July 10 2020 02:10:40
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Reitingi
All Tags
Oktobrī skatītākais TV kanāls Latvijā bija TV3
Konsolidētās televīzijas (TV) skatītākais kanāls oktobrī bija TV3, kuram veltīti 11% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 9,3%. Savukārt trešais skatītākais kanāls oktobrī bija Pirmais Baltijas kanāls (PBK), kura skatīšanās laika daļa bija 8,6%, liecina pētījumu kompānijas "Kantar TNS" apkopotā informācija.
‘Spotify’ abonentu skaits sasniedz 83 miljonus, bet peļņas joprojām nav.
Mūzikas straumēšanas pakalpojuma gigants “Spotify” jūlijā sasniedzis 83 miljonu abonentu, bet joprojām cīnās, lai gūtu peļņu, vēsta “The Local”
Ekspertu diskusijā apspriež Latvijas mediju saprašanos ar krievvalodīgo auditoriju
11.aprīlī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) organizēja nu jau kārtējo diskusiju, kurai šoreiz tika dots nosaukums “R.U.S. – Runāt.Uzrunāt.Saprast”. Atklājot diskusiju NEPLP locekle Gunta Līdaka ieskicēja šīs diskusijas tēmu, tās sensitīvo pusi un iezīmēja galvenos diskusijas jautājumus – kā mediji runā, uzrunā un saprot krievvalodīgo auditoriju un kā Latvijas medijiem darboties apstākļos, kad blakus ir lielvara ar milzīgām satura ražošanas iespējām. Diskusijas ietvaros eksperti sprieda par krievvalodīgās auditorijas uzrunāšanu un mediju lomu Latvijas demokrātijas stiprināšanā.
NEPLP apstiprina Latvijas Radio 2017.gada darbības pārskatu
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 22. marta sēdē apstiprināja VSIA "Latvijas Radio" (LR) 2017. gada darbības pārskatu. Sabiedriskajam medijam atskaites periodā ir izdevies izpildīt tam izvirzītos uzdevumus un mērķus, sabiedriskais pasūtījums ir izpildīts.
LR izaicinājumi – jauniešu auditorijas piesaiste un klausītāju skaita palielināšana, uzsver Dika-Bokmeldere.
Latvijas Radio (LR) reitingi ir labi, taču būtu jādomā par klausītāju skaita palielināšanu un iespējām rast ceļu uz jauniešu auditoriju, sacīja LR valdes locekļa amatā programmu attīstības jautājumos ieceltā Sanita Dika-Bokmeldere.
Janvārī kopumā visvairāk skatītais TV kanāls Latvijā bija LTV1
Janvārī Latvijā visvairāk skatītākais televīzijas (TV) kanāls, iekļaujot arī TV skatīšanos ar nobīdi laikā, bija LTV1, kam veltīti 10,3% no kopējā TV skatīšanās laika, liecina pētījumu kompānijas "Kantar TNS" apkopotie dati.
Aptauja: Pçrn skatîtâkie televîzijas kanâli bija TV3, LTV1 un PBK
Pagâjuðajâ gadâ Latvijâ skatîtâkais televîzijas (TV) kanâls, òemot vçrâ lineârâs TV skatîðanâs laika daïu, bija TV3, kam veltîts 11% no kopçjâ TV skatîðanâs laika, liecina pçtîjumu kompânijas "Kantar TNS" apkopotie dati par lineârâs TV kanâlu auditoriju.
Operatori: Latvijas 4G mobilais tîkls ir labâ lîmenî
Latvijas mobilo sakaru operatoru piedâvâtais 4G mobilais tîkls ir labâ lîmenî, komentçjot mobilâ interneta tîkla mçrîjumu rîka "OpenSignal" datus, saskaòâ ar kuriem Latvijâ ir 18.âtrâkais 4G mobilais internets pasaulç, atzina operatoru pârstâvji.
Uìis Polis: SWH grupas 'neredzçtais auditorijas pieaugums' ir TNS kïûdu radîts mîts.
Tâds pats mîts, kâ ne tik sen ASV medijus "spridzinoðie" aptauju dati par to, ka Klintones pârsvars pâr Trampu sasniedzis pat 12 procenta punktus. Kâ cilvçks, kurð ir studçjis statistiku un kura profesionâlâ ikdiena ir cieði ar to saistîta, es atïaujos apgalvot, ka Kantar TNS dati par SWH+ ir negods visai mediju pçtîjumu nozarei un degradç statistiku kâ zinâtni. Turklât ðie dati ir pretrunâ radio biznesâ valdoðajiem principiem un vçl vairâk grauj jau tâ daþâdu valstiska lîmeòa nejçdzîbu plosîto radio nozari.
Novembrî televîzijâ visvairâk skatîtais kanâls bija TV3; LTV1 apsteidz PBK
Tâpat kâ oktobrî, arî novembrî skatîtâkais televîzijas kanâls, òemot vçrâ lineârâs TV skatîðanâs laika daïu, bija TV3, kam veltîts 11,7% no kopçjâ TV skatîðanâs laika, liecina pçtîjumu kompânijas "Kantar TNS" apkopotie dati par lineârâs TV kanâlu auditoriju.
Vadims Jeroðenko: Latvijas Televîzija - "sanatorija" par dârgu naudu
Pçdçjo mçneðu laikâ publiskoti daþâdi izteikumi par medijiem Latvijâ, par to, cik latvieði un nelatvieði atrodas vienâ vai otrâ informatîvajâ telpâ, cik labi vai slikti strâdâ tie vai citi sabiedriskie un komerciâlie mediji.
Jûlijâ Latvijâ skatîtâkie TV kanâli - PBK, "NTV Mir Baltic" un TV3
Latvijâ ðogad jûlijâ skatîtâkie televîzijas (TV) kanâli bija PBK, "NTV Mir Baltic" un TV3, liecina pçtîjumu kompânijas "TNS Latvia" apkopotie dati.
Jûnija skatîtâko TV programmu topa pirmajâ vietâ ierindojâs raidîjums "De facto"
Jûnija skatîtâko TV programmu topa pirmajâ vietâ ierindojâs raidîjums "De facto" kanâlâ LTV1, kuru vçroja vidçji 8% jeb 154 900 Latvijas iedzîvotâju, kas vecâki par èetriem gadiem, liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie dati.
Apstiprina NEPLP jaunâs politikas iniciatîvas
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. jûnija sçdç apstiprinâja jaunâs politikas iniciatîvas nâkamajiem trim gadiem, kas vçrstas uz elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbu.
Sabiedriskâ labuma tests: saglabâjas augsta auditorijas apmierinâtîba un uzticçðanâs LTV un LR saturam
Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas (LTV) skatîtâji un Latvijas Radio (LR) klausîtâji – ir novçrtçjuði pozitîvâs pârmaiòas, kas gada laikâ notikuðas abu sabiedrisko mediju veidotajâ saturâ, apliecina "GfK" veiktais LTV un LR zîmolu, raidîjumu un auditorijas pçtîjums. Apmierinâtîbas indekss ar LTV saturu saglabâjies 75% lîmenî (regulârie LTV skatîtâji, kuri skatâs kâdu no LTV kanâliem vismaz reizi nedçïâ), bet apmierinâtîba ar LR saturu sasniedz 86% (regulârie LR klausîtâji, kuri klausâs kâdu no LR programmâm vismaz reizi nedçïâ).
TV5 un «Rossija RTR» auditorija pârgâjusi uz PBK un citiem TV kanâliem
Pçc kanâla TV5 slçgðanas un "Rossija RTR" retranslçðanas aizlieguma ðo kanâlu auditorija pârgâjusi uz "NTV Mir Baltic", "Pirmo Baltijas kanâlu" (PBK) un citiem atseviðíi neizceltiem kanâliem, liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie dati par TV kanâlu auditoriju 2016. gada aprîlî.
Februârî skatîtâko TV kanâlu trijnieks nemainîgs - TV3, LTV1 un PBK.
Februârî skatîtâko Latvijas TV kanâlu pirmais trijnieks palicis nemainîgs, liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie dati.
Aptauja: Par 10% pieaudzis televîzijas skatîjumu skaits
Gada griezumâ par 10% pieaudzis televîzijas skatîðanâs bieþums mâjsaimniecîbâs, liecina "Viasat" veiktâ aptauja par iedzîvotâju televîzijas skatîðanâs ieradumiem.
NEPLP piesprieþ € 2500 sodu Latvijas Televîzijai; LTV valdi prçmçs
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ðodien nolçma piespriest 2500 eiro sodu Latvijas Televîzijai (LTV) par tâdas filmas demonstrçðanu, kas var tikt uztverta kâ marihuânas popularizçðana. Savukârt LTV valde par veiksmîgu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi saòems prçmijas, TVNET informçja padomç.
LTV1 jûnijâ pçc daudzu gadu pârtraukuma bijis skatîtâkais TV kanâls Latvijâ
Ðî gada jûnijâ pçc daudzu gadu pârtraukuma skatîtâkais televîzijas kanâls Latvijâ bijis Latvijas Televîzijas pirmais kanâls (LTV1), kamçr uz otro vietu atkritis lîdzðinçjais lîderis TV3, bet treðajâ vietâ atgriezusies "Latvijas Neatkarîgâ televîzija" (LNT), liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie dati.
Mediju eksperti: Jaunais TV kanâls nevar bût pretpropagandas lîdzeklis
Ðodien diskusijâ "Kâ sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodîgo auditoriju?", izskatot iespçjas un riskus, kâdi pastâv, izveidojot televîzijas kanâlu krievvalodîgajai auditorijai, tika pausti daþâdi viedokïi par ðâda kanâla nepiecieðamîbu, taèu galvenie secinâjumi balstîjâs tajâ, ka nav nepiecieðams izveidot pretpropagandas kanâlu, bet svarîgi, lai tajâ bûtu pilnvçrtîgs saturs, kas paustu patiesu informâciju.
Sabiedriskâ labuma tests: augusi auditorijas apmierinâtîba un uzticçðanâs LTV un LR saturam
Latvijas Televîzijas (LTV) skatîtâji un Latvijas Radio (LR) klausîtâji ir novçrtçjuði pozitîvâs pârmaiòas, kas gada laikâ notikuðas abu sabiedrisko mediju saturâ – to apliecina "GfK Retail and Technology Baltic" veiktais pçtîjums. Apmierinâtîbas indekss ar LTV saturu audzis no 70% lîdz 75% (regulârie LTV skatîtâji, kuri skatâs kâdu no LTV kanâliem vismaz reizi nedçïâ), bet apmierinâtîba ar LR saturu augusi no 85% lîdz 88% (regulârie LR klausîtâji, kuri klausâs kâdu no LR programmâm vismaz reizi nedçïâ).
Martâ skatîtâkâs TV programmas.
07.03.2015. Pçtîjumu kompânija TNS ir apkopojusi 2015. gada marta (01/03/2015 – 31/03/2015) skatîtâko TV programmu TOP 20.
Sabiedriskâ labuma tests: augusi auditorijas uzticçðanâs LTV un LR saturam
Latvijas Televîzijas (LTV) skatîtâji un Latvijas Radio (LR) klausîtâji ir novçrtçjuði pozitîvâs pârmaiòas, kas pçdçjo divu gadu laikâ notikuðas abu mediju saturâ – to apliecina "GfK Retail and Technology Baltic" jûlijâ veiktais pçtîjums. Uzticçðanâs indekss LTV saturam audzis no 60% (Uzticçðanâs indeksa LTV un LR 2012.g. avots: ´Jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcija¡, 14.lpp., NEPLP) lîdz 69% (regulârie LTV skatîtâji), bet uzticçðanâs LR saturam augusi no 63% lîdz 79% (regulârie LR klausîtâji).
TV3 saglabâ skatîtâkâ kanâla titulu, PBK atgrieþas trijniekâ.
