzēt izmisumā nonākušajiem DAB lietotājiem ar speciāla telefona palīdzību. "DAB palīgi" var runāt arī angliski, vai, iespējams, citās valodās, ja rodas tāda nepieciešamība.
DAB+ ilūziju gūstā. Kurp mūs ved ciparu tehnoloģijas?
80’tie sauc - atkal jaunas vecās tehnoloģijas
Pašlaik LVRTC ar saviem testiem ir atgriezis Latvijā novecojušu 80 gadu tehnoloģiju DAB+. (DAB uzlaboja ar DAB+ 2007.gadā) Tiesa, pagaidām tie ir tikai testi – traģēdija „vienkāršajai tautai” tā būtu tad, ja šo sistēmu Latvijā patiešām ieviestu un pavisam slēgtu FM apraidi. Kāpēc? No vienas puses, mēs iegūstam samērā labā kvalitātē daudz lielāku programmu skaitu, bet no otras – ir jānomaina VISI radio uztvērēji. Tā nav joka lieta... Beigās jau tie izrādīsies tikai pāris procenti no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas klausīsies ciparu radio, laikam gan, vairums pensionāri, jo jauniešiem radio vispār nevajag – pilnīgi pietiek ar internetu.
Juris Lapinskis par DAB+ un reklāmas tirgu
Juris Lapinskis par DAB+ un reklāmas tirgu...
Norvēģi joprojām nevēlas DAB radio
Septiņi no desmit aptaujātajiem norvēģiem noraida FM izslēgšanu. DAB+ projekts ir tuvu fiasko.
Kā norāda valsts mēroga dienas laikraksts Dagbladet, vislielākā iedzīvotāju pretestība ir trīs ziemeļu apgabalos. 2017. gada janvārī ir jāsākas FM izslēgšanai Nordland apgabalā. Lielākā daļa cilvēku ir stingri "pret" savā nostājā par FM tīkla izslēgšanu un pāreju uz DAB. 66% respondentu teica, ka viņi ir pret, tikai 17% apgalvo, ka viņi ir par to. Dagbladet jau veica identisku aptauju šā gada jūlijā, ar gandrīz tādu pašu rezultātu.
DAB radio Norvēģijā šogad saskaras ar nopietnām problēmām un protestiem
Norvēģija šobrīd ir viena no 19 pasaules valstīm, kas piedāvā DAB radio tehnoloģiju. Šī gada novembrī Norvēģijas Progresa partija vēlējās bloķēt NRK sagatavoto pāreju uz DAB 2017. gadā. Tas neizdevās – lēmums jau ir pieņemts. Tā kā NRK ir valsts īpašumā, politiķi jau ir sankcionējuši šo projektu, balsojot Norvēģijas parlamentā 2015. gada pavasarī. NRK arī ir paziņojusi, ka būtu pārāk dārgi valstī uzturēt gan DAB, gan FM radio, bet kritiķi apgalvo, ka pāreja vienkārši notiek pārāk ātri un valsts tam nav īsti gatava.
DAB+ Latvijā - ceļš uz nekurieni.
DAB/DAB+ tehnoloģija nav jāparbauda. Pēc digitālā radio tehnoloģijas testiem, no pārejas uz DAB un DAB+ jau sen ir atteikušās Lietuva un Igaunija. Gudra rīcība būtu - apkopot citu valstu pieredzi šajā jomā un neuzkāpt uz grābekļa. Pēc būtības nekas pat nav jāizvērtē. Tas jau ir izdarīts. Vai tiešām Latvijā ir nepieciešams apzināt ieguvumus, ko šī tehnoloģija var sniegt sabiedrībai - veselu gadu "laist gaisā" 6 Latvijas Radio programmas un bezjēdzīgi izšķērdēt naudu? Mēs esam tik bagāti, ka varam to atļauties? Kuri ir tie, kam tas ir izdevīgi? Vismaz kaut kādu skaidrību mums var sniegt Zviedrijas pieredze.
DAB COFDM Modulator OEM Board
DAB COFDM Modulator OEM Board.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM