July 10 2020 02:46:16
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - TV5
All Tags
TV5 un «Rossija RTR» auditorija pârgâjusi uz PBK un citiem TV kanâliem
Pçc kanâla TV5 slçgðanas un "Rossija RTR" retranslçðanas aizlieguma ðo kanâlu auditorija pârgâjusi uz "NTV Mir Baltic", "Pirmo Baltijas kanâlu" (PBK) un citiem atseviðíi neizceltiem kanâliem, liecina pçtîjumu kompânijas TNS apkopotie dati par TV kanâlu auditoriju 2016. gada aprîlî.
Tjarve: Atbildîba par TV5 slçgðanu bûtu jâuzòemas NEPLP
Kanâla TV5 darbîbas pârtraukðana ir saistîta ar iespçju retranslçtajiem Krievijas televîzijas kanâliem piesaistît un izvietot Latvijas mçríauditorijai paredzçto reklâmu, uzskata Latvijas Universitâtes Sociâlo zinâtòu fakultâtes pasniedzçjs, Latvijas Þurnâlistu asociâcijas valdes loceklis Rolands Tjarve.
Dimants: TV5 slçgðana pierâda, ka jâveido sabiedriskais medijs krievu valodâ
Kanâla TV5 slçgðana vçlreiz pierâda to, ka sabiedriskajai televîzijai jâattîsta savs kanâls krievu valodâ, un païauties uz komerctelevîziju ilgtspçju ðajâ jautâjumâ nevar, komentçjot "MTG TV Latvia" paziòojumu no 31.marta pârtraukt kanâla TV5 darbîbu, pauda Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) bijuðais priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.
Konkursâ par Saeimas priekðvçlçðanu raidîjumu veidoðanu krievu valodâ uzvar TV5
Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 4.septembra sçdç apstiprinâja konkursa rezultâtus par priekðvçlçðanu TV raidîjuma veidoðanu krievu valodâ (viens raidîjums). NEPLP par konkursa uzvarçtâju atzina ´Latvijas Neatkarîgâs Televîzijas¡ (LNT) piedâvâjumu, kas paredz sarîkot vienas priekðvçlçðanu debates krievu valodâ kanâlâ TV5.
Mamikins: No TV5 iznes datorus, redakcija tukða.
Lai gan LNT ìenerâldirektors apstiprinâjis, ka no 16.janvâra sâk darboties vienotais LNT un TV5 ziòu dienests, þurnâlistam Andrejam Mamikinam, kurð darbdienu vakaros vadîja pretrunîgu atpazîstamîbu ieguvuðo raidîjumu Bez cenzûras, vçl nav skaidra raidîjuma nâkotne.
Starptautiskâ TV grupa 'MTG Group' nopçrk LNT, TV5 un LMK.
Starptautiskâ televîziju grupa "Modern Times Group MTG AB" paziòojusi, ka ir parakstîts lîgums par 100% Latvijas Neatkarîgâs Televîzijas (LNT) iegâdi. Darîjuma summa netiek atklâta.
TV5 noraida runas par telekanâla darbîbas iespçjamu drîzu pârtraukðanu
Televîzijas kanâls TV5 jau nâkamâ mçneða laikâ varçtu pârtraukt savu darbîbu, ceturtdien ziòoja portâls Mixnews.lv, atsaucoties uz avotiem telekompânijâ. Kanâla vadîba gan to noliedz un portâlam Diena.lv norâdîja, ka runas par TV5 darbîbas pârtraukðanu ir tikai baumas.
Pârtraukta "TV5" retranslâcija caur satelîtu un kabeïtîklos .
Ðodien pârtraukta Latvijas krievvalodîgâ televîzijas kanâla "TV5" retranslâcija caur "Astra" satelîtu, un lîdz ar to beigusies iespçja to redzçt Latvijas kabeïtelevîzijas tîklos, biznesa portâlu ''Nozare.lv'' informç Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas (LEKA) valdes priekðsçdçtâjs Ilmârs Muuls.
TV5 draud ar licences atòemðanu.
Televîzijai "TV5 Latvia" par daþâdiem sistemâtiskiem pârkâpumiem var draudçt pat darbîbas apturçðana uz laiku vai pat licences atòemðana, ja telekompânija nesaòemsies un beidzot nenovçrsîs pârkâpumus, uz kuriem tai vairâkus gadus norâdîjusi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP).
Arestç Çía îpaðumtiesîbas LNT un TV5.
Tiesa tâ dçvçtâs digitâlâs televîzijas kriminâllietas ietvaros pçc prokurora lûguma uzlikusi arestu Andreja Çía îpaðumtiesîbâm telekompânijâs LNT un TV5, aìentûrai LETA apliecinâja Rîgas apgabaltiesâ.
LNT un TV5 atkal nonâk paðmâju uzòçmçju rokâs.
Telekompânijâm LNT un TV5 ir mainîjuðies îpaðnieki. Kompâniju akcijas no pasaules mediju magnâta "News Corporation" ir iegâdâjies LNT menedþments - A/S "Neatkarîgie nacionâlie mediji". Akciju sabiedrîbas padomes priekðsçdçtâjs ir LNT dibinâtâjs un valdes priekðsçdçtâjs Andrejs Çíis. LNT uzskata, ka paðreizçjâ krîze ir devusi vienreizçju iespçju, vismaz vienu no vadoðajiem medijiem Latvijâ atgriezt nacionâlo îpaðnieku rokâs, norâda telekompânijâ.
"TV5" par nacionâlâ goda un cieòas pazemoðanu ? 1000 latu sods.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome pirmdien izskatîja administratîvo lietu, kas tika ierosinâta pret SIA "TV Rîga" par "TV5" 18.novembra raidîjumu «Bez cenzûras». Pieòemts lçmums uzòçmumu sodît ar 1000 latu naudassodu.
NRTP ierosina lietu pret TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome pirmo reizi ierosinâjusi lietu pret telekanâlu TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu un nacionâlâ goda un cieòas pazemoðanu, konkrçti pret raidîjumu ?Bez cenzûras?. Par to portâlam TVNET ziòojis programmas autors un vadîtâjs Andrejs Mamikins.
Telekompânija "TV5" pâriet uz ciparu televîzijas apraidi.
No 1.decembra telekompânija "TV5" pârtrauc savu programmu raidît analogajâ apraidç un ir pirmâ televîzija Latvijâ, kas pâriet uz digitâlo jeb ciparu televîzijas apraidi, biznesa informâcijas portâlu "Nozare.lv" informçja "TV5" ìenerâldirektors Mihails Ðeitelmans.
TV5 pārkāpj autortiesību likumu.
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ceturtdien pilnībā apmierināja Rīgas Krievu teātra (iepriekš - Rīgas Akadēmiskā krievu drāmas teātra) prasību pret telekompāniju TV5 par autortiesību pārkāpumu.
Tas nav manos spēkos.
Ta man ir vienalga, klausies. Es esmu tādā vecumā, ka man tā vieta ir bijusi nebijusi. Es nelūdzos ne uz šejieni nākt, ne par priekšsēdētāju. Diemžēl tur jau bija viss izlemts bez manis.
Nacionālās radio un televīzijas padomes (NRTP) priekšsēdētāju Ābramu Kleckinu intervē Jānis Juzefovičs, žurnālists, Vidzemes augstskolas lektors
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM