November 27 2020 04:30:55
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

Tags - Likumi
All Tags
NEPLP atkārtoti aicina Saeimu pārskatīt kreditēšanas reklāmu ierobežošanu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) atkārtoti vērsusies pie Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Saeimas komisijām ar aicinājumu atlikt grozījumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā stāšanos spēkā. Pārtraucot kreditēšanas reklamēšanu, pastāv reāls risks, ka samazinoties nacionālo mediju satura apjomam un kvalitātei, auditorija pārorientēsies uz pārrobežu medijiem vēl daudz lielākā pakāpē, nekā līdz šim.
"Rossija RTR" un propagandists Solovjovs atgriezies Latvijas apraidē
Ir beidzies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) noteiktais trīs mēnešu retranslācijas liegums televīzijas kanālam "Rossija RTR".
Rinkēvičs: pēc vēršanās pret TV3 jāizvērtē sistēmiskas izmaiņas mediju uzrauga darbā.
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vēršanās pret mediju koncernu "All Media Latvia" jāizvērtē Saeimas Mediju politikas apakškomisijai, kurai, iespējams, jādomā par sistēmiskām izmaiņām mediju uzrauga darbība, sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).
NEPLP iesniedz priekšlikumus sabiedrisko mediju likuma otrajam lasījumam
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 21.janvārī iesniedza LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai priekšlikumus likumprojekta “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums” otrajam lasījumam.
Atgādinām par apraides uzraudzības valsts nodevas samaksu
Elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva 5691,48 euro apmērā par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību 2019.gadā. Valsts nodevas samaksa jāveic no 2019.gada 10.janvāra līdz 31.janvārim.
NEPLP vērš elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzmanību!
2018.gada 12.jūlijā stājās spēka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi, paredzot visiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kuriem ir izsniegta apraides atļauja vai retranslācijas atļauja, vai kuri sniedz pakalpojumus pēc pieprasījuma iesniegt Padomē ziņas par patieso labuma guvēju līdz 2018.gada 31.decembrim.
Apstiprina grozîjumus elektronisko mediju nozares stratçìijâ
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 23. marta sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012.-2017.gadam.
NEPLP uzsver nepiecieðamîbu stiprinât latgalieðu valodas izmantoðanu elektroniskajos medijos
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 7. jûlija sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012. – 2017. gadam, par vienu no prioritâtçm izvirzot nepiecieðamîbu nodroðinât sabiedrisko pasûtîjumu raidîjumus latgalieðu valodâ, kâ arî îstenot NEPLP Latgales elektronisko mediju programmu.
Plâno iniciçt izmaiòas likumdoðanâ, kas ierobeþos nelegâlu TV un kino pârraidi tieðsaistç
Tieðsaistes kinoteâtris "Megogo.net" kopâ ar televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem plâno iniciçt izmaiòas likumdoðanâ, kas neïaus digitâlajâ vidç pârraidît tos televîzijas kanâlus, kam Latvijâ nav izsniegta apraides licence, kâ arî cînîsies ar nelegâlajiem tieðsaistes kinoteâtriem, pastâstîja "Megogo.net" Baltijas reìiona vadîtâjs Andþejs Pjateckis.
5 padomi pirms radioiekârtu iegâdes.
Izmantojamo frekvenèu atðíirîbu dçï DECT 6.0 sistçmas iekârtu darbîba ðajâ frekvenèu joslâ Eiropâ, t.sk. Latvijâ ir stingri aizliegta, jo var radît kaitîgus radiotraucçjumus mobilo sakaru tîklu bâzes staciju darbîbai. Pirms iegâdâties radiofrekvences izmantojoðas iekârtas vçlams tirdzniecîbas vietâ noskaidrot, vai tâs ir piemçrotas lietoðanai Latvijâ. Tirgotâjam ir pienâkums ðâdu informâciju sniegt!
'Super FM' ðefs aicina prezidentu neizsludinât krievu valodu ierobeþojoðo likumu; 'Radio SWH' prasa pretçjo.
Vairâkas radiostacijas pârvaldoðâ uzòçmuma "Super FM" valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis vçrsies ar vçstuli pie Valsts prezidenta Andra Bçrziòa, lûdzot neizsludinât grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ.
Sveðvalodu radio programmâm no 2016.gada jâraida tikai valsts valodâ.
Tâm radio programmâm, kurâm lîdz ðim bija noteikts, ka raidîjumiem latvieðu valodâ jâbût ne mazâk par 50%, no 2016.gada bûs jâraida tikai valsts valodâ, paredz Saeimas Nacionâlâs droðîbas komisijas rosinâtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ, ko ceturtdien pieòçma Saeima.
"Krievijas Hîtu radio" sola tiesâties, ja izsludinâs likumu raidît latvieðu valodâ.
Viens no SIA "Krievijas Hîtu radio" lîdzîpaðniekiem un AS "Super FM" valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis sola vçrsties tiesâ, ja tiks izsludinâti ðodien Saeimas akceptçtie grozîjumi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka, ka radiostacijâm, kurâm vismaz pusei no satura jâbût latvieðu valodâ, bûs jâraida valsts valodâ.
TV programmâs obligâti jâiekïauj kanâli ar ES ziòu un bçrnu raidîjumiem
Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien atbalstîja darba grupas izstrâdâtos grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (EPLL) likumâ, kas paredz noteikt obligâto TV pamatprogrammu paketi, kas turpmâk savâ piedâvâjumâ bûs jâiekïauj visiem televîzijas programmu izplatîðanas pakalpojumu sniedzçjiem. Tâpat likums precîzâk definçs TV programmu izplatîtâjus, kas uzskatâmi par Latvijas jurisdikcijâ esoðiem.
Mçìinâjums atgût radio telpu.
Pavasara sesiju noslçdzot, Saeimas deputâti pirmajâ lasîjumâ atbalstîjuði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) grozîjumus, kuru pieòemðana galîgajâ lasîjumâ lîdz oktobra vçlçðanâm bûtu ðî sasaukuma parlamenta goda lieta. Runa pamatâ ir par vienas valodas radiostaciju ievieðanu, kâ tas ir daudzâs Eiropas un mûsu kaimiòvalstîs.
Ministru Kabinetâ apstiprinâts jaunais VASES publisko maksas pakalpojumu cenrâdis.
11.07.2014. Ministru kabinetâ ir apstiprinâti ar nozari kopîgi izstrâdâtie grozîjumi publisko maksas pakalpojumu cenrâdî. Ar tiem iespçjams iepazîties ðeit. Ar Ministru kabineta sçdes protokola 38.§ iespçjams iepazîties ðeit.
NEPLP lûdz Saeimu grozît likumu TV retranslâcijas jomâ.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðodien nolçma vçrsties Saeimâ ar lûgumu precizçt vairâkas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma normas, kas skar ârvalstu TV programmu retranslâciju Latvijâ.
NEPLP turpmâk bûs lielâkas pilnvaras mediju satura uzraudzîðanâ.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) turpmâk, veicot mediju monitoringu, varçs ierakstît programmas un ierakstus izmantot pârkâpumu pierâdîðanas procedûrâ, paredz Saeimas galîgajâ lasîjumâ ceturtdien pieòemtais Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM