July 13 2020 17:44:20
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tags - Torņi
All Tags
Maija sākumā apmeklētājiem slēgs Zaķusalas TV torņa publisko daļu
Tieši pēc 100 dienām Zaķusalas TV torņa publiski pieejamā daļa un skatu laukums tiks slēgts apmeklētājiem. Sākot no 5.maija, torni varēs apmeklēt vairs tikai apraides, datu centra un citu pakalpojumu klienti, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).
Cesvaines radio tornis gar zemi
14.februārī tika demontēts Cesvaines masts. Vidējo viļņu (VV) antena-masts ir celts 1961.gadā. Pēc apraides pārtraukšanas Vidējos viļņos 2002.gadā masts vairs netika izmantots . Masts bija 100m augsts un tā kopējā masa bija 23 tonnas.
Âgenskalna Televîzijas toròa îpaðniekiem Rîgas dome dod uzdevumu.
Televîzijas toròa Âgenskalnâ îpaðniekiem lîdz 28.novembrim jâiesniedz Rîgas domes Îpaðumu departamentâ darbu grafiks par bûves konstrukciju tîrîðanu un krâsoðanu, aìentûru LETA informçja departamenta pârstâve Baiba Gailîte.
Labâkai TV un radio apraidei austrumu pierobeþâ plâno bûvçt torni Dagdâ.
Labâkai televîzijas (TV) un radio apraidei Latvijas austrumu pierobeþâ plâno bûvçt torni Dagdâ, vçsta Latvijas Televîzija. Ðâdu priekðlikumu ðodien izteikusi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP), lai stiprinâtu TV un radio apraidi pierobeþâ, kas nereti uzsvçrts kâ viens no valsts droðîbas vâjajiem punktiem.
Ogrç no sakaru toròa nokrît vîrietis
Pagâjuðâ nedçïâ, 14.septembrî, Ogres novada paðvaldîbas policijas darbinieki devuðies uz LMT sakaru torni pie Ogres dzelzceïa stacijas, kur bija uzkâpis vîrietis.
Bûvvalde uzdod veikt Âgenskalna TV toròa ekspertîzi
Rîgas pilsçtas bûvvalde veikusi vizuâlu vçsturiskâ Âgenskalna radio un televîzijas toròa apsekoðanu un secinâjusi, ka tas varçtu bût bîstams iedzîvotâjiem, tâdçï toròa îpaðniekam - mediju grupas "Mix Media Group" uzòçmumam SIA "RNR Ltd" - uzdots lîdz mçneða beigâm pasûtît neatkarîga eksperta slçdzienu par bûvi un iesniegt to bûvvaldç, pastâstîja bûvvaldes pârstâve Ilze Þûka.
Âgenskalna sakaru tornis var kïût bîstams garâmgâjçjiem
Vizuâli radio-televîzijas tornis Nometòu ielâ 62, Âgenskalnâ, atrodas pirmsavârijas stâvoklî, un tâ turpmâkâ ekspluatâcija var kïût bîstama apkârtçjiem iedzîvotâjiem, garâmgâjçjiem un apkârtçjâm bûvçm, kâ arî uzskatâma par pilsçtvides ainavu degradçjoðu. Tâ secinâjis Rîgas pilsçtas bûvvaldes inspektors, kurð nesen apskatîja torni. Secinâts, ka SIA "RNR LTD" ir jâuzòemas atbildîba par toròa tehnisko stâvokli.
Âgenskalna centrâ esoðais sakaru tornis izskatâs dzîvîbu apdraudoðs
«Esmu saòçmis daudz sûdzîbu par ðo torni Âgenskalna centrâ. Pats pârliecinâjos, ka kaut kas ir jâdara. Atsegti vadi (nevar saprast, vai zem sprieguma), torni saturoðâs skrûves sarûsçjuðas, nesoðie balsti deformçti, brîva piekïuve,» tâ satraukumu pauþ kâds sociâlo tîklu lietotâjs par sakaru torni, kas slejas pâri teju visam Âgenskalna centram.
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 1
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 1
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 2
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 2
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 3
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 3
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 4
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 4
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 5
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs) 5
Wisbech Port mobile netwrkork transmitter (Uk, Cambs)
Bauska - Radio TEV
Bauska - Radio TEV
Radio TEV 97,6 MHz
Bauska - SWH Rock
Bauska - SWH Rock
SWH Rock 98,8 MHz
Bauska - SWH Rock
Bauska - SWH Rock
SWH Rock 98,8 MHz
Bauska - Star FM
Bauska - Star FM
Star FM 106,6 MHz
Bauska - Star FM
Bauska - Star FM
Star FM 106,6 MHz
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
EHR Superhits 88,0 MHz (H) TOPradio 96,5 MHz (V)
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
EHR Superhits 88,0 MHz antena
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
Bauska - TET (Lattelecom) Tornis
TOPradio 96,5 MHz antena
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)
Wisbech(e) transmitter (Uk, Cambs)

Dimzukalns 2019
Dimzukalns 2019
TOPradio 91,9 MHz
Dimzukalns 2019
Dimzukalns 2019
TOPradio 91,9 MHz
Sabiles RRL
Sabiles RRL

XO FM Limbaži 2018
XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saaremaa.
HF Antenu masti Saaremaa.

Radio lokācija, radio navigācija.
Radio lokācija, radio navigācija.

DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
DAB+
DAB+
DAB+ starts LV
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM