July 16 2019 13:23:26
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Noslçdzas konkurss par TV un radio raidîjumu veidoðanu Latgales plaðsaziòas lîdzekïos
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) apstiprinâja konkursa rezultâtus par raidîjumu veidoðanu 2015. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida televîzijas un radio programmas. Konkursâ par radio programmas veidoðanu par uzvarçtâju tika atzîts producentu grupas SIA "Lietiðíâ Latgale" piedâvâjums. Konkursâ par TV programmu veidoðanu par uzvarçtâju tika atzîts SIA "DAUTKOM TV" piedâvâjums.

Abu minçto konkursu mçríis ir sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðana, lai panâktu Latvijas identitâtes un piederîbas sajûtas stiprinâðanu caur reìionâlâs un vietçjâs identitâtes apzinâðanos un veicinâðanu, ðajâ procesâ iesaistot Latgales reìiona pârstâvjus kâ mediju satura veidotâjus un izplatîtâjus.

Radio konkursâ uzvar "Lietiðíâ Latgale"

SIA ¥Lietiðíâ Latgale´ piedâvâjums paredz turpinât veidot raidîjumu ciklu ¥Pi myusim Latgolâ´, kas katru nedçïu çterâ dzirdams kopð 2012.gada nogales. SIA ¥Lietiðíâ Latgale´ piedâvâ veidot trîs raidîjumus nedçïâ ar kopçjo oriìinâlsatura garumu 45-50 minûtes. Raidîjumi bûs dzirdami ceturtdienâs (raidîjums par kultûras notikumiem Latgales reìionâ), piektdienâs (sabiedriski politisks raidîjums par Latgales reìiona aktualitâtçm ar apakðrubrikâm), sestdienâs (intervijas).

Raidîjumi bûs dzirdami radiostacijâs "Latgales Radio", Radio "Ef-Ei" un "Divu Krastu Radio". Ðîs radiostacijas sasniedz latviski, latgaliski un arî krieviski runâjoðu auditoriju. Raidîjums sasniedz arî interneta auditoriju, izmantojot portâlus "Lakuga.lv" (Latgalîðu kulturas gazeta), "Latgale.lv" (Latgales attîstîbas aìentûras vietne), "Pimyusimlatgola.lv" (producentu grupas "Lietiðíâ Latgale" interneta vietne).

Raidîjuma "Pi myusim Latgolâ" veidotâji jau ðobrîd sadarbojas un arî ðogad plâno sadarboties ar Latvijas Radio.

TV konkursâ uzvar "DAUTKOM TV" un LRT

SIA "DAUTKOM TV" piedâvâjums, kas tapis kopâ ar SIA "Latgales Reìionâlâ televîzija" (LRT). "DAUTKOM TV" veidos raidîjumu ciklu "Spîgeïs", - tas sastâvçs no 10 raidîjumiem (katrs 26 minûðu garumâ) un bûs skatâms reizi mçnesî no ðâ gada marta lîdz decembrim. Raidîjumu ciklam bûs divas daïas, katrâ pieci raidîjumi: "Patiesâ Latgale" un "Vai latgalieðiem nepiecieðams latgaliskais. Identitâtes meklçjumos."

SIA "DAUTKOM TV" piedâvâjums, kas tapis kopâ ar SIA "Latgales Reìionâlâ televîzija" (LRT). "DAUTKOM TV" veidos raidîjumu ciklu "Spîgeïs", - tas sastâvçs no 10 raidîjumiem (katrs 26 minûðu garumâ) un bûs skatâms reizi mçnesî no ðâ gada marta lîdz decembrim. Raidîjumu ciklam bûs divas daïas, katrâ pieci raidîjumi: "Patiesâ Latgale" un "Vai latgalieðiem nepiecieðams latgaliskais. Identitâtes meklçjumos."

LRT veidos desmit raidîjumu ciklu "Pa sovam", kas bûs dokumentâli informatîvi ikmçneða raidîjumi par Latgales reìionu un ïaudîm. Îpaða nozîme tiks pievçrsta Latgales etniskajai un kulturâlajai daudzveidîbai, izceïot atseviðías tâs izpausmes formas, vienlaikus akcentçjot reìiona un tâ iedzîvotâju saikni ar Latviju.

Raidîjumi bûs redzami "DAUTKOM TV", LRT. Programmas veidotâji apòçmuðies rûpçties par raidîjuma pieejamîbu skatîtâjiem visâ Latvijâ. Informâcija par katru raidîjumu tiks publiskota portâlos "Dautkom.lv" un "Grani.lv", kâ arî drukâtajos medijos un sociâlajos medijos.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu par TV programmu veidoðanu, tâ finansçjums ir 35 571 eiro; tâda pati summa pieðíirta konkursam par radio programmu veidoðanu (konkurss tiek finansçts no NEPLP pieðíirtajiem lîdzekïiem sabiedrîbas saliedçðanas nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðanai 2015. gadâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros). Konkursa priekðmets – sabiedriski politisku televîzijas un radio raidîjumu (latviski/latgaliski) veidoðana Latgales reìionâ 2015. gadâ sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðanas ietvaros.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.