May 31 2020 19:22:42
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Rīga TV24
All Tags
Noteikti uzvarētāji konkursā par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas programmas bezmaksas zemes apraidē 2020. un 2021.gadā
Noslēdzies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izsludinātais konkurss “Par komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesībām izplatīt televīzijas programmas zemes apraidē ciparu formātā neaizsargāta jeb nekodēta pakalpojuma veidā (bez maksas) visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā”.
Konkursā TV raidījumu veidošanai par sabiedrībai nozīmīgām norisēm un aktualitātēm uzvar Vidzemes televīzija, TV Latvija un Zemgales Reģionālā televīzija
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) izsludinātajā konkursā uz televīzijas raidījumu (sižetu) veidošanu par sabiedrībai nozīmīgām norisēm un aktualitātēm, bērnu, jauniešu un reģionālo saturu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos uzvarējuši trīs pretendenti - SIA “Vidzemes televīzija”, A/S “TV Latvija” (Rīga TV24) un SIA “Zemgales Reģionālā televīzija”.
Informācija par NEPLP sēdi 20.decembrī
Apstiprina uzvarētāju konkursā par novadu ziņu televīzijas sižetu sagatavošanu 2019.gadā NEPLP izsludinātajā konkursā “Par novadu ziņu sižetu veidošanu 2019.gadā” uzvarējusi SIA “Valmieras TV”. SIA “Valmieras TV” bija vienīgais pretendents, kurš iesniedza pieteikumu dalībai minētajā konkursā. SIA “Valmieras TV” plāno veidot televīzijas sižetus par aktualitātēm un norisēm reģionos kopā ar sadarbības partneriem - 10 reģionālajām televīzijām, diasporas mediju IMLO Lat-Ireland un biedrību “Mēs-latvieši pasaulē”. Veidoto sižetu būtiskākie uzdevumi būs skaidrot iedzīvotājiem aktuālos jautājumus, kas ietekmē dzīvi reģionos un stiprināt un veicināt nacionālo identitāti. Sižeti tiks veidoti proporcionāli par katru novadu, taču tas atkarīgs arī no aktualitātēm un notikumiem Latvijas reģionos.
Informācija par NEPLP sēdi 29.oktobrī
Izsniedz apraides atļaujas NEPLP sēdē pieņēma lēmumu izsniegt pārrobežu apraides atļaujas elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim SIA „MSC Media“ izklaidējošu televīzijas programmu “UKRAINE 1“, ”UKRAINE 2“, “NLO TV 1” un “NLO TV 2” raidīšanai. Minētās programmas gan pagaidām nebūs pieejamas skatītājiem Latvijā.
Informācija par NEPLP sēdi 30.novembrī
NEPLP izvērtēja rezultātus kopš 2016.gada novembra notikušajiem ciparu skaņas zemes apraides DAB+ standartā testiem LR apraidē Rīgas reģionā, ko veica VAS “Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs” un lēma neturpināt šo testēšanu, kā arī neatbalstīt ciparu skaņas zemes apraides DAB+ standartā ieviešanu Latvijā līdz 2022.gada 31.decembrim, ņemot vērā vairākus aspektus, tostarp konkrētā apraides standarta efektivitāti ilgtermiņā, sabiedrības ieguvumus iepretī šī standarta ieviešanas izmaksām, kā arī potenciālo ietekmi uz Latvijas raidorganizācijām un reklāmas tirgu.
NEPLP 100 tūkstošus eiro Kiviča interviju raidījumam piešķir, lai neeksperimentētu ar finansējumu.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 100 000 eiro piešķiršanu "TV24" raidījumam "Rampas Ugunis" skaidro ar nevēlēšanos lieki eksperimentēt ar medijiem piešķirto finansējumu.
Apstiprina komerctelevīziju sabiedriskā pasūtījuma izpildi janvārī
NEPLP 20. februāra sēdē apstiprināja televīziju Re:TV (SIA "Vidzemes Televīzija"), Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara") un Rīga TV24 (AS "TV Latvija") saistību izpildi šā gada janvārī. NEPLP iepazinās ar televīziju iesniegtajiem finanšu dokumentiem un atskaitēm par sabiedriskā pasūtījuma izpildi.
Informâcija par NEPLP sçdi 29. decembrî
Konkursos par radio un TV raidîjumu veidoðanu Latgalç saòemti èetri pieteikumi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 29. decembra sçdç atvçra pieteikumus, kas saòemti konkursos par radio un TV raidîjumu veidoðanu 2017. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.
Informâcija par NEPLP sçdi 1. decembrî
Pagarina lîgumu ar Sportacentrs.com TV par bezmaksas virszemes apraidi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. decembra sçdç pieòçma lçmumu pagarinât lîgumu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu televîzijas programmai Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara"). Lîgums pagarinâts lîdz 2017. gada beigâm. Konkursâ par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu Sportacentrs.com TV uzvarçja 2015. gada novembrî. Ðo konkursu NEPLP izsludinâja pçc tam, kad no bezmaksas televîzijas programmu saraksta tika izslçgta SIA ´Ogres Televîzija¡.
Informâcija par NEPLP sçdi 24. novembrî
Re:TV un RîgaTV 24 piedâvâjumi uzvar bezmaksas virszemes apraides konkursos Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. novembra sçdç apstiprinâja konkursa rezultâtus par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kas veido TV programmas un nodroðina to apraidi.
Informâcija par NEPLP sçdi 13. oktobrî
Precizç un papildina vadlînijas par reklâmas izvietoðanu TV un radio Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 13. oktobra sçdç jaunâ redakcijâ apstiprinâja vadlînijas par Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma piemçroðanu par audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu izvietoðanu TV un radio programmâs. Vadlîniju mçríis ir veidot vienotu izpratni un uzraudzîbu audiovizuâlo komerciâlo paziòojumu izvietoðanas jautâjumos. Vadlînijâs skaidroti un reglamentçti tâdi komerciâlu paziòojumu veidi kâ daïçja ekrâna reklâma, paðreklâma, produktu izvietoðana, sponsorçðana, radio un TV veikals un citi, kâ arî skaidrots slçptu audio un audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu, kâ arî slçptas politiskâs reklâmas jçdzieni.
Informâcija par NEPLP sçdi 15. septembrî
Apstiprina grozîjumus "Balticom" retranslâcijas atïaujâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15. septembra sçdç apstiprinâja grozîjumus AS "Balticom" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar Krievijas TV programmu "RTR Planeta".
Informâcija par NEPLP sçdi 15. augustâ
Apstiprina komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi jûlijâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15. augusta sçdç apstiprinâja televîziju Re:TV (SIA "Vidzemes Televîzija"), Sportacentrs.com TV (SIA "4.vara") un Rîga TV24 (AS "TV Latvija") saistîbu izpildi ðâ gada jûlijâ. NEPLP iepazinâs ar televîziju iesniegtajiem finanðu dokumentiem un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.
Informâcija par NEPLP sçdi 14. jûlijâ
Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, veic izmaiòas sabiedriskâ pasûtîjuma plânâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14. jûlija sçdç apstiprinâja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem "Re:TV" (SIA "Vidzemes televîzija"), "Sportacentrs.com TV´ (SIA "4.vara") un "Rîga TV24" (AS "TV Latvija") nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi 2016. gada jûnijâ.
Informâcija par NEPLP sçdi 20. jûnijâ
Izbeidz administratîvâ pârkâpuma lietu Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 20. jûnija sçdç pieòçma lçmumu izbeigt administratîvâ pârkâpuma lietu pret elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA "Olaines KTV", kas bija ierosinâta par retranslâcijas atïaujas noteikumu pârkâpumiem. Lieta tika izbeigta, òemot vçrâ, ka pârkâpumi ir novçrsti. NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Olaines KTV" retranslçjamo programmu sarakstâ.
Informâcija par NEPLP sçdi 9. jûnijâ
Piemçro sodus par pârkâpumiem TV programmâs Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 9. jûnija sçdç pieòçma lçmumu izteikt brîdinâjumu SIA ¥TV3 Latvia´ par produktu izvietoðanas (reglamentç Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums) pârkâpumiem TV3 raidîjumâ ¥Gatavo 3 meþâ´.
Apstiprina NEPLP jaunâs politikas iniciatîvas
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. jûnija sçdç apstiprinâja jaunâs politikas iniciatîvas nâkamajiem trim gadiem, kas vçrstas uz elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbu.
Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi aprîlî
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 23.maija sçdç apstiprinâja daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma, ko aprîlî izpildîjis elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis AS ´TV Latvija¡ (programma ´Rîga TV24¡). NEPLP apstiprinâja izpildîtos darbus 22 754 eiro apmçrâ.
Sabiedriskâ labuma tests: saglabâjas augsta auditorijas apmierinâtîba un uzticçðanâs LTV un LR saturam
Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas (LTV) skatîtâji un Latvijas Radio (LR) klausîtâji – ir novçrtçjuði pozitîvâs pârmaiòas, kas gada laikâ notikuðas abu sabiedrisko mediju veidotajâ saturâ, apliecina "GfK" veiktais LTV un LR zîmolu, raidîjumu un auditorijas pçtîjums. Apmierinâtîbas indekss ar LTV saturu saglabâjies 75% lîmenî (regulârie LTV skatîtâji, kuri skatâs kâdu no LTV kanâliem vismaz reizi nedçïâ), bet apmierinâtîba ar LR saturu sasniedz 86% (regulârie LR klausîtâji, kuri klausâs kâdu no LR programmâm vismaz reizi nedçïâ).
Video: NEPLP priekðsçdçtâjais Aijas Dulevskas skaidrojums par Rossija RTR
Par "Planeta RTR" nelikumîgo translâciju atbildîgas ir kabeïtelevîzijas. (Siþets no RîgaTV 24)
Informâcija par NEPLP sçdi 16. martâ
Administratîvi soda LTV, LR, SWH un Voxell Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 16. marta sçdç par konstatçtajiem pârkâpumiem uzlika administratîvos sodus VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV), AS "Radio SWH", SIA "Voxell Baltic" un VSIA "Latvijas Radio" (LR).
Informâcija par NEPLP sçdi 23.decembrî
Apstiprina grozîjumus apraides atïaujâs Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 23. decembra sçdç apstiprinâja grozîjumus vairâku elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu apraides atïaujâs.
Informâcija par NEPLP sçdi 16. decembrî
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 16. decembra sçdç apstiprinâja sabiedriskâ pasûtîjuma daïu, ko 2016. gadâ veidos TV programmaRîga TV24. Sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros Rîga TV24 turpinâs veidot raidîjumus "Preses klubs", "Globuss", kâ arî nozîmîgu notikumu tieðraides "Te un tagad" un dokumentâlâs filmas par izcilâm personîbâm Latvijas mâkslâ.
Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 25. novembra sçdç apstiprinâja TV programmu Rîga TV24 sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada oktobrî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kompensçti 21 436 eiro apmçrâ.
NEPLP iepazîstas ar sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi treðajâ ceturksnî
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 19. novembra sçdç iepazinâs ar ekspertu vçrtçjumiem par elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu Rîga TV24 un Re:TV sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2015.gada treðajâ ceturksnî.
Informâcija par NEPLP sçdi 15. oktobrî
Izsniedz apraides atïauju jaunam TV raidîjumam, apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15. oktobra sçdç izsniedza apraides atïauju elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "Media 360" (îpaðnieks SIA "Lattelecom Technology") programmas "STV Pirmâ!" raidîðanai.
NEPLP apstiprina 2015.gada sabiedrisko pasûtîjumu LTV un LR.
Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) sçdç 11.decembrî apstiprinâja sabiedrisko pasûtîjumu, ko 2015.gadâ îstenos SIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) un valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR). Sabiedriskâ pasûtîjuma gada plâni jau tuvâkajâ laikâ bûs pieejami NEPLP mâjas lapâ Neplpadome.lv.
Arî 2015.gadâ sabiedrisko pasûtîjumu veidos "Re:TV", "OTV" un "RîgaTV 24". Bûs izmaiòas raidîjumos.
Ceturtdien Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome apstiprinâja sabiedriskâ pasûtîjuma veidoðanu 2015.gadam ar visâm trim reìionâlajâm televîzijâm - "Re:TV", "OTV" un "RîgaTV 24"; nâkamajâ gadâ raidîjumiem tiks mainîts formâts, kâ arî nâks klât jauni raidîjumi, pastâstîja televîziju pârstâvji.
Informâcja par NEPLP 13.novembra sçdi.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðâ gada 13.novembra sçdç apstiprinâja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (televîzijâm Re:TV, Rîga TV24 un OTV) nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada oktobrî.
Informâcija par NEPLP 23.oktobra sçdi.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ðâ gada 23.oktobra sçdç izskatîja virkni jautâjumu, kas skar elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas attîstîbu un uzraudzîbu.
Informâcija par NEPLP 21.augusta sçdi
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21.augusta sçdç vçrtçja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (programmas ´Rîga TV24¡ un ´OTV¡) nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi.
Vçrtç komerctelevîziju sabiedriskâ pasûtîjum izpildi
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15.augusta sçdç vçrtçja trim komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (programmas Re:TV, Rîga TV24, OTV) nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi.
NEPLP uzklausa ekspertus par komerctelevîziju realizçto sabiedriskâ pasûtîjuma saturu ðâ gada pirmajâ ceturksnî.
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) uzklausîja neatkarîgo ekspertu vçrtçjumu par komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem (televîzijâm Re:TV, Rîga TV24 un OTV) nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada pirmajâ ceturksnî.
Bezmaksas apraidç bûs arî Rîga TV24, Ogres TV un Vidzemes televîzija.
Nacionâlâ plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nolçmusi nodot "Rîga TV24", "Ogres TV" un SIA "Vidzemes televîzija", kas nodroðina kanâlu "Re:TV".
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM