July 10 2020 03:56:35
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Tieslietas
All Tags
Par hakeru testēšanas pakalpojumu sniegšanu ASV notiesāts Latvijas valstspiederīgais.
Par hakeru testēšanas pakalpojumu sniegšanu ASV 14 gadu cietumsods piespriests 38 gadus vecajam Latvijas valstspiederīgajam Ruslanam Bondaram, vēsta raidījums "TV3 ziņas".
Repšes kampaņa, spiediens un vaina – 'digitālgeitā' apsūdzētie saka pēdējo vārdu.
Trešdien Rīgas apgabaltiesa tā dēvētajā digitālās televīzijas krimināllietā uzklausīja apsūdzēto pēdējo vārdu, no kuriem visvairāk sakāmā bija apsūdzētajam Jurģim Liepniekam. Liepnieks gari un plaši aprakstīja gan toreizējā partijas "Jaunais Laiks" līdera 2002. gadā notikušo priekšvēlēšanu kampaņu, gan uzstāja, ka līgumu aprēķinos, kur pēc apsūdzības uzturētāja domām veidojas sadārdzinājums, viņaprāt, pieļautas būtiskas kļūdas.
Augstākā tiesa pieliek punktu 'Lattelecom' un TV3 strīdā par retranslāciju.
Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments šonedēļ pielika punktu vairākus gadus ilgušajam SIA "TV3 Latvia" un SIA "Lattelecom" strīdam par aizliegumu retranslēt TV3 bez spēkā esoša licences līguma.
Tiesa lemj: "Lattelecom" nedrîkstçja pârraidît "TV3" bez licences lîguma
Augstâkâs tiesas (AT) Civillietu departaments ðodien atstâja negrozîtu spriedumu, ar kuru SIA "Lattelecom" uzlikts par pienâkumu pârtraukt un turpmâk aizliegts interneta televîzijas platformâ retranslçt SIA "TV3 Latvia" programmu "TV3" bez spçkâ esoða licences lîguma.
Aizstâvîba digitâlâs televîzijas kriminâllietâ apelç pie DLTRC gada pârskatiem
Rîgas apgabaltiesâ skatâmajâ digitâlâs televîzijas kriminâllietâ aizstâvîba norâda uz "Digitâlâ Latvijas radio un televîzijas centra" (DLRTC) gada pârskatiem - no tiem neizriet, ka DLRTC tiktu radîti zaudçjumi krâpðanas dçï.
Izbeidz tiesvedîbu lietâ par "Rossija segodòa" pârstâvniecîbas nereìistrçðanu Latvijâ
Administratîvâ rajona tiesa nolçma izbeigt tiesvedîbu lietâ, kurâ Krievijas valstij piederoðâ aìentûra "Rossija segodòa" ("Russia Today") apstrîd Uzòçmumu reìistra (UR) lçmumu atteikt aìentûras ierakstîðanu Latvijas pârstâvniecîbu reìistrâ.
Tiesa atceï Saeimas lçmumu par Dimanta atbrîvoðanu no amata NEPLP
Administratîvâ rajona tiesa ðodien apmierinâja Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) iepriekðçjâ priekðsçdçtâja Ainâra Dimanta prasîbu un atcçla Saeimas lçmumu par viòa atbrîvoðanu no amata. Kâ informçja tiesâ, spriedums ir izpildâms nekavçjoties. Dimants pirmdien atgriezîsia darbâ NEPLP.
Dimants: Par NEPLP vadîtâju mani ievçlçja padome, bet atbrîvoja politiíi
Ðodien Administratîvâs rajona tiesâ bijuðais Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâjs Ainârs Dimants uzsvçra, ka viòu NEPLP vadîtâja amatâ ievçlçja pârçjie padomes locekïi, savukârt atbrîvoja Saeima. Un tas, viòaprât, noticis politisku iemeslu dçï.
AT par labu AKKA/LAA no LTV piedzen vairâk nekâ 600 000 eiro.
Augstâkâs tiesas (AT) Civillietu palâta ðodien par labu Autortiesîbu un komunicçðanâs konsultâciju aìentûrai/Latvijas Autoru apvienîbai (AKKA/LAA) no VSIA «Latvijas Televîzija» (LTV) piedzina kopumâ 644 732 eiro strîdâ par autortiesîbu pârkâpumu un zaudçjumu piedziòu.
Pârsûdzçts UR lçmums nereìistrçt "Russia Today" pârstâvniecîbu Latvijâ
Pârsûdzçts Uzòçmumu reìistra (UR) lçmums nereìistrçt "Russia Today" pârstâvniecîbu Latvijâ, informçja UR. UR galvenais valsts notârs ðâ gada 25.septembrî saòçmis iesniegumu ar aicinâjumu atcelt UR lçmumu nereìistrçt "Russia Today" pârstâvniecîbu Latvijâ.
"Krievu hîtu radio" vçrðas Satversmes tiesâ par izmaiòâm programmu valodas regulçjumâ
Pçc SIA "Krievu hîtu radio" sûdzîbas Satversmes tiesâ (ST) ierosinâta lieta par izmaiòâm radio programmu valodas regulçjumâ, aìentûru LETA informçja ST pârstâvji.
Digitâlâs TV lieta: Krongornam, Kokinam un Lozem - cietums; Liepniekam un Çíim - naudassods.
Rîgas apgabaltiesa ðodien polittehnologu Jurìi Liepnieku un uzòçmçju Andreju Âíi atzina par vainîgiem digitâlâs televîzijas kriminâllietâ un piesprieda viòiem naudassodus. Tikmçr vairâkiem apsûdzçtâjiem tika piespriesti arî reâli cietumsodi - Harijam Krongornam, Uldim Kokinam un Jânim Lozem. Tiesa kriminâllietu sâka skatît 2008.gada 28.augustâ.
Stâjies spçkâ spriedums, ar kuru Domburam bûs jâmaksâ vairâk nekâ 25 000 eiro.
Stâjies spçkâ spriedums, ar kuru no VSIA «Latvijas Televîzija» (LTV) par labu þurnâlistam Jânim Domburam tika piedzîti 25 896 eiro (18 200 latu) par vienoðanâs pârkâpuma atzîðanu saistîbâ ar informatîvi dokumentâlu raidîjumu veidoðanu.
Tiesa atïauj sodît radiostaciju par joku zvanu, kas beidzâs traìiski.
Austrâlijas Augstâkâ tiesa treðdien atzinusi, ka radiostacija, kuras dîdþejiem izdevâs no slimnîcas personâla izvilinât ziòas par Kembridþas hercogienes Ketrinas veselîbas stâvokli, ir pârkâpusi likumu, atskaòojot telefonsarunu bez otras puses piekriðanas.
LNT vçrsusies tiesâ pret LTV par rîta ziòu raidîjuma formâtu.
"MTG TV Latvia" (MTG) kanâla "Latvijas Neatkarîgâ televîzija" (LNT) vadîba vçrsusies tiesâ pret Latvijas Televîziju (LTV), apgalvojot, ka LTV1 esot noskatîjies no viòiem rîta ziòu raidîjuma formâtu, pavçstîja LTV komunikâcijas speciâliste Agita Pudule.
Tiesa pieòem izskatîðanai arî Lapsas prasîbu pret Latvijas Televîziju un Krenbergu.
Pçc prasîbâm pret bijuðo Saeimas priekðsçdçtâju un divâm prasîbâm pret Latvijas Radio tiesa pieòçmusi izskatîðanai arî Lato Lapsas prasîbu pret Latvijas Televîziju un tâs darbinieci Oditu Krenbergu. «Partijas Vienotîba pârstâvji un to neformâlajâ kontrolç esoðo "sabiedrisko" mediju politangaþçtie pârstâvji, nespçjot atspçkot manis un Pietiek publiskotos faktus, pçdçjos mçneðos ir izmantojuði to rîcîbâ esoðos resursus, îstenojot pret mani iespaidîgu nomelnoðanas un apmeloðanas kampaòu. Tâ kâ iespçju atbildçt ðie politiski angaþçtie "sabiedriskie mediji" man saprotamu iemeslu dçï liedz, nâkas pret apmelotâjiem cînîties ar tiesas starpniecîbu,» uzskata Lapsa. Pietiek ðodien publicç pilnu Rîgas Latgales priekðpilsçtas tiesas izskatîðanai pieòemtâs prasîbas pieteikuma tekstu.
Prokurors: Çía atmaksâtâ nauda nav atbildîbu mîkstinoðs apstâklis.
Bijuðâ Latvijas Neatkarîgâs Televîzijas valdes priekðsçdçtaja Andreja Çía Digitâlajam Latvijas radio un televîzijas centram (DLRTC) atmaksâtâ naudas summa nav uzskatâma par apsûdzçtâ atbildîbu mîkstinoðiem apstâkïiem, jo naudas atmaksa nav bijusi labprâtîga, ðodien tiesas debatçs tâ dçvçtajâ digitâlâs televîzijas kriminâllietâ sacîja prokurors Monvîds Zelès.
Dimants: pret PBK sâkta vçl viena administratîvâ lieta.
Visticamâk, kaimiòvalstî publicitâti gûs vçl kâda ziòa no Latvijas. Proti, Latvijas teritorijâ uz trim mçneðiem tiks atslçgts Krievijas kanâls RTR, bet pret "Pirmo Baltijas kanâlu" sâkta vçl viena administratîvâ pârkâpuma lieta. Ðâdâ veidâ Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome sâk cîòu pret tendenciozu informâciju, kas Latvijâ ieplûst ar vairâku Krievijas mediju starpniecîbu.
OTV sniedz tiesâ prasîbu pret NEPLP vadîtâju A. Dimantu
Nacionâlais televîzijas kanâls OTV sniedz prasîbu tiesâ par goda un cieòas aizskarðanu, atspçkojot publiskajâ telpâ izteiktos nepatiesos Nacionâlâs elektroniskâs plaðsaziòu lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâja Ainâra Dimanta apgalvojumus.
"Pirmais Baltijas kanâls" sûdzçs tiesâ NEPLP
"Baltijas Mediju alianse" (BMA) un "Pirmais Baltijas kanâls" (PBK) gatavo dokumentus iesniegðanai tiesâ pret Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) amatpersonâm un citâm Latvijas amatpersonâm, kas saistîtas ar plaðsaziòas lîdzekïu uzraudzîbu, par patiesîbai neatbilstoðas informâcijas izplatîðanu, kas maldina sabiedrîbu un nomelno PBK un citus BMA holdinga medijus.
Tiesa no "Viasat" par labu AKKA/LAA piedzen vairâk nekâ 200 000 eiro.
Rîgas apgabaltiesa treðdien daïçji apmierinâjusi Autortiesîbu un komunicçðanâs konsultâciju aìentûras/Latvijas Autoru apvienîbas (AKKA/LAA) prasîbu pret AS "Viasat Latvia" strîdâ par autortiesîbu aizsardzîbu, par labu AKKA/LAA piedzenot 235 053 eiro.
Tiesa aicina NEPLP neslçgt lîgumus par bezmaksas apraidi.
Administratîvâ rajona tiesa aicina Nacionâlo plaðsaziòas lîdzekïu padomi (NEPLP) neslçgt lîgumus ar konkursa par bezmaksas apraidi uzvarçtâjiem. Kâ liecina biznesa portâla "Nozare.lv" rîcîbâ esoðais tiesas lçmums, Administratîvâ rajona tiesa ir pieòçmusi SIA "Televîzijas kanâls Pro100TV" ("Pro100TV") pieteikumu par NEPLP konkursa rezultâtu atcelðanu un nolçmusi ierosinât administratîvo lietu.
Tiesâ apstrîd NEPLP konkursus uz bezmaksas apraidi.
Ðodien Administratîvajâ rajona tiesâ iesniegts pieteikums, apstrîdot Nacionâlâs plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) rîkotos konkursus par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajâm televîzijâm, kas nodroðinâs bezmaksas apraidi visâ Latvijâ.
Volfs panâk "Radio 101" pakalpojumu sniedzçja maksâtnespçju.
Dîdþejs tiesâ vçrsâs tâpçc, ka nebija saòçmis algu par 16 mçneðiem vçrðoties tiesâ pret SIA "RADIO PIRÂTI"
Latvijâ plaukst un zeï nelegâla maksas televîzija; AKKA/LAA pret to ieteic cînîties ar legâlo prezumpciju.
Latvijâ plaukst un zeï nelegâlâ maksas televîzija, ”melnajâ tirgû” darbojoðies operatori kropïo tirgu un ik gadu nodara valsts budþetam vairâk nekâ 1 miljonu latu lielus zaudçjumus neieòemto nodokïu veidâ. Biedrîba AKKA/LAA pret to iesaka cînîties, piemçrojot legâlâs prezumpcijas principu – autoru darbu legâlu izmantoðanu apliecinot ar licences lîgumu.
Tiesa noraida AKKA/LAA prasîbu pret "Radio SWH"
Ceturtdien Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas tiesa lçma par labu "Radio SWH" un noraidîja Autortiesîbu un komunicçðanas konsultâciju aìentûras / Latvijas Autoru apvienîbas (AKKA/LAA) pieteikumu aizliegt raidstacijai atskaòot mûziku, kamçr tâ nav piekritusi biedrîbas noteiktiem autoratlîdzîbas apmaksas noteikumiem.
"Radio SWH" ðefs: AKKA/LAA grib iznîcinât radio staciju
AS "Radio SWH" pauþ saðutumu par Autortiesîbu un komunicçðanas konsultâciju aìentûras/Latvijas Autoru apvienîbas (AKKA/LAA) rîcîbu, pieprasot vienoties par diskriminçjoðu licences lîgumu par mûzikas izmantoðanu radio "Spin FM".
Tiesu izpildîtâjs iesniedz sûdzîbas par 'Baltkom' atteikðanos pârtraukt TV3, TV6 un TV3+ retranslâciju.
Tiesu izpildîtâjs Ginters Hmeïevskis vçrsies Rîgas pilsçtas Centra rajona tiesâ ar sûdzîbâm par telekomunikâciju uzòçmuma "Baltkom" atteikðanos pildît tiesas noteikto pagaidu aizsardzîbas lîdzekli pârtraukt kabeïtîklos retranslçt televîzijas kanâlus TV3, TV3+ un TV6.
Tiesa "Baltkom" uzdod pârtraukt kanâlu TV3, 3+ un TV6 retranslçðanu.
Rîgas pilsçtas Centra rajona tiesa uzdevusi telekomunikâciju uzòçmumam "Baltkom" pârtraukt kabeïtîklos TV kanâlu TV3, 3+ un TV6 retranslçðanu, vçstî laikraksts "Dienas Bizness". "Jâ, tâ ir taisnîba", avîzei sacîja "TV3 Latvia" ìenerâldirektore Baiba Zûzena.
Ierosinâts kriminâlprocess par jauno digitâlâs televîzijas konkursu.
Prokuratûra tomçr saskatîjusi iespçjamas noziedzîgas nodarîjuma pazîmes arî jaunajâ Satiksmes ministrijas rîkotajâ ciparu televîzijas konkursâ, kur par uzvarçtâju tika atzîts valstij daïçji piederoðais uzòçmums "Lattelecom", liecina TV3 raidîjuma "Nekâ personîga" rîcîbâ esoðâ informâcija.
SIA „Lattelecom” apraides tiesîbu termiòa pagarinâðanu lîdz 2018. gadam apmaiòâ pret dekoderiem, bûtu normatîvo aktu un konkurences tiesîbu normu pârkâpums.
Virszemes TV apraides tiesîbu pagarinâðanu var paredzçt Elektronisko mediju likumprojektâ Izmaiòas jau notikuða virszemes televîzijas konkursa nosacîjumos, paredzot SIA „Lattelecom” apraides tiesîbu termiòa pagarinâðanu lîdz 2018. gadam apmaiòâ pret dekoderiem, bûtu normatîvo aktu un konkurences tiesîbu normu pârkâpums, kâ arî radîtu tiesvedîbas draudus.
KP ierosina lietu pret "Lattelecom" par dominçjoðâ stâvokïa izmantoðanu.
Konkurences padome (KP) ierosinâjusi lietu pret telekomunikâciju uzòçmumu "Lattelecom" par dominçjoðâ stâvokïa ïaunprâtîgu izmantoðanu un "netaisnîgu pirkðanas vai pârdoðanas cenu vai citu netaisnîgu tirdzniecîbas noteikumu tieðu vai netieðu uzspieðanu vai piemçroðanu", apstiprinâja KP priekðsçdçtâja Ieva Jaunzeme.
Arestç Çía îpaðumtiesîbas LNT un TV5.
Tiesa tâ dçvçtâs digitâlâs televîzijas kriminâllietas ietvaros pçc prokurora lûguma uzlikusi arestu Andreja Çía îpaðumtiesîbâm telekompânijâs LNT un TV5, aìentûrai LETA apliecinâja Rîgas apgabaltiesâ.
Arî "Baltkom" KP apstrîd digitâlâs TV ievieðanu!
Abonenttelevîzijas un telekomunikâciju uzòçmums Baltkom vçrsies Konkurences padomç (KP), norâdot uz iespçjamiem konkurences likuma pârkâpumiem telekomunikâciju uzòçmuma "Lattelecom" darbîbâ, nodroðinot virszemes TV apraidi, informç uzòçmums.
TV3 Konkurences padomç apstrîd ciparu TV ievieðanu
Televîzija "TV3 Latvia" treðdien vçrsâs ar iesniegumu Konkurences padomç, jo uzskata, ka SIA "Lattelecom", ievieðot Latvijâ virszemes apraidi ciparu formâtâ jeb digitâlo TV, iespçjams, ïaunprâtîgi izmantojis savu dominçjoðo stâvokli tirgû, informç TV3.
"TV5" par nacionâlâ goda un cieòas pazemoðanu ? 1000 latu sods.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome pirmdien izskatîja administratîvo lietu, kas tika ierosinâta pret SIA "TV Rîga" par "TV5" 18.novembra raidîjumu «Bez cenzûras». Pieòemts lçmums uzòçmumu sodît ar 1000 latu naudassodu.
NRTP ierosina lietu pret TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu.
Nacionâlâ radio un televîzijas padome pirmo reizi ierosinâjusi lietu pret telekanâlu TV5 par nacionâlâ naida kurinâðanu un nacionâlâ goda un cieòas pazemoðanu, konkrçti pret raidîjumu ?Bez cenzûras?. Par to portâlam TVNET ziòojis programmas autors un vadîtâjs Andrejs Mamikins.
Aizturçts partijas "Visu Latvijai" biedrs Egils Helmanis un Ogres televîzijas îpaðnieks Artûrs Robeþnieks.
Visu Latvijai vai VISU SEV? (Izspieðanas lietâ jauni pavçrsieni - aizturçts partijas "Visu Latvijai" biedrs Egils Helmanis un Ogres televîzijas îpaðnieks Artûrs Robeþnieks)
KP soda 'Viasat' un TV3 par dominçjoðâ stâvokïa ïaunprâtîgu izmantoðanu
Konkurences padome (KP) pieòçmusi lçmumu par naudas soda un tiesisko pienâkumu piemçroðanu "Viasat AS" (Igaunija) un SIA "TV3 Latvia" par dominçjoðâ stâvokïa ïaunprâtîgu izmantoðanu TV3 kanâla izplatîðanas tirgû Latvijas teritorijâ. "Viasat AS" piemçrots naudas sods 47 400 latu apmçrâ, bet SIA "TV3 Latvia" ? 40 000 latu apmçrâ.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM