November 27 2020 16:01:56
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
YL2CP Web site
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

27-11-2020 12:57
Paldies, Roland!

26-11-2020 02:37
Normund, apsveicu dzimšanas dienā! 73!

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

Tags - PBK
All Tags
NEPLP 'piesaka karu' TV programmu nelegālai retranslēšanai internetā.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šī gada deviņos mēnešos 35 mājaslapās konstatējusi televīzijas programmu prettiesisku retranslāciju Latvijas teritorijā bez retranslācijas atļaujas, portālu "Delfi" informēja padomē.
Mediju uzraugs bargi soda 'Pirmo Baltijas Kanālu' un 'Radio PIK'.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) konstatējusi vairākus būtiskus pārkāpumus SIA "Pirmais Baltijas Kanāls" (PBK) un "Radio PIK" darbībā, portāls "Delfi" uzzināja padomē.
“Baltijas Mediju alianse” pārtrauks vietējā satura ražošanu
SIA “Baltijas Mediju alianse” (BMA) no 20.marta nolēmusi pārtraukt vietējā satura ražošanu, tādējādi pārtraucot vairāku raidījumu veidošanu Pirmā Baltijas kanāla (PBK).
Tiks likvidēts Pirmā Baltijas kanāla Ziņu dienests, vēsta LTV.
Šopavasar tiks likvidēts Pirmā Baltijas kanāla Ziņu dienests un tā pēdējā darba diena būs 20. martā, pirmdienas, 24. februāra, vakarā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma", atsaucoties uz tā rīcībā esošo neoficiālo informāciju.
Atstāj spēkā NEPLP lēmumu par Krievijas TV programmu izplatīšanas ierobežošanu.
Administratīvā rajona tiesa noraidījusi SIA "Pirmais Baltijas kanāls" un SIA "TEM LV" pagaidu aizsardzības lūgumu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmuma par deviņu Krievijas TV programmu retranslācijas ierobežošanu darbības apturēšanu, informē NEPLP.
Darbu Krievijas mediju holdingâ RBK pamet tâ vadîba
Krievijas mediju holdings RBK piektdien paziòoja, ka darbu tajâ pametuði trîs vadoði redaktori, kam par iemeslu bijuðas domstarpîbas par RBK attîstîbu.
TV5 un «Rossija RTR» auditorija pârgâjusi uz PBK un citiem TV kanâliem
Pçc kanâla TV5 slçgðanas un "Rossija RTR" retranslçðanas aizlieguma ðo kanâlu auditorija pârgâjusi uz "NTV Mir Baltic", "Pirmo Baltijas kanâlu" (PBK) un citiem atseviðíi neizceltiem kanâliem, liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie dati par TV kanâlu auditoriju 2016. gada aprîlî.
PBK sods; 10 000 par vienpusçju Ukrainas konflikta atspoguïoðanu.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. oktobra sçdç pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ¥Pirmais Baltijas kanâls´ (PBK) par administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu laika posmâ no 2015.gada 16. lîdz 22.februârim. Par konstatçtajiem pârkâpumiem PBK piemçrots naudas sods 10 tûkstoðu eiro apmçrâ.
Kanâlam PBK atjauno apraides licenci Latvijâ uz 10 gadiem
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) atjaunojusi apraides licenci mediju koncernâ «Baltijas Mediju alianse» ietilpstoðajam televîzijas kanâlam «Pirmais Baltijas kanâls Latvija» (PBK) uz desmit gadiem, informçja BMA preses sekretârs Edþus Vçjiòð.
Informâcija par NEPLP 23.oktobra sçdi.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðâ gada 23.oktobra sçdç izskatîja virkni jautâjumu, kas skar elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas attîstîbu un uzraudzîbu.
NEPLP sâk lietas pret PBK un "Pro100 TV" par vienpusîgu Ukrainas notikumu atspoguïoðanu.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nolçmusi sâkt lietvedîbas vairâkâs administratîvo pârkâpumu lietâs par iespçjamajiem Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) pârkâpumiem elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos SIA "Pirmais Baltijas Kanâls", SIA "Televîzijas kanâls Pro100 TV" un SIA "Autoradio Rçzekne", portâls "Delfi" uzzinâja padomç.
Dimants: nevarçja nereaìçt, kad sâkâs karð un Krievijas propaganda pârgâja citâ kvalitâtç.
Par skâbekïa piegrieðanu Krievijas televîzijas kanâliem, par to, vai Gints Grûbe ir vai nav intereðu konfliktâ, par to, kas ir vienotais sabiedriskais medijs, un citâm aktuâlâm lietâm ðî Neatkarîgâs intervija ar Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâju Ainâru Dimantu.
NEPLP piemçro sodu PBK par vienpusçjas informâcijas izplatîðanu un apraides atïaujas pârkâpumiem.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieòçmusi lçmumu sodît SIA ´Pirmais Baltijas Kanâls¡ (PBK) administratîvâ pârkâpuma lietâ par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pârkâpumiem raidîjumos ´Laiks¡. Izvçrtçjot 25. un 26. februâra, kâ arî 1., 2. un 4. marta raidîjumus, NEPLP konstatç, ka tajos izplatîta neobjektîva informâcija, pausts vienpusçjs viedoklis par notikumiem Ukrainâ. NEPLP uzlikusi PBK likumâ paredzçtu maksimâlo naudas sodu – 3600 eiro, òemot vçrâ, ka noticis atkârtots pârkâpums.
Pirmais Baltijas Kanâls Baltijâ sâk demonstrçt EURONEWS ziòas.
Visskatîtâkais ziòu kanâls Eiropâ Euronews un mediju holdings Baltijas Mediju Alianse (BMA) ir parakstîjuði savstarpçju lîgumu par tiesîbâm translçt EURONEWS ziòas Baltijas valstîs – Pirmajâ Baltijas kanâlâ (PBK).
Guntis Ðèerbinskis: Ar ´Rossija RTR¡ aizliegðanu izslçdza uzmanîbu.
Zilupiete Nadeþda Ïemeðeva nesenâ ´Latvijas Avîzes¡ reportâþâ no pierobeþas þçlojâs, ka vairs neredz ´jaukos¡ seriâlus. Savukârt jaunâkais TV auditorijas pçtîjums reitingu virsotnç izstûmis Pirmo Baltijas kanâlu (PBK). Tâs ir pirmâs pamanâmâkâs lietas saistîbâ ar Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) lçmumu pârtraukt Krievijas kanâla ´Rossija RTR¡ translçðanu Latvijâ.
LTV plâno izkonkurçt PBK.
Latvijas Televîzija (LTV) par valdîbas pieðíirtajiem lîdzekïiem krievvalodîgajiem domâtâ satura izveidei plâno èetras reizes palielinât LTV7 piedâvâto saturu krievu valodâ, izveidot jaunu studiju un ar savâm ziòâm un televîzijas sejâm izkonkurçt Pirmo Baltijas Kanâlu (PBK), tâ pastâstîja LTV valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte.
Dimants: Lçmums par "Rossija RTR" aizliegðanu ir sevi attaisnojis.
Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòu lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjs Ainârs Dimants ir apmierinâts ar "Rossija RTR" kanâla reitingu kritumu un norâda, ka NEPLP lçmums aizliegt kanâla retranslâciju ir attaisnojies.
Skatîtâkais TV kanâls ðî gada aprîlî bija PBK.
Skatîtâkais kanâls ðî gada aprîlî bija PBK, kura vçroðanai veltîti 11,6% no visa kopçjâ TV skatîðanâs laika. Otrs skatîtâkais kanâls bija TV3, kura vçroðanai veltîti 10,8% no kopçjâ TV skatîðanâs laika. Savukârt treðajâ vietâ, ar 9,3 % lielu skatîðanâs laika daïu katrs, ierindojuðies kanâli LNT un NTV Mir Latvija.
Dimants: pret PBK sâkta vçl viena administratîvâ lieta.
Visticamâk, kaimiòvalstî publicitâti gûs vçl kâda ziòa no Latvijas. Proti, Latvijas teritorijâ uz trim mçneðiem tiks atslçgts Krievijas kanâls RTR, bet pret "Pirmo Baltijas kanâlu" sâkta vçl viena administratîvâ pârkâpuma lieta. Ðâdâ veidâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome sâk cîòu pret tendenciozu informâciju, kas Latvijâ ieplûst ar vairâku Krievijas mediju starpniecîbu.
NEPLP uzsâk administratîvâ pârkâpuma lietu pret PBK.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieòçmusi lçmumu uzsâkt lietvedîbu administratîvo pârkâpumu lietâ par iespçjamajiem Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pârkâpumiem SIA "Pirmais Baltijas Kanâls" programmâ "Pirmais Baltijas Kanâls" (PBK) raidîjuma "Laiks" siþetos par notikumiem Ukrainâ (laika posmâ no 2014. gada 25. februâra lîdz 4. martam).
"Pirmais Baltijas kanâls" sûdzçs tiesâ NEPLP
"Baltijas Mediju alianse" (BMA) un "Pirmais Baltijas kanâls" (PBK) gatavo dokumentus iesniegðanai tiesâ pret Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) amatpersonâm un citâm Latvijas amatpersonâm, kas saistîtas ar plaðsaziòas lîdzekïu uzraudzîbu, par patiesîbai neatbilstoðas informâcijas izplatîðanu, kas maldina sabiedrîbu un nomelno PBK un citus BMA holdinga medijus.
Lietuvâ aicina slçgt PBK un vairâkus krievvalodîgos izdevumus.
Reaìçjot uz pirmdien publiskoto Lietuvas Valsts droðîbas departamenta (VSD) ziòojumu par apdraudçjumiem valsts droðîbai, Seima deputâts Íçstutis Masjulis aicinâjis ðo departamentu rosinât "Pirmâ Baltijas kanâla" un vairâku krievvalodîgo izdevumu slçgðanu, lai novçrstu Kremïa propagandas izplatîðanu Lietuvâ.
NEPLP pieprasa informâciju par PBK, NTV-Mir un Rossija RTR ziòu siþetiem.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pagâjuðajâ nedçïâ lûgusi televîzijas un radio regulatoriem Zviedrijâ un Lielbritânijâ sniegt informâciju par abu minçto valstu jurisdikcijâ esoðo TV kanâlu Rossija RTR un NTV-Mir ziòu raidîjumiem, kas tiek retranslçti Latvijâ. NEPLP arî pieprasîjusi Latvijâ reìistrçtajai SIA Pirmais Baltijas kanâls ziòu ierakstus ðâ gada janvârî un februârî.
PBK îpaðnieks vçrðas pie Dimanta par NEPLP locekles izteikumiem
"Pirmâ Baltijas kanâla" (PBK) îpaðnieks SIA "Baltijas mediju alianse" (BMA) vçrsies pie Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâja Ainâra Dimanta saistîbâ ar padomes locekles Aijas Câlîtes-Dulevskas izteikumiem par kanâla pârstâvi.
Kanâli PBK, REN-TV un PBMK atgrieþas pie Viasat skatîtâjiem.
No ðodienas pie Viasat skatîtâjiem Latvijâ atgrieþas trîs kanâli krievu valodâ – Pirmais Baltijas Kanâls (PBK), REN-TV un Pirmais Baltijas Mûzikas kanâls (PBMK) , kas no jauna papildinâs Viasat kanâlu piedâvâjumu. Novembrî pie Viasat skatîtâjiem jau atgriezâs kanâls RTR Planeta. Kopumâ Viasat ðogad bûtiski papildinâjis piedâvâto kanâlu klâstu, pievienojot astoòus jaunus kanâlus, no kuriem pieci pieejami arî krievu valodâ.
Viasat sarûgtina PBK un REN TV mîïotâjus.
Viasat no 1. aprîïa, pârtrauc kanâlu PBK un REN TV retranslâciju. Kanâli nebûs redzami lîdz brîdim, kamçr izdosies panâkt vienoðanos par lîguma pagarinâjuma nosacîjumiem ar TV kanâlu pârstâvjiem, DB norâdîja Viasat pârstâve Inga Galkina.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM