November 27 2020 05:33:35
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

Tags - Likumdošana
All Tags
Stājas spēkā likums, kas liedz TV pamatpiedāvājumā iekļaut sodītas programmas.
Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nosakot, ka televīzijas (TV) operatoru pamatpiedāvājumā būs liegts iekļaut programmas, attiecībā uz kurām pēdējo trīs gadu laikā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pieņēmusi lēmumu par retranslācijas aizliegumu.
Saeimā pieņemti vēsturiski likuma grozījumi, būtiski palielinot NEPLP lomu informatīvās telpas drošības jautājumos.
Saeima pieņemot grozījumus elektronisko plašsaziņas likumā būtiski paplašinājusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) pilnvaras cīņā ar Latvijai naidīgu mediju saturu, atvieglojot iespējas anulēt retranslācijas atļaujas, kā arī noskaidrot TV un radio programmu patieso labumu guvējus.
Policija piesaka karu televīzijas pirātiem – pret izplatītājiem trīs gadu laikā uzsākti 40 kriminālprocesi .
Namu apsaimniekotāji vai, piemēram, elektropreču veikalu pārdevēji – izrādās, starp šo profesiju pārstāvjiem mēdz būt negodīgi ļaudis, kas piepelnās ar TV pirātismu, piedāvājot par lētāku samaksu nelikumīgi iegūt pieeju simtiem televīzijas kanālu.
NEPLP jau divas nedēļas neiesniedz prokuratūras pieprasītos materiālus.
Ģenerālprokuratūra jau pirms divām nedēļām pieprasīja no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes materiālus saistībā ar Latvijas Televīzijas (LTV) valdes konkursa rezultātiem, taču padome uz šo pieprasījumu vēl nav atbildējusi.
Briseles auto izstādē uzmanība tiks pievērsta ES digitālā radio noteikumiem.
2019. gada 18. janvāris, Brisele, Beļģija: Politikas veidotāji, raidorganizācijas un automobiļu ražotāji šogad Briseles autoizstādē pulcēsies, lai informētu par jaunajiem ES noteikumiem, kas pieprasa, lai visu jauno ražoto automašīnu radio varētu uztvert zemes ciparu radio.
Stājas spēkā jaunie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.
018.gada 12.jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Jaunie likuma grozījumi stiprina Latvijas mediju telpu un iezīmē ceļa karti sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus.
Kremļa propaganda televīzijā: Nozare nostājas pret kvotām ES valodu kanāliem
Latvijas Reģionu apvienības, "Vienotības", Nacionālās apvienības un Zaļo un zemnieku savienības frakciju deputātu Saeimā iesniegtais priekšlikums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (EPLL) noteikt, ka televīzijas pakalpojumu pamatpakās vismaz 90% satura ir jānodrošina Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valodās, lai tādējādi ierobežotu Kremļa propagandu, saskāries ar spēcīgu nozares pretestību, un tas, visticamāk, likuma grozījumos vairs nepaliks. Tāpat arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pēc deputātu ierosinājuma iesniegusi savus priekšlikumus, tajos 90% kvotu nepieminot.
Dronu izmantošanu Latvijā regulē noteikumi, taču par pārkāpumiem sodu nav.
Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu izmantošanu Latvijā regulē noteikumi, taču par pārkāpumiem speciālu sodu nav, šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta Panorāma» atzina Civilās aviācijas aģentūras (CAA) direktors Māris Gorodcovs.
Saeimas komisija konceptuāli atbalsta jauno Sabiedrisko mediju un to pārvaldības likumu
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šodien konceptuāli atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) pārstāvju prezentēto Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumprojektu.
Valdîba atbalsta dronu izmantoðanas regulçjumu
Valdîba ðodien atbalstîja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto bezpilota gaisa kuìu jeb dronu lietoðanas regulçjumu, aìentûra zinâja valdîbâ. Patlaban spçkâ ir 2016.gadâ izdoti Ministru kabineta noteikumi «Kârtîba, kâdâ veicami bezpilota gaisa kuìu un tâdu cita veida lidaparâtu lidojumi, kuri nav kvalificçjami kâ gaisa kuìi», taèu regulçjums nav visaptveroðs un ir morâli novecojis.
Aizliegs dronu pilotçðanu alkoholisko dzçrienu ietekmç.
Bezpilota lidaparâtus jeb tâ dçvçtos dronus nevarçs vadît alkoholisko dzçrienu ietekmç, paredz Ministru kabineta noteikumu projekts, kuru otrdien, 22. novembrî, skatîs valdîba.
