April 25 2019 21:12:32
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

90 gadu jubilejâ LVRTC uzvelk Latvijas karogu TV tornî.
Latvijas TelevīzijaÐodien pirmo reizi augstâkajâ tornî Eiropas Savienîbâ – Rîgas radio un televîzijas tornî – uzvilkts un pâr visai Latvijas galvaspilsçtas plîvo sarkanbaltsarkanais karogs. Tas darîts par godu toròa îpaðnieku VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) deviòdesmit gadu jubilejai.
Seðus reiz trîs metrus lielais karogs uzvilkts 358 metru augstumâ – gandrîz paðâ toròa smailç, kur jau pagâjuðâ gadsimta astoòdesmitajos gados izbûvçts karogmasts. Rîgas televîzijas tornis, kas jau kïuvis par vienu no nozîmîgâkajâm Rîgas panorâmas sastâvdaïâm, atklâts 1986.gadâ, kad uzvilkt neatkarîgâs Latvijas karogu mastâ nebija iespçjams. Toreizçjais Radio un televîzijas centra darbinieks Jânis Haldiòð, kam bija uzticçts uzvilkt toròa augðâ izbûvçtajâ mastâ Latvijas PSR karogu, to atteicies darît. ´Ja nav sarkanbaltsarkanais karogs, tad lai nav nekâds karogs,¡ sacîjis Jânis Haldiòð.
LVRTC ðogad svin savu 90 gadu jubileju, un tam par godu sagatavotas divas jubilejas grâmatas – ´Rîga sâk râdît televîziju¡ un ´LVRTC – jau 90 gadus Latvijai! Informâcija grib bût brîva¡. Vâcot vçstures materiâlus, atklâjies arî stâsts par karogu, kas vçl ne reizi nav plîvojis valsts augstâkajâ karoga mastâ. Tâdçï nolemts tieði jubilejas atzîmçðanas dienâ – 18.decembrî – svinîgi uzvilkt Latvijas karogu televîzijas toròa mastâ.
´Latvijas karogs ir simbols, kas apliecina valsts neatkarîbu un identitâti. Mums ir gods ðodien pacelt ðo simbolu pâri visai Latvijai un Eiropas Savienîbai, mûsu liteòupes Daugavas vidû, kur jau 28 gadus lepni ir izslçjies Rîgas radio un televîzijas tornis. Tâ kâ tornis ir saskatâms no ïoti liela attâluma, ceram, ka daudziem ðodien bûs iespçja redzçt sarkanbaltsakrano karogu plîvojam toròa mastâ,¡ stâsta LVRTC valdes priekðsçdçtâjs Jânis Bokta.
LVRTC 90 gadu vçsture sâkâs 1924.gadâ lîdz ar radio infrakstruktûras izveidi Latvijâ, bet tâlâkâ attîstîba saistâs ar televîzijas ievieðanu un datu pârraides tîkla attîstîbu Latvijâ. Uzòçmums visos laikos ir rûpçjies par informâcijas pieejamîbu visâ vasts teritorijâ. ¥Mçs strâdâjam, lai Latvijas iedzîvotâjiem dotu iespçju bût informçtiem, brîviem un neatkarîgiem savos lçmumos un rîcîbâ. Mçs veidojam jaunas iespçjas, lai Latvijâ nostiprinâtos informâcijas sabiedrîba,¡ uzsver Jânis Bokta.

90 gadu jubilejâ LVRTC uzvelk Latvijas karogu TV tornî #LVRTC90 from LVRTC on Vimeo.Avots: LVRTC90
Ziņas birkas:
Tags: LVRTC 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on December 19 2014 16:21:18
Malaèi! No lejas karogs izskatâs gana liels un pamanâms Smile
81 #2 marsinsh
on December 20 2014 18:55:36
Nu cmuki Smile Braucot pa dienvidnieku visâ skaistumâ !
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.