April 25 2019 21:43:53
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Mâris Olte: Do svidaòja, gospoda!
Latvijas Televīzija Jau otrâ ceturtdiena mums tâda galîgi brîva un TV pienâkumu nesaèakarçta. Neparasta sajûta – neuztraukties par to, ko ceturtdien râdîsim. Reìionâlajâm TV, ar kurâm bez problçmâm panâkta vienoðanâs, vien pçc dienâm desmit kas ieplânots - var mierîgu prâtu apskatîties, kas un kâ bijis, kâ ir un kâ bûs.

Kâ bijis - to labâk jûs redzat. Raidîjumi, nakðòoðanas meþâ, tas, ko sev lîdzi nes atpazîstamîba… Tagad redzu, ka pats lielâ mçrâ esmu noteicis virzienu, kurâ mums iet. Iepriekð likâs, ka valsts sabiedriskâ televîzija ar savu raidlaika doðanu saprot un atbalsta mûsu vilkto lîniju, bet tagad skaidrs, ka tâ nav.

Viòi godîgi atzina, ka ðogad grib strâdât uz krievvalodîgo auditoriju un ka mûsu raidîjumi kvalitâtes ziòâ viòiem ir pat ïoti pieòemami, bet notikumi pasaulç liekot radît jaunu saturu, kas interesç krievvalodîgos. Acîmredzot kremïa kanâli pârâk labi masç mûsu zemes krievu smadzenes - TÂ VIÒIEM ÐÍIET!

Vçl viòiem ðíita, ka mûs skatâs pârâk mazs cilvçku skaits. Tâ stulbâ diagramma ar 20 000 skatîtâjiem man pat ïaunâ murgâ nebija râdijusies! Mçs noteikti zinâm, ka mûsu reitingi ir reizes trîs, bet daþreiz pat seðas augstâki! VIÒIEM ÐÍIET, KA NÇ.

Kas ir tie viòi – valsts sabiedriskâ televîzija, kuru dimanta galvâs laiku pa laikam iemirdzas jauni virzieni. Lai mçs taisot raidîjumus, kuros viss mûsu piedzîvojums ar makðíeri uz meþa takas savijas vienâ televîzijas ðovâ! Tas gan bûðot interesanti… Es domâju, ka tas bûtu stulbi. Lai improvizçtu par tçmu, vispirms jâzina pamati. Un tos vienâ gadâ neielikt. Es nevaru Zivju fondam prasît naudu nekonkrçtâm tçmâm, jo tie laiki ir pagâjuði.

Mçs esot ðauras niðas produkti – TÂ VIÒI SAPROT MÛSU RAIDÎJUMU SPECIFIKU. "Toèki nad i" esot virziens, kurâ, nu, tik raks mûsu sabiedriskâ televîzija. Ðaura niða???

Latvija tieðâm ir ðaura un specifiska zeme, kurâ daudz kas jâdara tîri terapeitiskos nolûkos, lai postpadomju murga vajâtie ïaudis spçtu jçdzîgi integrçties Eiropas vinegretâ (no regrets- vinegrets). Man ðíiet, ka Latvijâ vispâr nav krievvalodîgo un latvieðuvalodîgo. Ir tâdi, kuri grib piedalîties un tie, kuriem arî Rîgâ ir iespçja mûþu nodzîvot tâ arî neiemâcoties ne latviski runât, ne himnu no galvas.

Normâli neatkarîgie! Likt Ludzas laukos kâdam pagriezt antenas LTV7 virzienâ - neiespçjama misija. Daudz jçdzîgâk, nekâ lîdz ðim ir licies, parâdît, ka Ludzas pusç ir ko redzçt, ka tâ ir vieta, kurp aizbraukt – sorry, bet tâ ir ðaura niða. B***e, mankurti – saprotat, ka paði sev kâjâ ðaujat (iespçjams, arî nezinât, ko nozîmç dîvaini skanîgais vârds "mankurts")!

Labi, tâ ir LTV darîðana… Pag, bet es ar savu vîziju par mûsu nâkotni esmu tas L! Visi tie, kas Like www.nomad.lv raidîjumus arî ir ðis L! Tie, kuri komentârus cep un man zvana, un pieprasa, lai ðo stulbîbu tâ neatstâjam, ir tas L!

Kâ to izdarît? Iet manifestâcijâs un kaut ko skandçt vai lûkot rast citus ceïus pie savçjie? Ðobrîd mçs domâjam vairâk par otro variantu. Es neesmu politiíis, un, ja TV vairs negrib manu L, es nesîðu to pats. Kur? To laiks râdîs.

Mûs valstij vajagot lîderus. To skandina visur, bet tad, kad izklaides informatîvajâ kanâlâ, kâds lîdz ðim ir bijis LTV7, divus alfa tçviòus izoperç bez narkozes – ðíiet, tas ir kâdu niknu mâtîðu nedarbs, piesedzoties ar nestabilitâti Eiropâ. Tautai neïaus redzçt, ka savâ zemç ir iespçjams bût laimîgam. Visvairâk apvaino tas, ka ðovakar manâ raidlaikâ râdîs pârraidi, kas saucas "Norvçìijas daba". Man tas pasaka vairâk nekâ jebkura seja pie jebkura galda. Tâ ir TV bez L! Un pat bez 7 un ârpus kâdas koncepcijas vispâr!

Draugi, mçs atradîsim veidu kâ tikties joprojâm! www.nomad.lv nevar aizliegt dçï paðizdomâtu problçmu radîtâm kon(tra)cepciju maiòâm. Ejiet dçt, mçs savu lietu turpinâsim! Vien redzçt vienu bunti gudru kritiíu un TV analîtiíu es kâdu laiku negribçðu, jo jûs esiet izkrituði manâ lojalitâtes testâ. Ar godu izmetât pa logu, neparâdot durvis, mûsu 15 gadu ilgajâm iestrâdnçm. Labs iemesls pamosties un pakasît pautus (sânus)? Uz redzçðanos!

Avots: www.delfi.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.