August 03 2020 20:04:17
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP apstiprina principus sabiedriskâ pasûtîjuma daïas pieðíirðanai komercmedijiem
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir apstiprinâjusi principus, kas jâievçro, pieðíirot finansçjumu sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

Principi izstrâdâti, pamatojoties uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 5. panta treðo daïu un 71. panta otro daïu, nolûkâ paplaðinât sabiedriskâ pasûtîjuma aptvçrumu, gan palienot tâ auditoriju, gan nodroðinot informâcijas un formas daudzveidîbu un tâdçjâdi nostiprinot nacionâlo informatîvo telpu un atbalstot mediju vides attîstîbu. Dokumenta mçríi ir:
 • Veicinât reìionâlâs informâcijas neatkarîbu, daudzveidîbu, konkurçtspçju un îpatsvaru.
 • Ar sabiedriskâ pasûtîjuma palîdzîbu sasniegt tos auditorijas segmentus, kurus nesasniedz sabiedriskie EPL, piemçram, mazâkumtautîbu pârstâvjus, reliìijas tematikas raidîjumu auditoriju u.c.

 • Veicinât Latvijâ un latvieðu valodâ raþotâ satura apjoma pieaugumu un tâ tematisko, saturisko un informatîvo daudzveidîbu.

 • Veicinât papildu finansçjuma pieðíirðanu vietçjiem un reìionâlajiem EPL, kas raida radio programmas, un producentu grupâm Latgalç krievu valodâ: òemot vçrâ, ka liela daïa Latgales iedzîvotâju, kuru sarunu valoda ir krievu valoda (pçc Centrâlâs statistikas pârvaldes datiem 60,3% Latgalç mâjâs galvenokârt runâ krievu valodâ) informâciju par starptautiskajiem notikumiem un notiekoðo Latvijâ iegûst no Krievijas un Baltkrievijas EPL, kâ arî, òemot vçrâ, ka valsts SIA "Latvijas Radio" programma LR4 pagaidâm nesasniedz ekonomiski aktîvo iedzîvotâju daïu, kas vairumâ Latgalç klausâs komerciâlâs radiostacijas, papildu finansçjums konkursa kârtîbâ pieðíirams komerciâlajiem radio un producentu grupâm, kas nodroðina raidîjumu raidîðanu krievu valodâ komerciâlajos radio Latgalç.

 • Nodroðinât turpmâko finansçjumu NEPLP konkursam ´Par raidîjumu veidoðanu reìionâlajos un vietçjos EPL, kas raida radio un televîzijas un programmas, Latgales reìionâ¡, lai pildîtu EPLL 71. panta 71) punktâ noteikto sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumu: nodroðinât latgalieðu rakstu valodas kâ vçsturiska latvieðu valodas paveida un lîbieðu valodas kâ pirmiedzîvotâju valodas saglabâðanu, aizsardzîbu, attîstîbu un lietoðanu.


EPLL nosaka, ka sabiedrisko pasûtîjumu primâri pilda sabiedriskie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi (EPL), bet atseviðíu raidîjumu vai programmu veidoðanu atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajai stratçìijai NEPLP var konkursa kârtîbâ nodot citiem EPL, ja kopçjâ izmaksu summa ðiem EPL sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei attiecîgajâ kalendârajâ gadâ nepârsniedz 15% no sabiedriskâ pasûtîjuma îstenoðanai pieðíirtajiem lîdzekïiem (EPLL 5. panta treðâ daïa un 71. panta otrâ daïa. Arî 2014. gada novembra Deklarâcijâ par Laimdotas Straujumas vadîtâ Ministru kabineta iecerçto darbîbu cita starpâ paredzçts: ´Veicinâsim Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu un drukâtâs preses attîstîbu, radot labvçlîgus apstâkïus to pastâvçðanai un konkurçtspçjai. Sekmçsim sabalansçtas plaðsaziòas lîdzekïu telpas attîstîbu, ko veido gan sabiedriskie, gan komerciâlie (tajâ skaitâ reìionâlie) plaðsaziòas lîdzekïi. Îstenosim Latvijas plaðsaziòas lîdzekïu atbalsta pasâkumus¡. Tâpat Eiropas Padome ir vairâkkârt akcentçjusi mediju daudzveidîbas nozîmi demokrâtijas un plurâlisma nodroðinâðanâ.).

NEPLP apstiprinâtajâ dokumentâ noteikts, ka finansçjuma apmçram komerciâlajiem EPL ir jâpieaug vismaz proporcionâli, palielinoties arî sabiedrisko mediju finansçjumam. Plânojot finansçjumu komerciâlajiem EPL, ir jâòem vçrâ, ka Eiropâ sabiedrisko EPL finansçjums ir vidçji 0,2% no IKP. Finansçjums citiem EPL sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros pieðíirams NEPLP papildu finanðu prasîjuma rezultâtâ, nemazinot finansçjumu sabiedriskajiem EPL.

Dokuments paredz, ka sabiedrisko pasûtîjumu konkursa kârtîbâ komerciâlajiem EPL nodod NEPLP. Valsts un paðvaldîbu, kâ arî to institûciju finanses, kas paredzçtas sabiedrîbas informçðanai, nonâk speciâlâ vienotâ fondâ kâ mçrídotâcija NEPLP budþeta programmâ. Mçrídotâciju konkursa kârtîbâ sadala fonda valde. Fonds tiek veidots NEPLP pârraudzîbâ, un tâ lîdzekïi konkursa kârtîbâ tiek pieðíirti pçc sabiedriskâ pasûtîjuma principiem gan komerciâlajiem, gan sabiedriskajiem EPL.

NEPLP pieòemtâ Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlâ stratçìija 2012.–2017. gadam paredz, ka nepiecieðama papildu lîdzekïu piesaiste sabiedriskajam pasûtîjumam, lai atbilstoði EPLL varçtu tos pieðíirt arî komerciâlajiem EPL, primâri – vietçjiem un reìionâlajiem EPL, kâ arî jânodroðina sabiedrisko pasûtîjumu raidîjumiem latgalieðu valodâ. (http://neplpadome.lv/lv/assets/documents/Srategija_28_08_14.pdf, 6., 7. punkts, 14. lpp.)

Sabiedriskâ pasûtîjuma pieðíirðanas principi
 1. Auditorijas sasniedzamîba, t. sk. bez maksas pieejamajâs platformâs. Ðajâ kontekstâ nepiecieðamas analizçt to auditoriju, ko sasniedz sabiedriskie EPL.
 2. Saturiskais – sabiedrîbai nozîmîgu notikumu atspoguïojums.
 3. Konkrçtu þanru un tematikas attîstîðana:

  - pçtnieciskâ þurnâlistika;

  - analîtiski sabiedriski politisko diskusiju raidîjumi;

  - tradicionâlâ kultûra;

  - sabiedrîbas integrâcija, piederîbas veicinâðana, patriotisms;

  - saturs bçrniem un jaunieðiem.

 1. Regulâras informâcijas plûsmas uzturçðana par notikumiem reìionos.
 2. EPL ilgtspçja kâ garantija sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes nodroðinâðanai.
 3. EPL lîdzfinansçjuma nodroðinâðanas iespçjas kâ garantija sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes nodroðinâðanai.
 4. Sadarbîbas projektu iespçjas daþâdu EPL starpâ, tostarp iesaistot sabiedriskos EPL. Piemçram, kopîgi veidoti raidîjumi; vienam EPL tehnoloìiskâs iespçjas, citam saturs u.tml.
 5. Sabiedriskais pasûtîjums komerciâlajiem EPL nav pieðíirams komerciâla satura veidoðanai.


Lîdzðinçjâ pieredze

Sabiedriskais pasûtîjums konkursa kârtîbâ pieðíirts:

  - trim televîzijas kanâliem, kuri atrodas bezmaksas zemes apraidç;

  - reìionâlajiem un vietçjiem EPL, lai tiktu nodroðinâtas valsts SIA "Latvijas Televîzija" (LTV) "Novadu ziòas";

  - nacionâlajiem, reìionâlajiem un vietçjiem EPL, lai tiktu nodroðinâta priekðvçlçðanu diskusiju raidîjumu veidoðana un raidîðana plaðâkai auditorijai pirms paðvaldîbu vçlçðanâm (reìionâlâs, vietçjâs un nacionâlâs televîzijas), pirms Saeimas un Eiropas Parlamenta vçlçðanâm (nacionâlâs televîzijas);

  - vietçjiem un reìionâlajiem EPL un producentu grupâm, kuras reìistrçtas Latgalç, lai atbalstîtu Latgales apgabalâ esoðos EPL satura veidoðanai latvieðu, latgalieðu valodâ;

  - komerciâlajiem EPL, kuri darbojas diasporas mîtnes zemçs, lai nodroðinâtu ar Latvijas diasporu saistîta satura veidoðanu un tâ pârraidîðanu gan diasporai, gan Latvijas sabiedrîbai.


Paðlaik komerciâlajiem EPL kopumâ tiek nodoti 8,2% no sabiedriskâ pasûtîjuma îstenoðanai pieðíirtajiem lîdzekïiem.

Par sabiedrisko pasûtîjumu un EPL Latvijâ

Sabiedriskais pasûtîjums ir sabiedrîbai paredzçts plaðs un daudzveidîgs programmu kopums, kuru finansç un uzrauga sabiedrîba[3]. Sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumi ir noteikti EPLL (EPLL 71. panta pirmâ daïa.) un tiem jânodroðina sabiedrîbas intereses kopumâ. EPLL paredz, ka NEPLP nodroðina pieðíirto valsts budþeta lîdzekïu efektîvu un lietderîgu izmantoðanu sabiedrîbas interesçs (EPLL 60. panta pirmâs daïas 9. punkts.).

Paðlaik Latvijâ ir reìistrçtas (izsniegtas apraides atïaujas) un darbojas 2 sabiedriskâs nacionâlâs televîzijas programmas, 10 vietçjâs, 17 reìionâlâs un 6 komerciâlâs nacionâlâs televîzijas, 14 pârrobeþu televîzijas, 6 sabiedriskâs radio programmas (no kurâm 5 nacionâlie radio un 1 vietçjais radio), 53 vietçjie, 11 reìionâlie komerciâlie radio un 5 nacionâlie komerciâlie radio.

Dokuments kopumâ ir lasâms ðeit.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP EPLL Finanses 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM