January 19 2020 01:52:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Budþeta brâíi mediju jomâ: Latvijas Radio paliek bez studijas Latgalç, NEPLP - bez adekvâta mediju monitoringa.
NEPLP ziņasSaeimas pieòemtâ valsts budþeta 2015.gadam viena no prioritâtçm ir nacionâlâ droðîba. Tâ ir starptautiskajiem notikumiem atbilstoða un pamatota prioritâte. Taèu tâ palikusi bez nepiecieðamâ finanðu seguma daudz diskutçtajâ mediju jomâ.

Par to liecina Saeimas Budþeta un finanðu komisijas negaidîtais lçmums nepieðíirt 87 tûkstoðus eiro Latvijas Radio (LR) studijas izveidei Latgalç, kâ arî neatbalstît elektronisko mediju monitoringa un Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) sekretariâta kapacitâtes stiprinâðanu (tam nepiecieðamie 106 tûkstoði eiro pat nebija papildus finansçjums, bet ieekonomçto lîdzekïu pârcelðana).

Abas ðîs iniciatîvas kâ aktuâlas un atbalstâmas ar vienbalsîgu ¥par´ pçc karstâm debatçm 11.decembrî novçrtçja Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija. Daþas dienas vçlâk – 16.decembrî – Budþeta un finanðu komisija abas Latvijas droðîbai un sabiedrîbai akûti nepiecieðamâs iniciatîvas pçkðòi noraidîja. Un vienlaikus atrada ¥lieku´ naudu komerctelevîzijas un komercradio projektiem.

¥Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ir izveidota, pamatojoties uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu, un ir neatkarîga pilntiesîga autonoma institûcija, kas pârstâv sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ. Tas, ka tiek veiktas korekcijas NEPLP budþeta pieprasîjumâ, svîtrojot no sabiedrîbas intereðu viedokïa akûti nepiecieðamâs iniciatîvas, norâda uz izpratnes un kopîgas valsts stratçìijas trûkumu mediju politikâ,¡ uzsver NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartâns.

Ko Saeimas balsojums par budþeta likumu nozîmç Latvijai un tâs nacionâlajai droðîbai?

Latgale paliek bez sabiedriskâ mediju ¥atbalsta punkta´

Apzinoties milzîgo Latgales reìiona lomu Latvijas nacionâlo intereðu un droðîbas kontekstâ, NEPLP ðogad paveikusi virkni darbu, lai stiprinâtu mediju saturu Latgalç. Trîs gadus pçc kârtas konkursa kârtîbâ tiek novirzîts Latgales vietçjo, reìionâlo TV un radiostaciju, kâ arî producentu grupu atbalstam; ir attîstîts raidîjumu ¥Kolnasâta¡ LR1 programmâ; ir nodroðinâta LR4 programmas apraide visâ Latgales teritorijâ; uzstâdîti raidîtâji Viïakâ un Piedrujâ un palielinâta raidîðanas jauda Daugavpilî, Rçzeknç un Dagdâ; 2015. gada janvârî tiks îstenota LR4 reklâmas kampaòa Latgalç; NEPLP ir uzrunâjusi Latgales augstâkâs mâcîbu iestâdes, kâ rezultâtâ Rçzeknes Augstskola plâno jau 2015./ 2016. studiju gadâ. veidot jaunu profesionâlo maìistra lîmeòa studiju programmu Komunikâcijas zinâtnç.

Nâkamais loìiskais solis, par ko jau sen diskutçts, ir LR studijas izveide Latgalç, lai radîtu klâtesamîbas efektu reìionâ un, nâkotnç, sadarbojoties arî ar Latvijas Televîziju, veidotu vietçjai auditorijai un arî visiem Latvijas cilvçkiem piemçrotu sabiedriskâ medija saturu. LR reìionâlâs studijas uzdevums bûtu pildît sabiedrisko pasûtîjumu LR4 programmai (krievu un citu mazâkumtautîbu valodâs), kâ arî nodroðinât reìionâlâs informâcijas plûsmu LR1, LR2 un LR3 programmâm, kâ arî portâlam LSM.lv, tâdâ veidâ, stiprinot Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas reìioniem un garantçjot, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

´Mçs nevaram aizbraukt uz Latgali un katrâ mâjâ pagriezt antenas uz otru pusi, bet ko mçs varam izdarît - ir veicinât paðmâju informâcijas lîdzekïu attîstîbu un to jâdara tur kur, valsts ir visvairâk ievainojama, proti, Latgalç. Saeimas balsojums pret sabiedriskâ medija - Latvijas Radio attîstîbu uz vietas, valsts Austrumos, ir balsojums pret valsts droðîbu,¡ norâda Dainis Mjartâns.

Latgales studijas izveidei un satura raþoðanai bija nepiecieðami 87 tûkstoði eiro (divu latvieðu programmu vadîtâju atalgojumam, telpu remontam, studijas aprîkojumam un telpu îrei), ðî iniciatîva guva atbalstu Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija, taèu Budþeta komisija un vçlâk arî Saeima uzskatîja, ka Latgale var iztikt bez sabiedriskâ medija klâtbûtnes.

Elektronisko mediju monitorings – 99% satura paliks ârpus ¥radara´

Viena no NEPLP bûtiskâm funkcijâm ir veikt radio un TV satura monitoringu. Tas vajadzîgs gan, lai tiktu identificçti Latvijas likumu pârkâpumi, gan, lai reaìçtu uz iedzîvotâju sûdzîbâm par iespçjamajiem pârkâpumiem mediju saturâ, gan, lai konstatçtu propagandu, kas var negatîvi ietekmçt Latvijas nacionâlo droðîbu.

Paðlaik NEPLP var atïauties algot trîs darbiniekus (divus no tiem uz pusslodzi), kuriem bûtu jâmonitorç viss, Latvijâ redzamais un dzirdamais, elektronisko mediju saturs. Ðo darbinieku darba stundu skaits gadâ ir 4200 stundas, bet Latvijâ reìistrçtie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi gadâ raida vairâk nekâ 600 000 stundu satura. Tâtad NEPLP ¥radarâ´ nonâk nepilns 1% (!) no visa uzraugâmâ satura. Bez tam, minçtajiem darbiniekiem ir jâgatavo monitorçtâ satura stenogrammas, jâgatavo attiecîgi ziòojumi. Ar tiem visiem pçc tam strâdâ viens NEPLP ðtata jurists un viens ârðtata jurists uz pusslodzi.

Apzinoties, ka ðâda situâcija ir nepieòemama, kâ arî òemot vçrâ elektronisko mediju pieaugoðo nozîmi no nacionâlo intereðu viedokïa, NEPLP jau sen ir rosinâjusi stiprinât Monitoringa centra kapacitâti gan valdîbâ, gan Saeimâ. NEPLP lûdza finansçjumu vismaz divu jaunu darba vietu izveidei Monitoringa centrâ un saòçma vienbalsîgu Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas deputâtu atbalstu.

Tomçr, pçc budþeta pieòemðanas, diemþçl, paliekam pie tâ paða nepilnâ 1%, kas nozîmç, ka spçsim uztvert tikai tos signâlus, piemçram, par Latvijai nedraudzîgu propagandu, par kuriem NEPLP saòems norâdes no iedzîvotâjiem, medijiem, kolçìiem citâs institûcijâs. Turklât, NEPLP faktiski nevarçs uzsâkt cîòu pret nelegâlajiem kabeïoperatoriem (ðâdu iespçju paver izmaiòas likumdoðanâ), kuri Latvijâ retranslç citâs valstîs veidotu saturu, - bieþi vien, ne to draudzîgâko mûsu valstij.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.