May 31 2020 20:28:34
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kaimiòð vçrðas pret NEPLP - dusmojas par tâs nolaidîbu.
BOOM FMSaeimas deputâts Arturs Kaimiòð (LRA) rosina Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisiju izvçrtçt Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïu atbildîbu, portâlam "Delfi" pavçstîja Kaimiòa palîdze Agnese Gabuþa.

Kaimiòð aicina NEPLP skaidrot pieðíirto valsts budþeta lîdzekïu izmantoðanas lietderîbu un efektivitâti, kâ arî Latvijas plaðsaziòas lîdzekïu konkurçtspçjas veicinâðanu un vienlîdzîgas darbîbas nodroðinâðanu. Tâpat Kaimiòð lûdz izvçrtçt nepiecieðamîbu un iespçjas atcelt no amata NEPLP locekïus gadîjumâ, ja tiek konstatçti pârkâpumi padomes darbâ.

"Tâ kâ pastâv pamatotas aizdomas par to, ka NEPLP locekïi nav pildîjuði vai ir nolaidîgi pildîjuði viòiem ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu noteiktos pienâkumus, manâ ieskatâ ir nepiecieðams noskaidrot un izvçrtçt katra NEPLP locekïa atbildîbu," skaidro Kaimiòð. Iesniegumâ Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai viòð lûdz pieprasît gan NEPLP skaidrojumu, gan Saeimas Juridiskâ biroja skaidrojumu par likumâ noteiktajâm Saeimas tiesîbâm atcelt no amata NEPLP locekïus. "Uzskatu, ja ir pârkâpts likums, vainîgie ir jâatbrîvo no amata NEPLP," uzsver Kaimiòð.

Likumâ noteikts, ka NEPLP jânodroðina pieðíirto valsts budþeta lîdzekïu efektîva un lietderîga izlietoðana sabiedrîbas interesçs, jâveicina Latvijas jurisdikcijâ esoðo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu konkurçtspçja Latvijas, Eiropas un pasaules tirgû, kâ arî jârada vienlîdzîgi darbîbas nosacîjumi visiem Latvijas jurisdikcijâ esoðajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

Òemot vçrâ gan Kaimiòa rîcîbâ esoðo, gan publiski izskançjuðo informâciju, esot pamatotas aizdomas par vairâkiem NEPLP pârkâpumiem un neizdarîbu, tostarp par valsts budþeta lîdzekïu nelietderîgu izmantoðanu Latvijas Radio 5 - "Pieci.lv", ko apliecinot Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas sagatavotâ informâcija. Aizdomas raisîjis arî "publisku skandâlu radîjuðais" Latvijas Radio direktora amata konkursa iznâkums, par ko saòemta radio darbinieku sûdzîba, klâstîts paziòojumâ.

"Tâpat pastâv arî pamatotas aizdomas, ka ar NEPLP nodroðinâto atbalstu sabiedriskajiem medijiem tiek kropïots reklâmas tirgus valstî - sabiedriskajiem medijiem ir piekïuve gan reklâmas tirgum, gan sabiedriskajam pasûtîjumam, savukârt komercmedijiem ðâdas vienlîdzîgas tiesîbas netiek nodroðinâtas. Par to liecina Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas sagatavotâ un komisijas sçdç iepriekð apspriestâ informâcija," teikts paziòojumâ.

Jau vçstîts, ka Kaimiòð iepriekð komisijas sçdç norâdîja, ka ne visi NEPLP locekïi ir profesionâïi un pâris padomes locekïi bûtu jâatlaiþ.

Tâpat ziòots, ka Latvijas Radio darbinieki atklâtâ vçstulç valsts augstâkajâm amatpersonâm un þurnâlistu arodorganizâcijâm aicinâjuði rîkot atkârtotu konkursu LR valdes priekðsçdçtâja amatam, nodroðinot tâ norises caurspîdîgumu un atklâtumu.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Kašķi 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on January 24 2015 12:44:43
Kaimiòð spridzina Grin Grin Grin
2 #2 princ_fm
on January 25 2015 11:30:09
...vai atriebjas ,par to kad Boom FM ,palika bez FM.
81 #3 marsinsh
on January 25 2015 13:58:42
Man domât drîzâk vecâ sâpe par 93,1FM Smile
81 #4 marsinsh
on January 25 2015 13:59:26
Bçdîgi jau tas UFO projekts bez FM izskatâs ...
231 #5 Minivat
on January 26 2015 08:37:39
Skaidrs, ka èalim galvâ sakâpis un nu taisâs atriebties padomei, ka frekvenci nedabûja. Gan jau ragus aplauzîs "deputâtiòam", jo likumus ta viòð galîgi nezin. Jau vairâkas reizes uz to ir uzrâvies.
19 #6 Yahoo
on January 26 2015 11:07:50
bet galvenais jau tas ka mçs beidzot redzam kâ viòi tur "NESTRÂDÂ". Man liekas, ka beidzot tautai ir skaidrs kapçc NEKÂ nav.... Tas vismaz pozitîvi Smile
231 #7 Minivat
on January 26 2015 12:51:24
Tas, ka zivju dîíi vajag kâdu lîdaciòu ielaist, sen zinâms. Diemþçl, Artus Kaimiòð vairâk ir populists, bez jebkâdâm juridiskâm un likumdoðanas zinâðanâm un viòu "profiòi" viegli "noliek uz lâpstiòam". Pats jau arî nav kristaltîrs, lai citiem uzbrauktu. Nu uzsçdâs Kaimiòð uz Radio5, bet tur tâs sumas smieklîgi mazas salîdzinajumâ ar miljoniem, kuri mûsu valstî tiek bezjçgâ tçrçti. Diemþçl, Kaimiòa zinâðanu lîmenis nav tâds, lai lielajâm zivîm tiktu klât.
19 #8 Yahoo
on January 26 2015 23:37:57
Nu, lai tik èalis filmç, man par to liels prieks. A tas ka popûlists, tad jâuzdod sev jautâjumu: Vai ir kâds politiíis kurð nav populists? Man liekas, ka viòi visi tâdi, tikai katram savs virziens Wink
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM