April 22 2019 21:29:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP atver pieteikumus konkursam uz Latvijas Radio valdi.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1.decembrî atvçra 19 saòemtos pieteikumus konkursam uz valsts SIA Latvijas Radio (LR) valdes locekïu amatiem. NEPLP sçdç tika konstatçts, ka 18 no iesniegtajiem pieteikumiem atbilst konkursa nolikuma prasîbâm un ir virzâmi vçrtçðanai nâkamajâs konkursa kârtâs.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu tiks izraudzîts LR valdes priekðsçdçtâjs, valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos un valdes loceklis nodroðinâjuma jautâjumos. LR valde tiek iecelta uz trîs gadiem.

Pretendentu vçrtçðana notiek trijâs kârtâs. Pirmajâ kârtâ NEPLP atvçra iesniegtâs aploksnes un veica pieteikumu atbilstîbas pârbaudi. Konkursa otrajâ kârtâ NEPLP vçrtçs pretendentu pieredzi, izglîtîbu, motivâciju un izpratni par sabiedriskâ medija darbîbu un lomu. Konkursa treðajâ kârtâ tiks padziïinâti vçrtçtas atlikuðo kandidâtu profesionâlâs prasmes un zinâðanas. Saskaòâ ar nolikumu par izvirzîto pretendentu apstiprinâðanu valdes locekïu amatâ NEPLP lems atklâti balsojot un LR valdes locekïi tiks iecelti amatos ar klâtesoðo NEPLP locekïu balsu vairâkumu.

Òemot vçrâ, ka kandidâtiem ir izvirzîtas visai augstas prasîbas un viòiem, ïoti iespçjams, paðlaik jau ir darba attiecîbas, NEPLP lçma kandidâtu vârdus konkursa gaitâ publiski neizpaust. Gadîjumâ, ja visi pçdçjâs konkursa kârtas kandidâti (uz pçdçjo kârtu tiks virzîti seði pretendenti) izteiks savu piekriðanu, NEPLP organizçs publisku tikðanos, kurâ LR darbinieki varçs pretendentiem uzdot interesçjoðos jautâjumus.

«Òemot vçrâ Latvijas Televîzijas valdes konkursa pieredzi, kad daþiem publiski izziòotajiem konkursa finâlistiem, kuri valdç tomçr netika, vçlâk bija nepatîkamas pârrunas ar viòu darba devçjiem, nolçmâm ðoreiz kandidâtu vârdus nepubliskot. Tas mums ïauj cerçt, ka spçcîgus kandidâtus no dalîbas konkursâ neatturçs risks zaudçt paðreizçjâs darba attiecîbas,» skaidro NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Kâ jau ziòots, lîdz 28.novembra plkst. 16.00 NEPLP saòçma 19 pieteikumus konkursam uz valsts SIA Latvijas Radio valdes locekïu amatiem. Konkurss tika izsludinâts ðâ gada 3.novembrî.

Konkursa nolikums pieejams Padomes mâjaslapâ www.neplpadome.lv.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.