April 10 2020 02:57:15
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - NRTP
All Tags
NRTP sâk sarunas par radio "DIGITALIZÂCIJU"
Labdien, dârgie radio kolçìi! (Tâ Dace Buceniece) Rakstu jums visiem ðo e-pastu ar mçríi noskaidrot radio raidorganizâciju pârstâvju viedokli par tâdu jaunu tehnoloìisku lietu kâ - radio programmas (audio signâla) raidîðanu ciparu TV 174-230 MHz un 470-862 MHz frekvencçs starp ciparu TV kanâliem.
Mainâs BBC retranslçtâjs Latvijâ
Lielbritânijas radio programmu "BBC World Service" Latvijâ turpmâk retranslçs SIA "RNI Radio". Aprîïa beigâs Nacionâlâ radio un televîzijas padome (NRTP) izskatîja SIA "Krebs TV" iesniegumu par "BBC World Service" retranslâciju Latvijâ, kuras termiòð beigsies ðî gada augustâ, un padome nolçma izsludinât jaunu konkursu. Ðodienas sçdç tika izskatîts vienîgais pieteikums konkursâ licences saòemðanai radio programmas retranslâcijai 100,5 megahercu frekvencç Rîgâ un par uzvarçtâju atzina "RNI Radio".
Informâcija presei par sçdi 15.07.2010
Bez tam Padome nolçma izsludinât konkursu licences saòemðanai vietçjâs radio programmas apraidei 87,5 – 108 MHz diapazonâ Ogrç.
Informâcija presei par sçdi 08.07.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 8.jûlijâ, klausîjâs Latvijas Radio (LR) ìenerâldirektora Dzintra Kolâta un Finanðu direktora Jura Gavara ziòojumu par izmaiòâm VB SIA "Latvijas Radio" 2010.gada budþetâ un apstiprinâja tâs. Nepiecieðamie grozîjumi naudas lîdzekïu sadalîjumâ nâkamajam gadam jâveic vairâku iemeslu dçï – gan valsts papildus dotâcijas pieðíîruma LR 2 darbîbas nodroðinâðanai, gan paðu ieòçmumu un sadarbîbas lîgumu palielinâjuma, veiksmîgu iepirkumu sakarâ un citâm pozîcijâm, kas saistîtas ar optimizâciju.
Informâcija presei par sçdi 01.07.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 1.jûlijâ, atsaucoties uz Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera pamatojumu otrreizçjai „Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma” (Likums) caurskatîðanai, nolçma nosûtît vçstuli visâm Saeimas frakcijâm par Likuma 71.panta 2.daïas redakciju, kas paredz obligâtu nosacîjumu - 15 % no sabiedriskâ pasûtîjuma finansçjuma nodot citiem nacionâlajiem, reìionâlajiem un vietçjiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.
Informâcija presei par sçdi 17.06.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 17.jûnijâ, apstiprinâja Valsts bezpeïòas SIA "Latvijas radio" (LR) 2009.gada darbîbas pârskatu. Pozitîvi par LR pârskatu izteicâs arî SIA "Dzilve" zvçrinâtâ revidente Velta Dziïuma. Latvijas Radio kâ sabiedriskas raidorganizâcijas pamatuzdevums ir Nacionâla pasûtîjuma izpilde atbilstoði sabiedrîbas interesçm.
Informâcija presei par sçdi 10.06.2010
Padome izsniedza apraides atïauju radio raidorganizâcijai SIA „Latvieðu radio” programmas apraidei Liepâjas 92,5 MHz frekvencç un SIA „Latvijas Mobilais Telefons” speciâlo atïauju kabeïtelevîzijas darbîbai.
Informâcija presei par sçdi 27.05.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 27.maijâ, lçma par Latvijas Radio (LR) programmas LR 2 turpmâko darbîbu. Atgâdinâm, ka ðâ gada 22.aprîlî ar Ministru Kabineta (MK) rîkojumu, Finanðu ministrijai tika uzdots no valsts budþeta lîdzekïiem neparedzçtiem gadîjumiem pieðíirt 183 tûkstoðus seðdesmit deviòus latus LR 2 darbîbas nodroðinâðanai lîdz 2010.gada beigâm, tâdçjâdi atrisinot problçmu îstermiòâ.
Informâcija presei par sçdi 13.05.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 13.maijâ, klausîjâs Latvijas Televîzijas (LTV) revîzijas komisijas ziòojumu par saimnieciskâs darbîbas analîzi martâ. Kopumâ LTV finanðu râdîtâji martâ atzîti par pozitîviem.
Informâcija presei par sçdi 07.05.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 6.maija sçdç veica izsniegto apraides atïauju pârreìistrâcijas, atjaunoðanas un grozîjumus ðâdâm raidorganizâcijâm: SIA "Latvieðu Radio Vidzeme", SIA "Latvieðu Radio Kurzeme", SIA "EHR Liepâjas novads", SIA "Super FM Kuldîga", SIA "Radio Madona", SIA "Eiropas Hîtu Radio", A/S "Super FM", SIA "Krievu Hîtu Radio", SIA "Telia Latvija", SIA "RNI RADIO", SIA "Divu krastu radio", SIA "Radio Sigulda", SIA "Aizputes TV", SIA "Kopideja", SIA "Elektrons" un SIA "Ef-Ei".
Informâcija presei par sçdi 29.04.2010.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 29.aprîlî, apstiprinâja Valsts bezpeïòas SIA "Latvijas Radio” (LR) atskaiti par Nacionâlâ pasûtîjuma izpildi 2009.gadâ. „Ir gandarîjums, ka 2009.gadâ, strâdâjot ïoti sareþìîtos apstâkïos, Latvijas Radio ir izdevies ne tikai noturçt, bet arî palielinât klausîtâju skaitu un îpatsvaru visu radiostaciju klausîtâju kopumâ. Tas ir galvenais apliecinâjums mûsu darba atdevei un valsts dotâcijas lîdzekïu pietiekami efektîvai izmantoðanai”. Tâds bija Latvijas Radio ìenerâldirektora Dzintra Kolâta galvenais secinâjums.
Informâcija presei par sçdi 22.04.2010.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) ðodien, 22.aprîlî izskatîja monitoringa centra ziòojumu par A/S "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (LNT) ðova „O ! Kartes akadçmija” reklâmas raidlaika atbilstîbu Radio un televîzijas likuma prasîbâm.
Paziòojums presei 04.02.2010 13:29
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) un VB SIA „Latvijas Televîzija” (LTV) var droði apgalvot, ka pâreja uz zemes apraidi ciparu formâtâ ir iegâjusi finiða taisnç. Un skatîtâjus, protams, interesç - kas un kâdos termiòos notiks ar Latvijas sabiedrisko televîziju.
Informâcija presei par sçdi 03.02.2010.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome ( Padome ) ðodien, 3.februârî izbeidza administratîvo lietvedîbu pret SIA „TV Rîga” un nolçma izteikt brîdinâjumu par Radio un televîzijas likuma 22.panta pirmâs daïas un 19.panta ceturtâs daïas pârkâpumiem kanâlâ TV5. Raidorganizâcija savâ paskaidrojumâ informç, ka nepilnîbas ir novçrstas. Ðobrîd maksas paziòojumi par pakalpojumiem ir atdalîti no citâm programmas daïâm. Tâpat ir novçrstas tehniskâs problçmas subtitru datorâ, kas radîja kïûmi tulkoðanâ.
Informâcija presei par sçdi 21.01.2010.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome ( Padome ) ðodien, 21.janvârî tikâs ar Latvijas Radio ( LR ) ìenerâldirektoru Dzintri Kolâtu, lai vienotos par dâvinâjumu LR korim. Ðî dâvinâjuma mçríis ir Latvijas Radio Teodora Kalniòa kora turpmâkâs darbîbas nodroðinâðana. Atgâdinâm, ka jau pagâjuðajâ gadâ, pçc tam, kad LR saskârâs ar nopietnâm finanðu problçmâm, daþâdos lîmeòos noritçja sarunas par kora tâlâko likteni. No 2010.gada 1.janvâra Latvijas Radio koris ir Kultûras ministrijas padotîbâ un iekïauts valsts sabiedrîbâ ar ierobeþotu atbildîbu „Latvijas Koncerti”.
NRTP sçde 15.01.2010
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Padome) 14.janvârî pieòçma vairâkus lçmumus:
Informâcija presei par sçdi 07.01.2010.
