April 22 2019 21:26:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Ainârs Dimants: Pçc lîdakas pavçles jeb ko grib panâkt deputâts Kaimiòð?
NEPLP ziņasSaeimas deputâts Arturs Kaimiòð (LRA), iespçjams, kïûs par visu laiku aktîvâko un arî atraktîvâko parlamentârieti. Ðovs, ko bijuðais (ceram, ka ne uz visiem laikiem) aktieris sniedz Saeimâ, ir vçrtîgs masu medijiem, jo itin pelçcîgo politikas procesu izdevies padarît saistoðu plaðâkai sabiedrîbas daïai. Ðovs palîdz bût pastâvîgâ uzmanîbas degpunktâ.

Taèu, ja sava ðova ietvaros deputâts pçkðòi sâk nodarboties ar likumdevçja darbu – tâ jau ir þanru jaukðana, kas var nodarît postu likumdevçja darba devçjiem, proti, Latvijas sabiedrîbai. Jo parlamenta institûcijâ nekas tomçr nevar notikt, citçjot slaveno krievu pasaku, ´pçc lîdakas pavçles´.

Deputâts Kaimiòð ir izteicis nopietnus pârmetumus Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP). "Uzskatu, ja ir pârkâpts likums, vainîgie ir jâatbrîvo no amata NEPLP," deputâtu Kaimiòu citç Delfi.lv. Ilustrçjot NEPLP pârkâpumus un (vai) neizdarîbu, deputâts min divus piemçrus no radio nozares (Latvijas Radio 5 un Latvijas Radio valdes konkursu) un valsts budþeta pieðíîrumu sabiedriskajiem medijiem un komercmedijiem.

Nevienâ no minçtajiem gadîjumiem NEPLP rîcîbâ nav informâcijas, ka bûtu konstatçti likuma pârkâpumi. Likums, lai sargâtu sabiedrisko mediju neatkarîbu no politiskas ietekmes, skaidri nosaka, kâdos gadîjumos Saeima atbrîvo NEPLP locekli no amata: 1) padomes loceklis atstâj amatu pçc paða vçlçðanâs; 2) padomes loceklis mçneða laikâ neattaisnoti nav piedalîjies padomes darbâ, tai skaitâ nav apmeklçjis vairâk kâ pusi no padomes sçdçm vai ilgâk par seðiem mçneðiem pçc kârtas slimîbas vai citu iemeslu dçï nespçj pildît amata pienâkumus; 3) ir konstatçti tâdi normatîvajos aktos noteikti apstâkïi, kas liedz attiecîgajai personai bût par padomes locekli.

´Tâpat pastâv arî pamatotas aizdomas, ka ar NEPLP nodroðinâto atbalstu sabiedriskajiem medijiem tiek kropïots reklâmas tirgus valstî – sabiedriskajiem medijiem ir piekïuve gan reklâmas tirgum, gan sabiedriskajam pasûtîjumam, savukârt komercmedijiem ðâdas vienlîdzîgas tiesîbas netiek nodroðinâtas. Par to liecina Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas sagatavotâ un komisijas sçdç iepriekð apspriestâ informâcija," vçsta Delfi.lv, atsaucoties uz deputâta paziòojumu. Arî ðajâ gadîjumâ NEPLP kâ likumsargs darbojas stingri likuma ietvaros. Likuma grozîðana, kâ zinâms, ir likumdevçja, tâtad arî deputâta Kaimiòa, nevis likuma uzrauga kompetencç.

Nav saprotams, vai Kaimiòð vçlçtos vairâk nodokïu maksâtâju naudas virzît komercmedijiem? Ja tâ, tad kuriem? No deputâta paziòojuma atreferçjuma var spriest, ka sabiedriskajiem medijiem bûtu jâpamet reklâmas tirgus. Bet nav zinâms, vai deputâts rçíinâs ar sabiedriskajiem medijiem nepiecieðamo finansçjumu ðâdâ gadîjumâ, gan kompensçjot neieòemtos paðu ieòçmumus (vismaz 5 miljonus eiro), gan nodroðinot pastâvîgu un neatkarîgu finansçjumu kâ pamatnosacîjumu sabiedrisko mediju kâ nâcijas stratçìisko komunikatoru attîstîtîbai agresîva kaimiòa labi organizçtâ un finansçtâ informâcijas kara apstâkïos. Taèu, iespçjams, par to viòð nav domâjis.

Aicinu deputâtu Kaimiòu konkrçti un konstruktîvi informçt NEPLP par savâm idejâm, lai varam debatçt par mediju tirgus attîstîbai nozîmîgiem jautâjumiem, nevis mçtâties ar virspusçjâm, pavirðâm ´atziòâm¡ par Latvijai tik ïoti nozîmîgo mediju nozari. Nâkas vçlreiz atgâdinât, ka NEPLP kâ neatkarîga, pilntiesîga, autonoma institûcija atbilstoði likumam pârstâv sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ un nav izpildvaras, bet drîzâk tiesu varas sastâvdaïa. Lîdz ar to uzdevumi tai var tikt uzdoti tikai ar likumu.Ar cieòu,

prof. Dr. Ainârs Dimants,

NEPL padomes priekðsçdçtâjs*Citâts no pazîstamas krievu tautas pasakas.

Avots: www.neplp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.