Jûlijâ skatîtâko televîzijas kanâlu trijniekâ atkal ierindojies Pirmais Baltijas kanâls (PBK), bet lielâko kritumu piedzîvojis LTV7, liecina pçtîjumu kompânijas TNS dati.
TV3 saglabâ pirmo pozîciju TV skatîtâko kanâlu vidû; lielâkais kâpums - LTV7.
Televîzijas kanâls LTV7 jûnijâ panâcis 2,9% skatîðanâs laika pieaugumu, kas ir pats augstâkais salîdzinâjumâ ar citiem kanâliem, liecina "TNS Latvia" veiktais pçtîjums. Jûnijâ lielâko kritumu piedzîvojis Pirmais Baltijas kanâls (PBK) - par 1,8%, kas maijâ bija otrais skatîtâkais kanâls.
TV3 atgûst pirmo pozîciju TV skatîtâko kanâlu vidû.
Ðî gada maijâ skatîtâkais televîzijas kanâls bijis TV3, kura vçroðanai veltîti 12,2% no kopçjâ TV skatîðanâs laika. Otrajâ vietâ ierindojas Pirmais Baltijas kanâls (PBK) ar 11,2%, bet treðajâ - LTV1 ar 9,2% lielu skatîðanâs laika daïu, liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie TV kanâlu auditorijas dati par ðî gada maiju.
LTV plâno izkonkurçt PBK.
Latvijas Televîzija (LTV) par valdîbas pieðíirtajiem lîdzekïiem krievvalodîgajiem domâtâ satura izveidei plâno èetras reizes palielinât LTV7 piedâvâto saturu krievu valodâ, izveidot jaunu studiju un ar savâm ziòâm un televîzijas sejâm izkonkurçt Pirmo Baltijas Kanâlu (PBK), tâ pastâstîja LTV valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte.
MTG: strauji ir augusi krievu valodâ raidoðo kanâlu auditorija.
«Situâcija ar aprîïa datiem jâskatâs plaðâkâ kontekstâ – lîdz ar izmaiòâm Lattelecom interaktîvâs televîzijas piedâvâjumâ no 2.aprîïa, strauji ir augusi krievu valodâ raidoðo kanâlu auditorija. Krieviski raidoðo kanâlu spçks ir pieaudzis, jo tos sâkuði skatîties vairâk latvieðu, un ðobrîd viòus turpina sasniegt tendenciozâ informâcija no Krievijas mediju telpas,» tâ, lûgta komentçt pçtîjumu kompânijas TNS aprîïa TV kanâlu auditorijas mçrîjumus, biznesa portâlam db.lv norâdîja mediju grupas Modern Times Group pârstâve Marta Zandersone.
Dimants: Lçmums par "Rossija RTR" aizliegðanu ir sevi attaisnojis.
Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòu lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjs Ainârs Dimants ir apmierinâts ar "Rossija RTR" kanâla reitingu kritumu un norâda, ka NEPLP lçmums aizliegt kanâla retranslâciju ir attaisnojies.
Skatîtâkais TV kanâls ðî gada aprîlî bija PBK.
Skatîtâkais kanâls ðî gada aprîlî bija PBK, kura vçroðanai veltîti 11,6% no visa kopçjâ TV skatîðanâs laika. Otrs skatîtâkais kanâls bija TV3, kura vçroðanai veltîti 10,8% no kopçjâ TV skatîðanâs laika. Savukârt treðajâ vietâ, ar 9,3 % lielu skatîðanâs laika daïu katrs, ierindojuðies kanâli LNT un NTV Mir Latvija.
TNS Latvia jaunâkie radio reitingi.
Radio klausîðanâs Latvijâ Jaunâkie pçtîjuma rezultâti liecina, ka 2010. gada rudenî radio vismaz reizi nedçïâ ir klausîjuðies vidçji 81 % Latvijas iedzîvotâju vecumâ no 12 lîdz 74 gadiem, kas ir par 2 procentpunktiem mazâk nekâ 2010. gada vasaras periodâ. Savukârt, vismaz reizi dienâ radio ir klausîjuðies vidçji 61 % respondentu aptaujâtajâ vecuma grupâ.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM