September 28 2020 12:03:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 15.janvârî.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 15.janvâra sçdç izskatîja virkni jautâjumu, kas skar elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tirgu.

Apstiprina LTV un LR budþetus

NEPLP apstiprinâja valsts SIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) un valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR) 2015.gada budþetus. LTV plânotie budþeta ieòçmumi ðogad ir aptuveni 18 miljoni eiro (paðu ieòçmumi – 5,3 miljoni eiro, Valsts budþeta dotâcija – 12,6 miljoni eiro), LR budþeta ieòçmumi plânoti 9 miljonu eiro apmçrâ (paðu ieòçmumi – 1,7 miljoni eiro, Valsts budþeta dotâcija – 7,3 miljoni eiro).

Sabiedrisko pasûtîjumu, ko ðogad îstenos LTV un LR, NEPLP apstiprinâja 2014.gada 11.decembrî. Saskaòâ ar LTV sabiedriskâ pasûtîjuma plânu, LTV uzdevumi ir saglabât LTV kanâlu kopçjo skatîðanâs laika daïu lielâku par 17%; palielinât LTV skatîtâju apmierinâtîbu ar satura kvalitâti; panâkt LTV reklâmas ieòçmumu palielinâjumu. Saskaòâ ar LR sabiedriskâ pasûtîjuma plânu 2015.gadam LR mçríi ir padarît efektîvâku uzòçmuma pârvaldes struktûru; palielinât pçtnieciskâs un analîtiskâs þurnâlistikas apjomu, kâ arî reìionâlâs informâcijas apjomu; palielinât LR4 programmas kvantitatîvu un kvalitatîvu apjomu; piesaistît jaunieðu auditoriju; attîstît alternatîvâs kultûras programmu (LR6); audzçt interneta auditoriju; nodroðinât aktîvâku LR mârketingu.

Apstiprina grozîjumus apraides un retranslâcijas atïaujâs

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA ´RETRO FM Liepâja¡ izsniegtajâ apraides atïaujâ programmas ´RETRO FM Liepâja¡ raidîðanai.
NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA ´NAMSAIMNIEKS¡ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ.
NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA ´L.A.T.¡ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ.
NEPLP izsniedza apraides atïauju SIA ´KTV TELEANSS¡ programmas ´KTV Infokanâls¡ raidîðanai.

Avots: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM