December 10 2018 18:07:55
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP apstiprina 2015.gada sabiedrisko pasûtîjumu LTV un LR.
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) sçdç 11.decembrî apstiprinâja sabiedrisko pasûtîjumu, ko 2015.gadâ îstenos SIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) un valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR). Sabiedriskâ pasûtîjuma gada plâni jau tuvâkajâ laikâ bûs pieejami NEPLP mâjas lapâ Neplpadome.lv.

Saskaòâ ar LTV sabiedriskâ pasûtîjuma plânu 2015.gadam LTV uzdevumi nâkamgad ir saglabât LTV kanâlu kopçjo skatîðanâs laika daïu lielâku par 17%; saglabât LTV1 kanâla skatîðanâs laika daïu auditorijâ no 35 lîdz 64 gadiem lielâku par 9%; lîdz 2015.gada beigâm palielinât LTV interneta platformu (Ltv.lv + Lsm.lv) sasniegto auditoriju lîdz 240 tûkstoðiem unikâlajiem lietotâjiem mçnesî; palielinât LTV skatîtâju apmierinâtîbu ar satura kvalitâti; panâkt LTV reklâmas ieòçmumu palielinâjumu.

LTV sabiedriskâ pasûtîjuma plânâ norâdîts, ka Latvijâ bûtu nepiecieðams politisks lçmums atseviðía TV kanâla veidoðanai krievu valodâ, nodroðinot tam adekvâtu finansçjumu. Igaunijas valdîba 2014.gadâ ir pieòçmusi lçmumu par atseviðía TV kanâla izveidi krievu valodâ (Igaunijas sabiedriskâ medija ERR ietvaros) 2015.gadâ. Jaunâ kanâla gada budþets ir 3,98 miljoni eiro.

Saskaòâ ar LR sabiedriskâ pasûtîjuma plânu 2015.gadam LR mçríi ir padarît efektîvâku uzòçmuma pârvaldes struktûru; palielinât pçtnieciskâs un analîtiskâs þurnâlistikas apjomu, kâ arî reìionâlâs informâcijas apjomu; palielinât LR4 programmas kvantitatîvu un kvalitatîvu apjomu; piesaistît jaunieðu auditoriju; attîstît alternatîvâs kultûras programmu (LR6); audzçt interneta auditoriju; nodroðinât aktîvâku LR mârketingu.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi novembrî

Tajâ paða sçdç NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS "TV Latvija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas un nodoðanas aktu veiktie darbi tiks kompensçti 14 906,44 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja programmas OTV (SIA "Ogres televîzija") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada novembri un arî maksâjumus novembrî par iepriekðçjo periodu. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas un nodoðanas aktu veiktie darbi tiks kompensçti 36 732,52 eiro apmçrâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.