July 10 2020 23:19:48
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Konkursâ uz Latvijas Radio valdi saòem 19 pieteikumus.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) lîdz 28.novembra plkst. 16:00 ir saòçmusi 19 pieteikumus konkursam uz valsts SIA Latvijas Radio valdes locekïu amatiem. Konkurss tika izsludinâts ðâ gada 3.novembrî.

Saskaòâ konkursa nolikumu, tajâ tiks izraudzîts Latvijas Radio (LR) valdes priekðsçdçtâjs, valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos un valdes loceklis nodroðinâjuma jautâjumos. LR valde tiek iecelta uz trîs gadiem.

Pretendentu vçrtçðana notiks trijâs kârtâs. Pirmajâ kârtâ NEPLP atvçrs aploksnes un veiks pieteikumu atbilstîbas pârbaudi; otrajâ kârtâ Padome vçrtçs pretendentu pieredzi, izglîtîbu, motivâciju un izpratni par sabiedriskâ medija darbîbu un lomu; konkursa treðajâ kârtâ tiks padziïinâti vçrtçtas atlikuðo kandidâtu profesionâlâs prasmes un zinâðanas. Saskaòâ ar nolikumu, par izvirzîto pretendentu apstiprinâðanu valdes locekïu amatâ Padome lems atklâti balsojot un LR valdes locekïi tiks iecelti amatos ar klâtesoðo Padomes locekïu balsu vairâkumu.

«Konkursâ aicinâjâm pieteikties cilvçkus, kuri izprot sabiedriskâ medija uzdevumus un mçríus, spçj garantçt Latvijas Radio darbîbas politisko neitralitâti un redakcionâlo neatkarîbu. Nepiecieðamas arî prasmes sadarboties ar radoðiem cilvçkiem, izpratne par modernajâm tehnoloìijâm, par mediju nozaru kopumâ, ir jâprot veidot uzòçmuma stratçìija un pârvaldît finanðu resursus, jâspçj formulçt, skaidrot un pârstâvçt Latvijas Radio viedokli gan Latvijâ, gan ârvalstîs. Òemot vçrâ, ka kandidâtiem esam izvirzîjuði visai augstas prasîbas un ðiem cilvçkiem paðlaik varçtu bût darba attiecîbas, kâ arî, atceroties Latvijas Televîzijas valdes konkursa pieredzi, esam nolçmuði kandidâtu vârdus konkursa gaitâ publiski neizpaust,» informç NEPL Priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Pretendentu atlasi veiks NEPLP, pieaicinot ekspertus vai citu institûciju, organizâciju pârstâvjus ar padomdevçja tiesîbâm. Pretendentu atlasç tiks vçrtçta pretendentu izglîtîba, pieredze, sociâlâs un profesionâlâs spçjas, reputâcija, valodu zinâðanas un virkne citu kritçriju, kas izvirzîti konkursantiem.

Vispârîgâs prasîbas, kas izvirzîtas pretendentiem:

 • izpratne par sabiedriskâ medija misiju un lomu demokrâtiskâ sabiedrîbâ;
 • izpratne par valsts kapitâlsabiedrîbu darbîbu;
 • laba reputâcija. (Valdes locekïa kandidâts ir uzskatâms par personu ar nevainojamu reputâciju, ja nav pierâdîjumu, kas liecinâtu par pretçjo, un nav iemesla pamatotâm ðaubâm par personas nevainojamu reputâciju. Izvçrtçjot valdes locekïa kandidâta reputâciju, òem vçrâ visu bûtisko informâciju, kas ir pieejama novçrtçjama veikðanai, izòemot informâciju, kurai atbilstoði normatîvajiem aktiem noteikts ierobeþotas pieejamîbas statuss, un neatkarîgi no valsts, kurâ attiecîgie notikumi ir notikuði. Valdes locekïa kandidâts nav uzskatâms par personu ar nevainojamu reputâciju, ja viòa personîgâ rîcîba vai lîdzðinçjâ profesionâlâ darbîba rada pamatotas ðaubas par personas spçju nodroðinât savas darbîbas objektivitâti un neitralitâti, îstenojot kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbu. (2014.gada 23.septembra Ministru kabineta instrukcija Nr.6 ´Kârtîba, kâdâ veic kandidâtu atlasi valdes un padomes locekïu amatiem kapitâlsabiedrîbâs, kurâs valstij kâ dalîbniekam (akcionâram) ir tiesîbas izvirzît valdes vai padomes locekïus¡, 9.punkts.));
 • augstâkâ izglîtîba;
 • vismaz piecus gadus ilga pieredze plaðsaziòas lîdzekïu jomâ vai uzòçmumu vadîbâ;
 • amata aprakstâ norâdîtâs kompetences, prasmes un zinâðanas (pielikumi Nr.1, Nr.2. un Nr.3).

 • Konkursa nolikums pieejams Padomes mâjaslapâ www.neplpadome.lv

  AVOTS: www.neplpapdome.lv
  Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP LR Konkursi 
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Daudzas radiostacija...
  · http://46.30.42.212/...
  · Ko tu ar to gribēji ...
  · Jē, Zanders saņems a...
  · Tas kurš iemaina brī...
  · Nav ne jausmas. Varē...
  · HF dipoliņš arī uzka...
  · Sen bij laiks to LNT...
  · Pateicos, Vladimir! 73!
  · Maksimālais starojum...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 2

  · Members Online: 0

  · Total Members: 304
  · Newest Member: hellvag
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Nav ne jausmas. Varētu...
  HF dipoliņš arī uzkari...
  Pateicos, Vladimir! 73!
  Maksimālais starojums ...
  Sirsnīgs paldies! Varb...
  Jaunākās Bildes

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Saules mikro elektro...

  Eilat - Israel

  Eilat - Israel

  Eilat - Israel
  Statistika
  IP
  IP'
  
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

  Free FM