Mediju uzrauga amatu tîkotâjiem vajadzçs pielaidi valsts noslçpumam; opozicionâri kritiski
Par Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïa amata kandidâtiem varçs kïût tikai tâs personas, kuras ir tiesîgas saòemt speciâlo atïauju pieejai valsts noslçpumam, paredz Saeimas pirmajâ lasîjumâ atbalstîtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ.
Intervija ar Daci Kotzevu
Valdîba pieòçmusi likuma grozîjumus, kas ïaus mediju uzraugam – Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei vçrsties ne tikai pret reìistrçtiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem, bet arî tâdiem, kas oficiâlajâ kârtîbâ nav reìistrçjuðies. Tas nozîmç, ka institûcijâm tiek atbrîvotas rokas cîòai ar nelegâlajiem televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem. Vairâk jautâsim biedrîbas ´Nç, pirâtismam Latvijâ¡ vadîtâjai Dacei Kotzevai.
Sperts solis tuvâk TV 'pirâtu' apkaroðanai Latvijâ, priecâjas biedrîba.
Valdîbas atbalstîtie likuma grozîjumi, kas paredz ierobeþot televîzijas pakalpojumu nelegâlu izplatîðanu internetâ, ir ïoti liels solis uz priekðu televîzijas pakalpojumu nelegâlo sniedzçju apkaroðanâ, uzskata biedrîbas "Nç, pirâtismam Latvijâ" vadîtâja Dace Kotzeva.
NEPLP: Jâsakârto valodu lietojums radio çterâ
No 2010. gada spçkâ esoðais Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums un radiostacijâm izsniegtâs apraides atïaujas paredz valodu lietoðanas proporciju radio çterâ. Proti, ja izsniegta apraides atïauja paredz 30% latvieðu valodas lietojumu nelatvieðu auditorijai paredzçtajâ radiostacijâ, tad treðdaïai no diennakts çtera (neskaitot mûziku) ir jâskan latviski. No integrâcijas politikas viedokïa izklausâs loìiski, taèu realitâtç viss nenotiek tâ, kâ "uz papîra".
No 2017.gada liks deklarçt ne tikai dzîvesvietas, bet arî elektronisko adresi.
No 2017. gada elektroniskâs adreses bûs obligâtas valsts un paðvaldîbas iestâdçm, kâ arî uzòçmumiem, pagaidâm vçl nav izlemts jautâjums par fiziskajâm personâm, vçsta laikraksts "Dienas Bizness". Ðâdu ieceri paredz Iekðlietu ministrijas sagatavotais oficiâlâs elektroniskâs adreses likumprojekts.
Komersants: Elektronisko sakaru likuma grozîjumi veicinâs negodîgu komercpraksi.
Grozîjumi Elektronisko sakaru likumâ (ESL), kas liek interneta pakalpojumu sniedzçjiem bloíçt Latvijâ nelicencçtus azartspçïu organizçtâjus, tikai veicinâs negodîgu komercpraksi un nebût neaizsargâs patçrçtâju intereses, uzskata interneta un e-pasta pakalpojumu uzòçmuma "Inbokss" pârdoðanas vadîtâjs Andis Kulinskis.
Noteikti sodi radioiekârtu lietoðanas, elektronisko sakaru tîklu ierîkoðanas un bûvniecîbas jomâs
Rîgâ, 2009. gada 17. jûnijâ Informâciju sagatavoja Edîte Balode VAS ?Elektronisko sakaru direkcija? Informâcijas sistçmu departamenta vecâkâ eksperte
Grozîjumi Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ
Saeima ir pieòçmusi un Valsts prezidents izsludina ðâdu likumu: Pievçrsiet uzmanîbu - soda naudu apjomiem! Investçjiet naudiòu augstajâs tehnaloìijâs - tas jums atmaksâsies.
Likumprojekts "Elektronisko mediju likums"
Likumprojekts "Elektronisko mediju likums" 11.03.2009 14:26 Nacionâlâs radio un televîzijas padomes izveidotâ likuma izstrâdes darba grupa ir izstrâdâjusi Elektronisko mediju likuma projektu. Likumprojekts ir iesniegts LR Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai tâlâkai virzîbai. 7.pants. Nekomerciâlie elektroniskie mediji (1) Nekomerciâlie elektroniskie mediji darbojas.................
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM