April 24 2019 19:15:19
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Saeimas deputâti lûdz NEPLP vçrtçt sabiedrîbu maldinoðâs «Rîgas satiksmes» reklâmas.
NEPLP ziņasVairâki Saeimas deputâti vçrsuðies pie Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) ar aicinâjumu izvçrtçt Rîgas paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» reklâmas atbilstîbu likuma normâm, kâ arî to, vai ðâdas reklâmas izplatîðana Latvijas Radio çterâ atbilst sabiedrisko mediju uzdevumiem un misijai.

Vçstulç NEPLP deputâti norâda, ka par 13 tûkstoðiem eiro izvçrstajâ Rîgas paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» reklâmâ, kurâ mçìinâts attaisnot Rîgas domes lçmumu krasi paaugstinât braukðanas maksas tarifus Rîgas sabiedriskajâ transportâ, paustâ informâcija ir klaji nepatiesa un sabiedrîbu maldinoða, TVNET informçja «Vienotîbas» pârstâve Laila Timrota.

«Ar noþçlu jâsecina, ka kârtçjo reizi situâcijas íîlnieki ir rîdzinieki un Rîgas sabiedriskâ transporta pasaþieri, kuriem jâmaksâ ne vien par acîmredzami nesaimniecisku paðvaldîbas kapitâlsabiedrîbas darbîbu un Baltijas valstîs dârgâko sabiedrisko transportu, bet arî klaji nepatiesâm un sabiedrîbu ðíeïoðâm reklâmas kampaòâm,» norâda «Vienotîbas» Saeimas deputâts, Paðvaldîbu sistçmas pilnveidoðanas apakðkomisijas priekðsçdçtâjs Vilnis Íirsis.

«Vçrðam jûsu uzmanîbu, ka paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» reklâmâ paustie apgalvojumi, ka «Latvijas valdîba nevçlas iesaistîties galvaspilsçtas sabiedriskâ transporta finansçðanâ» un «Rîgas dome saglabâs visas esoðâs atlaides - pensionâri, skolçni un invalîdi arî turpmâk varçs braukt par velti» ir klaji nepatiesi un sabiedrîbu maldinoði,» NEPLP norâda deputâti.

Paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» no valsts budþeta ir saòçmusi un turpina saòemt valsts dotâciju atseviðíu pasaþieru grupu, tostarp, invalîdu, pârvadâjumiem Rîgâ. Saskaòâ ar Satiksmes ministrijas sniegtajiem aprçíiniem par 2014.gadu «Rîgas satiksme» dotâcijâ no valsts saòçmusi 4,7 miljonus eiro, 2013.gadâ tie bijuði 4,9, bet 2012.gadâ – 6,2 miljoni eiro, NEPLP informç deputâti.

Deputâti atgâdina, ka saskaòâ ar Reklâmas likumu reklâmai jâbût likumîgai, patiesai un objektîvai, tâ veidojama saskaòâ ar godprâtîgu reklâmas praksi. Likumâ tâpat noteikts, ka sabiedrîbu maldinoða reklâma ir aizliegta. Savukârt saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu audio un audiovizuâlâ komerciâlâ paziòojumâ drîkst izmantot tikai patiesas atsauksmes vai apstiprinâjumus, vçstulç NEPLP norâda deputâti, aicinot padomi tâs kompetences ietvaros izvçrtçt Rîgas paðvaldîbas SIA «Rîgas satiksme» nepatieso un maldinoðo informâciju saturoðâs reklâmas atbilstîbu Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma un Reklâmas likuma normâm, kâ arî ðâdas reklâmas izplatîðanas Latvijas Radio çterâ atbilstîbu sabiedrisko mediju uzdevumiem un misijai.

Vçstuli NEPLP parakstîjuði VIENOTÎBAS deputâti Vilnis Íirsis, Juris Ðulcs, Aldis Adamoviès, Lolita Èigâne un Atis Lejiòð, kâ arî Zaïo un zemnieku savienîbas deputâts Ainârs Meþulis un Nacionâlâs apvienîbas «Visu Latvijai!»–«Tçvzemei un Brîvîbai/LNNK» frakcijas deputâts Andris Vilks.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.