April 25 2019 21:25:50
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tiesa pieòem izskatîðanai arî Lapsas prasîbu pret Latvijas Televîziju un Krenbergu.
Latvijas TelevīzijaPçc prasîbâm pret bijuðo Saeimas priekðsçdçtâju un divâm prasîbâm pret Latvijas Radio tiesa pieòçmusi izskatîðanai arî Lato Lapsas prasîbu pret Latvijas Televîziju un tâs darbinieci Oditu Krenbergu. «Partijas Vienotîba pârstâvji un to neformâlajâ kontrolç esoðo "sabiedrisko" mediju politangaþçtie pârstâvji, nespçjot atspçkot manis un Pietiek publiskotos faktus, pçdçjos mçneðos ir izmantojuði to rîcîbâ esoðos resursus, îstenojot pret mani iespaidîgu nomelnoðanas un apmeloðanas kampaòu. Tâ kâ iespçju atbildçt ðie politiski angaþçtie "sabiedriskie mediji" man saprotamu iemeslu dçï liedz, nâkas pret apmelotâjiem cînîties ar tiesas starpniecîbu,» uzskata Lapsa. Pietiek ðodien publicç pilnu Rîgas Latgales priekðpilsçtas tiesas izskatîðanai pieòemtâs prasîbas pieteikuma tekstu.

"Prasîbas pieteikums par nepatiesu ziòu atsaukðanu un atvainoðanos.

I Lietas faktiskie apstâkïi


VSIA Latvijas Televîzija darbiniece Odita Krenberga Latvijas Televîzijas raidîjumâ "Panorâma" 2014. gada 1. oktobrî pauda par mani, Lato Lapsu, ðâdas melîgas, nepatiesas ziòas: «Laimdotas Straujumas preses sekretâres Dþeinas Tamuïevièas pornogrâfiskais video - to [Lato] Lapsa savulaik nosûtîjis Jurìim Liepniekam, Saskaòas kampaòas veidotâjam.»

Tâdçjâdi VSIA Latvijas Televîzija kâ sabiedriskais medijs savas darbinieces personâ (turpmâk tekstâ - arî Atbildçtâji) ne tikai mani apmeloja, bet arî nepatiesi apsûdzçja kriminâlnoziegumâ - pornogrâfisku materiâlu pretlikumîgâ izplatîðanâ.

Manis, Lato Lapsas (turpmâk tekstâ - arî Prasîtâja), rîcîbâ nekad nav bijis ðâda "pornogrâfiska video", un attiecîgi es nekad neesmu ðâdu video nosûtîjis kâdai personai.

Vçl vairâk - es nekad nevienai personai neesmu nosûtîjis vai citâdâ veidâ nogâdâjis pornogrâfiska rakstura materiâlus.

Pçc minçto ziòu pauðanas 2014. gada 2. oktobrî nosûtîju VSIA Latvijas Televîzija pieprasîjumu raidîjumâ "Panorâma" ðîs melîgâs ziòas atsaukt un ðai paðâ raidîjumâ atvainoties man un Latvijas sabiedrîbai par ðâdu tîðu, apzinâtu melu pauðanu.

Tas netika izdarîts. Uz ðo iesniegumu saòçmu VSIA Latvijas Televîzija (turpmâk tekstâ - arî LTV) "valdes priekðsçdçtâja per procura" Ivara Beltes ar 2014. gada 9. oktobri datçtu dokumentu (turpmâk tekstâ - Dokuments), kurâ bija minçts, ka «LTV Jûsu iesniegumâ izteikto prasîbu par nepatiesu ziòu atsaukðanu noraida».

Minçtajâ Dokumentâ apgalvots, ka 2014.gada 1.oktobrî raidîjumâ "Panorâma" pârraidîtais siþets par ¥melno" priekðvçlçðanu kampaòu esot ticis sagatavots, pamatojoties uz informâciju, kuru siþeta veidotâjiem telefona sarunâ esot sniedzis Jurìis Liepnieks, tas ir, ka videomateriâlu par Ministru prezidentes preses sekretâri viòð esot saòçmis no manis, Lato Lapsas.

Minçtâ LTV siþeta autori, izvçrtçjot videomateriâla saturu un iepazîstoties ar publiskajâ vidç pieejamo informâciju, esot nonâkuði pie viedokïa, ka ðis videomateriâls ir uzskatâms par pornogrâfisku.

I. Belte minçtajâ Dokumentâ arî nosauc konkrçtas interneta vietnes «pietiek.com" publikâcijas un melîgi apgalvo, ka es, Lato Lapsa, ðajâs publikâcijas "pats Ministru prezidentes preses sekretâri Dþeinu Tamuïevièu dçvçju par pornoaktrisi».

Saistîbâ ar ðo prasîbas pieteikumu strîds nav par viedokïa pauðanu, kâ to minçtajâ Dokumentâ maldinoði norâda I. Belte. Ðî prasîbas pieteikuma objekts ir nepatiesâs ziòas, ko pauduði Atbildçtâji.

Atbildçtâji sabiedriskâs televîzijas ziòu pârraidç ir pârraidîjuði nepatiesas ziòas, ka Prasîtâjs esot nosûtîjis kâdai treðajai personai "pornogrâfisku video". Minçtajâ Dokumentâ LTV valdes priekðsçdçtâjs I. Belte arî apstiprina, ka ðâdas ziòas patieðâm ir paustas, un pauþ atteikumu tâs atsaukt.

Ðo atteikumu Atbildçtâjs pamato ar to, ka ðâdu informâciju - ka Prasîtâjs esot kâdai treðajai personai nosûtîjis "pornogrâfisku video" - "siþeta veidotâji" LTV darbinieki "telefona sarunâ" esot saòçmuði no minçtâ J. Liepnieka.

No Atbildçtâja Dokumenta izriet, ka ðâdu "telefona sarunâ" it kâ saòemtu informâciju Atbildçtâji ir uzskatîjuði par pietiekamu, lai to paustu sabiedriskâs televîzijas ziòu raidîjumâ paustu ziòu formâ. Dokumentâ arî nav minçts, ka Atbildçtâji bûtu uzskatîjuði par nepiecieðamu ðo "telefona sarunu" un tajâ minçto fiksçt ar kâdiem tehniskiem lîdzekïiem, kas ir profesionâlu þurnâlistu rîcîbâ.

Tikmçr VSIA Latvijas Televîzija kâ viens no Atbildçtâjiem atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam ir apstiprinâjis LTV Rîcîbas kodeksu, atbilstoði kuram Atbildçtâjiem jârîkojas savâ ikdienas darbîbâ. Ðî Rîcîbas kodeksa sadaïâ "Faktu pârbaude" minçts":

«Þurnâlistiem jâpârbauda visi fakti pirms to izplatîðanas. Ja faktu pârbaude nav iespçjama, jânosauc ziòu avots. Ja persona, kura sniegusi informâciju, prasa, lai tâs vârds netiktu norâdîts, ðî prasîba LTV ir saistoða. Ðâdos gadîjumos drîkst izmantot daþâdas aprakstoðas frâzes, piemçram: ´no droðiem avotiem¡, ´no pârbaudîtiem avotiem¡, ´no labi informçtiem avotiem¡, ´no diplomâtiskiem avotiem¡, ´no avotiem, kas ir tuvi…¡ utt. Jâizvairâs no tâdâm frâzçm: ´saka, ka¡, ´runâ, ka¡, ´esam dzirdçjuði, ka¡ utt. Ja raidîjumâ tiek iekïauta nepârbaudîta informâcija, tad skaidri jânorâda tâs avots un jâinformç auditorija, ka minçtâ informâcija tiks precizçta.»

Konkrçtajâ gadîjumâ ðâda faktu pârbaude nav notikusi. Ne Atbildçtâja O. Krenberga, ne kâds cits VSIA Latvijas Televîzija darbinieks konkrçtajâ dienâ nemçìinâja ar Prasîtâju sazinâties, lai pârbaudîtu minçto "faktu", kas it kâ bija Atbildçtâju rîcîbâ un ko Atbildçtâji minçtajâ dienâ ziòu raidîjumâ "Panorâma" pauda publiski pauþamu ziòu formâ.

Atbildçtâjiem bija visas iespçjas sazinâties ar mani, - mans mobilâ tâlruòa numurs ir publiski pieejams. Vçl vairâk - Atbildçtâja O. Krenberga piedalîjâs Prasîtâja rîkotâ preses konferencç, kurâ ðâdu jautâjumu neuzdeva. To apliecina minçtâs preses konferences videoieraksts.

Tâdçjâdi Atbildçtâji izvçlçjâs pârkâpt Rîcîbas kodeksa noteiktâs normas un pârraidâmo melîgo, nepatieso "faktu" nepârbaudît. Turklât minçtajâ sabiedriskâs TV ziòu raidîjuma 2014. gada 1. oktobra siþetâ netika ne skaidri norâdîts par Prasîtâju pauþamo ziòu avots, ne informçta auditorija, ka ðî informâcija tiks precizçta, kâ to uzliek par pienâkumu LTV Rîcîbas kodekss.

Konkrçtajâ gadîjumâ Atbildçtâjiem nav pamata atsaukties uz Atbildçtâjas O. Krenbergas neprofesionalitâti, neizglîtotîbu vai pieredzes trûkumu. Viòas iepriekðçjâs darbavietas - raidîjuma "Nekâ Personîga" veidotâju interneta mâjas lapâ viòa raksturota ðâdi: «Viòu nerespektçt nozîmç pieïaut milzu kïûdu politikâ un diplomâtijâ. To ir sapratuði visi, kuri kâdreiz atbildçjuði uz Oditas jautâjumiem. Viòa jau vairâk nekâ 10 gadus atklâj patiesîbu par politiskajiem procesiem gan Latvijâ, gan ârvalstîs.»

Atbildçtâja O. Krenberga ir arî nodibinâjuma «Latvijas Þurnâlistu asociâcija" biedre un lîdz ar to apliecinâjusi, ka atbalsta minçtâ nodibinâjuma "çtikas kodeksâ" norâdîto - ka "þurnâlista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrîbai patiesu un pârbaudîtu informâciju" un ka "þurnâlista pienâkums ir pârbaudît avotu sniegto informâciju».

Atbildçtâjai O. Krenbergai, òemot vçrâ viòas pieredzi un pârçjos minçtos faktus, kâ sabiedriskâ medija darbiniecei bija pienâkums un arî visas iespçjas pârbaudît viòas paustâs nepatiesâs, melîgâs ziòas pirms to pârraidîðanas sabiedriskâs televîzijas ziòu raidîjumâ.

Taèu viòa izvçlçjâs to nedarît, savukârt otrs Atbildçtâjs - VSIA Latvijas Televîzija nebija nodroðinâjis nekâdus kontroles mehânismus tâs "Rîcîbas kodeksâ" noteikto normu izpildei.

Vçl vairâk - Atbildçtâja O. Krenberga nepatiesâs un apmelojoðâs ziòas par mani, Lato Lapsu, pauda nevis netîði, neuzmanîbas un nolaidîbas dçï, bet apzinâti un tîði, savukârt Atbildçtâjs LTV deva minçtajai "þurnâlistei" iespçju veikt ðâdu darbîbu.

Par to liecina tas, ka, man sazinoties ar Atbildçtâja dokumentâ pieminçto Jurìi Liepnieku, viòð man ir apliecinâjis, ka nekad un nekâdâ formâ nav paudis par mani ðâdas nepatiesas ziòas - ka es bûtu viòam nosûtîjis kâdu pornogrâfisku materiâlu, - un apliecinâjis gatavîbu to apliecinât arî tiesâ.

Lîdz ar to nepatiesâs ziòas, ko izplatîjuði Atbildçtâji, ir man un manai reputâcijai nodarîjuðas nopietnu kaitçjumu. Atbildçtâji ir publiski pauduði ziòas, ka Prasîtâjs esot izplatîjis pornogrâfiskus materiâlus, un ðîs ziòas ir paustas sabiedriskâs televîzijas galvenajâ ziòu raidîjumâ. Tas, ka ðîs melîgâs, nepatiesâs ziòas nav nekavçjoties atsauktas, man ir radîjuðas vçl papildu kaitçjumu.

II Prasîjuma pamats

Saskaòâ ar Civillikuma 1635. pantu, 1649. pantu un 2352.1 panta pirmo daïu Prasîtâjam rodas prasîjuma tiesîbas, ja tiek izplatîtas «ziòas, kas aizskar viòa godu un cieòu, ja ðâdu ziòu izplatîtâjs nepierâda, ka tâs atbilst patiesîbai».

Atbildçtâju paustâs nepatiesâs ziòas tieðâ veidâ aizskar manis kâ Prasîtâja reputâciju, godu un cieòu.

Kâ to norâdîjis Latvijas Republikas Augstâkâs tiesas Senâta Civillietu departaments 2008. gada 28. maija spriedumâ lietâ Nr. SKC - 219, «ziòa var bût patiesa vai nepatiesa un tâ ir pakïaujama patiesîbas pârbaudei» (skat. Latvijas Republikas Augstâkâs tiesas Senâta Civillietu departamenta 2008. gada 28. maija spriedums lietâ Nr. SKC-219, 7. lpp).

Konkrçtajâ situâcijâ Civillikuma 2352.1 panta regulçjums nosaka Atbildçtâju pienâkumu pierâdît, ka izplatîtâs ziòas atbilst patiesîbai.

Konkrçtajâ lietâ Atbildçtâji nav norâdîjuði tâdus faktus, kas varçtu norâdît uz Atbildçtâju izplatîto ziòu patiesumu, òemot vçrâ, ka Atbildçtâjiem attiecîga informâcija nav un nevarçja bût pieejama.

Attiecîbâ uz pierâdîðanas pienâkumu Senators F. Konrâdi uzsver, ka prasîtâjam ir jâpierâda prasîbas aktîvais un pasîvais pamats, taèu pasîvais pamats tam ir jâpierâda tikai tajos gadîjumos, kad ðie traucçjumi izpauþas atbildçtâja aktîvajâ darbîbâ, bet ja tâ izpauþas atbildçtâja bezdarbîbâ, tad pasîvais pamats jâpierâda atbildçtâjam, kuram arî vieglâk pierâdît sava aktîvâ pienâkuma izpildîðanu, nekâ prasîtâjam, kuram bûtu jâpierâda negatîvs fakts (skat. Senators F. Konrâdi, Tiesu palâtas Civildepartamenta priekðsçdçtâjs T. Zvejnieks u.c. Civilprocesa likums (1938.g. izd., 1939.g. iespied.) ar paskaidrojumiem. 148.lpp.).

Tâdçï Prasîtâjs norâda, ka ðâdu ziòu izplatîðana nav tikusi pamatota ar faktiem, lîdz ar ko nepamatoti ceï Prasîtâjam neslavu.

III Valsts nodevas aprçíins

Prasîtâjs uzskata, ka prasîbai par atbildes pârraidîðanu nav mantiska rakstura vai ðî prasîba attiecîgi nav jânovçrtç, lîdz ar to Prasîtâjam ir jâmaksâ valsts nodeva EUR 71,14 (septiòdesmit viens eiro 14 eirocenti) apmçrâ.

IV Lûgumi tiesai

Òemot vçrâ visu iepriekðminçto un pamatojoties uz Civillikuma 1635. panta pirmo daïu, 1649. pantu, 2352.1 pantu, Civilprocesa likuma 1. panta pirmo daïu, 34. panta pirmâs daïas 4. punktu, 127. panta pirmo daïu, 128. pantu, 129. pantu, 130. pantu, lûdzu:

- pieòemt izskatîðanai Prasîtâja Lato Lapsas prasîbas pieteikumu pret Atbildçtâjiem Oditu Krenbergu, personas kods: nav zinâms, adrese: nav zinâma, darba vieta: VSIA Latvijas Televîzija, un VSIA Latvijas Televîzija, Reì. nr. 4000308059, adrese: Zaíusalas krastmala 3, Rîga, LV-1509 par pienâkuma uzlikðanu atsaukt nepatiesâs ziòas un publiski atvainoties.

- atzît par prettiesisku Atbildçtâju Oditas Krenbergas, personas kods: nav zinâms, adrese: nav zinâma, darba vieta: VSIA Latvijas Televîzija, un VSIA Latvijas Televîzija, Reì. nr. 4000308059, adrese: Zaíusalas krastmala 3, Rîga, LV-1509 rîcîbu, publiski pauþot un izplatot nepatiesas ziòas par Prasîtâju.

- noteikt Atbildçtâjiem Oditai Krenbergai, personas kods: nav zinâms, adrese: nav zinâma, darba vieta: VSIA Latvijas Televîzija, un VSIA Latvijas Televîzija, Reì. nr. 4000308059, adrese: Zaíusalas krastmala 3, Rîga, LV-1509 par pienâkumu 10 (desmit) dienu laikâ no tiesas nolçmuma spçkâ pârraidît LTV raidîjumâ "Panorâma" ðâdu nepatieso ziòu atsaukumu, uzdodot ðo atsaukumu nolasît Atbildçtâjai - O. Krembergai, kura ðîs melîgâs ziòas izplatîjusi, un Atbildçtâja pârstâvim I. Beltem, kurð kâ LTV valdes priekðsçdçtâjs ir atbildîgs par LTV Rîcîbas kodeksa ievçroðanu:

«Es, Latvijas Televîzijas darbiniece Odita Krenberga, atsaucu ðîs manis par Lato Lapsu paustâs nepatiesâs ziòas raidîjumâ "Panorâma" 2014. gada 1. oktobrî: "Laimdotas Straujumas preses sekretâres Dþeinas Tamuïevièas pornogrâfiskais video - to [Lato] Lapsa savulaik nosûtîjis Jurìim Liepniekam, Saskaòas kampaòas veidotâjam." Es, Odita Krenberga, atvainojos Lato Lapsam par viòa apmeloðanu un visiem Latvijas Televîzijas skatîtâjiem par viòu maldinâðanu. Es, Odita Krenberga, apsolu turpmâk tâ vairs nerîkoties.»

«Es, Latvijas Televîzijas valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte, atvainojos Lato Lapsam par viòa apmeloðanu Latvijas Televîzijas raidîjumâ "Panorâma" 2014. gada 1. oktobrî un visiem Latvijas Televîzijas skatîtâjiem par to, ka nespçju panâkt Latvijas Televîzijas Rîcîbas kodeksa normu ievçroðanu. Es, Ivars Belte, apsolu turpmâk tâ vairs nerîkoties.»

- piedzît no Atbildçtâjiem Oditas Krenbergas, personas kods: nav zinâms, adrese: nav zinâma, darba vieta: VSIA Latvijas Televîzija, un VSIA Latvijas Televîzija, reì. nr. 4000308059, adrese: Zaíusalas krastmala 3, Rîga, LV-1509 ar lietas veðanu saistîtos izdevumus (tiks precizçti lietas izskatîðanas gaitâ)."

AVOTS: www.pietiek.com
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.