Nacionâla radio un televîzijas padome ( Padome ) ðodien, 7.janvârî atvçra pieteikumus uz konkursu par radio programmas veidoðanu Liepâjâ un Ventspilî. Par derîgiem tika atzîti visi pieteikumi. Vçlçðanos piedalîties konkursâ izteikuði SIA "Telemedia Centrs?, Uìis Polis, personu grupa - Laila Saulîte, Aldars Ðagþijevs, Juris Millers, A/S "Kurzemes Radio? un A/S "News Media Group?.
NRTP rît apspriedîs iespçjas izslçgt analogo apraidi.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (NRTP) pçc pârrunâm ar nacionâlo komerciâlo televîziju vadîtâjiem otrdien, 15.decembrî ir saòçmusi rakstveida apliecinâjumus par to, kâdâ veidâ tiks izplatîtas programmas zemes apraidç, «Panorâmu» informçja NRTP pârstâve Dârija Juðkevièa.
NRTP ierosina lietu pret TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome pirmo reizi ierosinâjusi lietu pret telekanâlu TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu un nacionâlâ goda un cieòas pazemoðanu, konkrçti pret raidîjumu ?Bez cenzûras?. Par to portâlam TVNET ziòojis programmas autors un vadîtâjs Andrejs Mamikins.
NRTP sçdç diskutç par sabiedrisko raidorganizâciju darbîbas nodroðinâðanu.
Ðodien Nacionâlâs radio un televîzijas padomes (NRTP) sçdç diskutçts par sabiedrisko raidorganizâciju darbîbas nodroðinâðanu, biznesa portâlu "Nozare.lv" informçja NRTP sekretariâta vadîtâja Daira Apine.
Informâcija presei par 3. decembra NRTP sçdi.
Padome pieòçma lçmumu par konkursu izsludinâðanu apraides atïaujas saòemðanai radio programmas apraidei 87,5 ? 108 MHz UÎV diapazonâ Liepâjâ un Ventspilî.
Informâcija presei par sçdi 15.10.2009
Nacionâlâ radio un televîzijas padome ( turpmâk ? Padome ) 15.oktobra sçdç izskatîja un apstiprinâja ?VB SIA ? Latvijas Televîzija? un VB SIA ?Latvijas Radio? apvienoðanas sagatavoðanas posma rîcîbas plânu 2009. ? 2010.gadam ?.
Informâcija presei par sçdi 08.10.2009
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk ? Padome) 2009.gada 8.oktobra sçdç pieòçma lçmumu par grozîjumu izdarîðanu radio raidorganizâcijai SIA ?Radio Trîs? izsniegtajâ apraides atïaujâ. Ir mainîts programmas nosaukums no ?Radio Trîs? uz ?Capital FM Vidzeme?.
NRTP prasa LTV nâkamgad pieðíirt 8,35, LR - 3,87 miljonus latu.
Ncionâlâ radio un televîzijas padome (NRTP) nosûtîjusi vçstuli Saeimas priekðsçdçtâjam Gundaram Daudzem (ZZS), Saeimas frakcijâm, Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim (JL) un finanðu ministram Einaram Repðem, prasot 2010.gada valsts budþetâ Latvijas Televîzijai pieðíirt 8,357 miljonus latu, bet Latvijas Radio - 3,879 miljonus latu, aìentûru LETA informçja Saeimâ.
Plâno samazinât NRTP locekïu skaitu.
Saeima ceturtdien, galîgajâ lasîjumâ skatot grozîjumus Radio un televîzijas likumâ, atbalstîja deputâtu Oskara Kastçna (LPP/LC) un Antas Rugâtes (TP) priekðlikumus samazinât Nacionâlâs radio un televîzijas padomes (NRTP) locekïu skaitu no deviòiem uz pieciem. Patlaban padomç strâdâ seði Saeimas deputâtu vçlçti pârstâvji.
Ja nebûs naudas, atkâpðoties NRTP un ìenerâldirektori.
Ja nâkamâ gada budþetâ netiks saòemts pietiekams finansçjums sabiedriskajiem medijiem, lai nodroðinâtu normâlu to darbu, atkâpties vajadzçtu visai Nacionâlajai radio un televîzijas padomei (NRTP), kâ arî Latvijas Radio un Latvijas Televîzijas ìenerâldirektoram.
NRTP satrauc Krievijas informatîvas vides ietekme Latvijâ
Nacionâlâs radio un televîzijas padomi (NRTP) satrauc Krievijas jaunâ kultûrpolitika, kas paredz visiem iespçjamajiem lîdzekïiem veicinât tâs interesçm atbilstoðu informatîvo vidi Krievijas kaimiòvalstîs. Par to apvienîbas "Tçvzemei un brîvîbai"/LNNK Saeimas frakciju informçja NRTP pârstâvis Andris Mellakauls.
TB/LNNK rosina likvidçt NRTP.
TB/LNNK rosina likvidçt NRTP Apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK Saeimas frakcija rosina pârçjâs Saeimâ pârstâvçtâs politiskâs partijas apsvçrt iespçju likvidçt Nacionâlo radio un televîzijas padomi (NRTP), tâs funkcijas sadalot starp citâm valsts institûcijâm, portâlu "Delfi" informçja TB/LNNK.
Informâcija presei par sçdi 13.08.2009 16:04
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 13.augusta sçdç noteica rezultâtus konkursâ par apraides atïaujas saòemðanu vietçjâs radio programmas apraidei 87.5-108 MHz diapazonâ Saldû, Kuldîgâ, Talsos, Cesvainç, Viesîtç, Bauskâ un Valkâ, par uzvarçtâju atzîstot vienîgo pretendentu Ivo Baumani.
Informâcija presei par sçdi 23.07.2009 15:17
Nacionâlâ radio un televîzijas padome 2009.gada 23.jûlija sçdç veica grozîjumus SIA ?Radio Enterprise? izsniegtâs apraides atïaujas vispârçjâ programmas koncepcijâ, mainot valodas proporciju uz 50% latvieðu valodâ un 50% sveðvalodâ, kâ arî veica grozîjumus SIA ?TV Vidzeme? izsniegtajâ apraides atïaujâ mainot programmas nosaukumu. Turpmâk programmas nosaukums bûs ?LEMON TV?.
Informâcija presei par sçdi 11.06.2009
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (turpmâk - Padome) 11.jûnija sçdç izvçrtçja 2009.gada 27.maija Administratîvâs rajona tiesas spriedumu, ar kuru par prettiesiskiem tika atzîti Padomes lçmumi Nr. 133, 134 un 135
Informâcija presei par sçdi 14.05.2009
Padome apstiprinâja izmaiòas radio raidorganizâcijas SIA ?Saules iela? vispârçjâ programmas koncepcijâ, programmas nosaukuma maiòu no ?Progressive FM? uz ?Progressive FM / Latvieðu radio 100.9?,
Informâcija presei par sçdi.
Padome lçma arî par konkursu dalîbas maksu, paredzot, ka dalîbas maksa konkursâ apraides atïaujas saòemðanai vietçjam radio un televîzijai ir 750 Ls, bet reìionâlajam, Rîgas reìionâlajam un nacionâlajam radio un televîzijai ? 1500 Ls.
Informâcija presei par sçdi 30.04.2009
Padome uzklausîja pretendentus konkursâ apraides atïaujas (licences) saòemðanai reìionâlâs radio programmas apraidei 87,5 ? 108 MHz UÎV diapazonâ Ventspilî
Radio un televîzijas padome nelikumîgi iekasç naudu !
Atklâjies, ka Valsts kasç no raidorganizâcijâm nepamatoti ieplûdis teju ceturtdaïmiljons latu. Raidorganizâciju asociâcija atklâjusi, ka divarpus gadu garumâ no radio un televîzijas stacijâm iekasçta nauda par apraides atïaujâm, balstoties uz noteikumiem, kas ir zaudçjuði spçku 2006.gadâ. Raidorganizâcijas apsver iespçju piedzît nepamatoti iekasçto naudu no Radio un televîzijas padomes (LVRTP), taèu tâ savu atbildîbu noliedz.
Informâcija presei par sçdi 09.04.2009
Padome arî izskatîja SIA ?Saules iela? lûgumu veikt izmaiòas raidorganizâcijas vispârçjâ programmas koncepcijâ
NRTP par Latvijas Radio ìenerâldirektoru ieceï Dzintri Kolâtu
Nacionâlâ Radio un televîzijas padome (NRTP) ðodien ârkârtas sçdç par Latvijas Radio ìenerâldirektoru vienbalsîgi apstiprinâja lîdzðinçjo Latvijas Radio ìenerâldirektora pienâkumu izpildîtâju Dzintri Kolâtu, informçja NRTP Informâcijas centra vadîtâja Sanita Blomniece.
Iespçjams atstâs tikai vienu valsts radio.
Latvijas Radio ðodien Nacionâlajâ radio un televîzijas padomç (NRTP) iesniedza sagatavoto biznesa plânu un jau rît, 24.martâ, tas tiks iesniegts Finanðu ministrijâ, informçja Latvijas Radio preses sekretâre Ilze Vasermane.
Informâcija presei par sçdi 12.03.2009 15:49
....kanâla maiòu no Mâlpils 12.TV kanâla uz 34.TV kanâlu.
NRTP plâno veikt "Latgales radio" programmas monitoringu.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome (NRTP) plâno veikt SIA "Latgolas Bolss" veidotâs programmas "Latgales radio" monitoringu, informçja NRTP Informâcijas centra vadîtâja Sanita Blomniece.
Informâcija presei par sçdi 2008-10-17 12:20:19
Nacionâlâs radio un televîzijas padomes (turpmâk - Padome) 16.oktobra sçdç tika atvçrtas aploksnes konkursâ par apraides atïaujas saòemðanu radio programmas veidoðanai tîklâ Limbaþos, Valmierâ, Valkâ, Gulbenç, Cçsîs, Cesvainç un Balvos.
TB/LNNK frakcija iztaujâs Kleckinu par iespçjamâm nelikumîbâm NRTP darbîbâ.
Apvienîbas "Tçvzemei un Brîvîbai"/LNNK (TB/LNNK) Saeimas frakcija tuvâkajâ laikâ gatavojas tikties ar Nacionâlâs radio un televîzijas padomes (NRTP) priekðsçdçtâju Âbramu Kleckinu, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektori Guntu Lîdaku, kâ arî kâdu no Valsts valodas centra pârstâvjiem, lai pârrunâtu NRTP darbîbu apraides atïauju izsniegðanas jomâ, Valsts valodas likuma pârkâpumus radio un televîzijas raidîjumos, kâ arî NRTP sagatavoto jauno Audio un audiovizuâlo mediju pakalpojumu likumprojektu.
NRTP 15. ferbruāra sēdi.
Nacionālās radio un televīzijas padomes informācija presei par 2007. gada 15.februāra sēdi. Nacionālā radio un televīzijas padome 15.februāra sēdē lēma par administratīvā soda piemērošanu LVL 1000,- apmērā..
NRTP konkursa nolikums.
Nolikums konkursam apraides atļaujas saņemšanai radio programmas apraidei brīvajā frekvencē Mārupē. spiet šeit www.nrtp.lv
Nacionālās radio un televīzijas padomes informācija presei par 2007. gada 1.februāra sēdi
Padome konceptuāli nolēma izsludināt konkursu apraides atļaujas saņemšanai radio programmas apraidei brīvajā frekvencē Mārupē. Sanita Blomniece Informācijas centra vadītāja 7221848 Avots: www.nrtp.lv
NRTP
Nacionālās radio un televīzijas padomes informācija presei par 2007. gada 25.janvāra sēdi.
NRTP un LATTELEKOM "apgaismojums" tautai!
NRTP un LATTELEKOM "apgaismojums" tautai - kādas tad ir priekšrocības DVB-T ieviešanai Latvijā un kādēļ gan visiem tā tagad vajadzīga.

Tas nav manos spēkos.
Ta man ir vienalga, klausies. Es esmu tādā vecumā, ka man tā vieta ir bijusi nebijusi. Es nelūdzos ne uz šejieni nākt, ne par priekšsēdētāju. Diemžēl tur jau bija viss izlemts bez manis.
Nacionālās radio un televīzijas padomes (NRTP) priekšsēdētāju Ābramu Kleckinu intervē Jānis Juzefovičs, žurnālists, Vidzemes augstskolas lektors
Jaunākie komentāri
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.