December 10 2018 17:32:43
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: jâvçrtç TV kanâla ´Rossija 24¡ iekïauðana retranslçjamo programmu sarakstâ.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nosûtîjusi vçstuli Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijai (LEKA) par TV programmas ´Rossija 24¡ (îpaðnieks – Krievijas valsts TV un radio kompânija[1]) iekïauðanu retranslçjamo programmu sarakstâ.

NEPLP pateicas LEKA par pievçrsto uzmanîbu televîzijas programmu komplektçðanai, aktualizçjot jautâjumu par tâdâm televîzijas programmâm, uz kuru sâkotnçjo izplatîðanu neattiecas Eiropas Savienîbas dalîbvalstu vai Eiropas konvencijas par pârrobeþu televîziju dalîbvalstu jurisdikcija. Apstiprinoties informâcijai, ka ´Rossija 24¡ izplatîðanas tiesîbu turçtâjs Latvijâ – uzòçmums ¥Baltic Media Union´ – mudina kabeïoperatorus iekïaut savos TV programmu piedâvâjumos kanâlu ´Rossija 24¡, NEPLP informçs visus kabeïoperatorus par tiesisko regulçjumu un riskiem, kas no tâ izriet Latvijâ.

Òemot vçrâ, ka programma ´Rossija 24¡ atrodas Krievijas Federâcijas jurisdikcijâ, saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (turpmâk – EPLL) 19. panta ceturtajâ daïâ noteikto, partâdu retranslçjamo programmu satura atbilstîbu EPLL prasîbâm atbild Latvijas jurisdikcijâ esoðs elektronisko sakaru komersants, kas saòçmis attiecîgâs programmas retranslâcijas atïauju. Proti, retranslâcijas atïaujas pieðíirðanas gadîjumâ par programmas ´Rossija 24¡ retranslçtâ satura atbilstîbu likumam bûs atbildîgs attiecîgais kabeïoperators.

NEPLP plâno tuvâkajâ laikâ uzsâkt treðajâs valstîs reìistrçtu un Latvijâ retranslçtu TV programmu (ieskaitot ´Rossija 24¡) satura pârbaudes atbilstoði EPLL 24. un 26. pantâ noteiktajâm prasîbâm. Atgâdinâm, ka NEPLP pagâjuðâ gada 3. aprîlî pieòçma lçmumu uz trim mçneðiem apturçt programmas ´Rossija RTR¡ (arî ietilpst Krievijas valsts TV un radio kompânijâ) retranslâciju, jo tâs saturâ tika konstatçti EPLL pârkâpumi.

Vienlaikus NEPLP aicina Saeimu pçc iespçjas âtrâk veikt EPLL grozîjumus attiecîbâ uz televîzijas programmu komplektâciju, kurus NEPLP iesniedza jau 2013. gada septembrî. Ðâdi grozîjumi tika atbalstîti Saeimâ 1. lasîjumâ 2014. gada novembrî.

Avots www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.