December 13 2018 14:07:38
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Krievijas ieroèi netraucçti darbojas Latvijâ. Kâpçc Dimants guï?
NEPLP ziņasKrievijas propagandas kanâli, kas ar Lattelecom gâdîbu pieejami tûkstoðiem skatîtâju, vairs nav tikai TV kanâli, tie patiesîbâ ieroèi - tik tieði varam izteikties par svçtdienas vakarâ piedzîvotajiem smadzeòu skaloðanas mçìinâjumiem par noðauto Krievijas opozîcijas lîderi Borisu Òemcovu. Arî Saeimas atbildîgâs komisijas vadîtâja piekrît, ka situâcija ar Krievijas TV kanâlu izplatîbu Latvijâ nav normâla. Bet... no tâ nekas nemainâs... Tas liek uzdot jautâjumu, vai Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ar Ainâru Dimantu priekðgalâ vispâr ir vajadzîga, ja jau gadiem nespçj sakârtot ðo jomu?

Vai ir normâli, ka visiem Lattelecom virszemes TV ekonomiskâs pakas klientiem ir vairâki Krievijas TV kanâli, kas svçtdienas vakarâ sniedz tendenciozas versijas par Òemcova slepkavîbu, salîdzinot ar rietumvalstu kanâliem?

Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne sarunâ ar TVNET atbild, ka esoðâ situâcija ar Krievijas TV kanâlu izplatîbu Latvijâ nav normâla.

Vienlaikus viòa norâda, ka, izòemot no Lattelecom pamata piedâvâjuma Krievijas propagandas kanâlus, skatîtâji var atteikties arî no Latvijas sabiedriskajiem un komerciâlajiem medijiem, jo daïa varçtu meklçt iespçjas turpinât savu iemîïoto kanâlu skatîðanos - viòi varçtu izvçlçties nelegâlos kabeïoperatorus vai arî satelîtu.

Deputâte pauþ uzskatu, ka paralçli Krievijas kanâlu ierobeþoðanai bûtu jâstiprina mûsu mediji un jâpalielina to piedâvâjuma îpatsvars.

Mûsu medijiem ir jâdod pretspars Krievijas TV melîgajâm un nepatiesajâm ziòâm.

Plânots, ka jau drîzumâ Krievijas propagandas kanâliem Latvijâ nevajadzçtu bût tik ïoti pieejamiem. Viòa gan nesniedz tieðu atbildi, vai tos varçtu izòemt no pamata paketes.

Tâpat varçtu iekïaut iespçju Lattelecom klientiem atteikties no Krievijas medijiem. Par ðo tçmu runâts jau diezgan ilgi. Saeimâ arî saòemtas iedzîvotâju vçstules, kurâs pausta vçlme atteikties no Krievijas kanâliem.

Vçlas grozît likumu

Par ðîm lietâm spriests, domâjot par likuma grozîjumiem ðajâ nozarç. Laizâne gan nevarçja pateikt, kad likuma grozîjumi varçtu stâties spçkâ, iespçjams, ðajâ pavasarî. Ðonedçï par ðiem jautâjumiem iecerçta Saeimas komisijas un Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) tikðanâs.

Laizâne norâda, ka Krievijas propagandas kanâlu vietâ cilvçkiem varçtu piedâvât vairâk Lietuvas, Igaunijas un citu Eiropas valstu TV kanâlus.

Lûgta vçrtçt NEPLP darbu ðajâ jomâ, Laizâne norâdîja, ka daþkârt padomes priekðlikumi bijuði idejiski atbalstâmi, bet tie bijuði nekvalitatîvi sagatavoti.

Saeimas komisija no NEPLP gaidîtu juridiski kvalitatîvâkus grozîjumus.

Bet ar NEPLP vadîtâju Ainâru Dimantu TVNET pirmdien neizdevâs sazinâties.

Informâcijas pasniegðanas veids nemainâs

Latvijas Þurnâlistu asociâcijas valdes priekðsçdçtâja Anda Roþukalne TVNET sacîja, ka, stâstot par Òemcova slepkavîbu, Krievijas propagandas kanâli rîkojas tâpat kâ lîdz ðim - ar lîdzîgâm kliðejâm un liekulîbu. Arî Latvijâ ðie kanâli, neatkarîgi no apskatîtâs tçmas, tostarp par Òemcova nogalinâðanu, tiek skatîti tikpat daudz kâ iepriekð.

Ðajâ situâcijâ Latvijas medijiem vajadzçtu darboties nevis tikai kâ informâcijas kanâliem, bet gan veidot materiâlus, kuros parâdîtos uzskatâmas atðíirîbas starp Krievijas un rietumvalstu kanâliem. Mûsu medijiem bûtu jâatmasko Krievijas mediju darbs un tâ atðíirîbas, salîdzinot ar rietumvalstu þurnâlistu veikumu.

Eksperte gan uzskata, ka Krievijas propagandas kanâlu aizliegðana vai ierobeþoðana nav maìisks instruments, kas bûtiski uzlabos situâciju.

Vienlaikus viòa vçrð uzmanîbu uz neproporcionalitâti Lattelecom pakeðu veidoðanâ, kas savâ ziòâ veicinâjusi, ka daïa Latvijas skatîtâju ir pieraduði un tâpçc arî turpmâk izvçlas skatîties vienpusçju informâciju no Krievijas. Ðajâ ziòâ nedrîkstçtu dominçt tikai uzòçmuma biznesa intereses.

Jautâta par to, kas vainojams, ka tik daudz Latvijas iedzîvotâju skatâs Krievijas kanâlus, Roþukalne norâda uz netâlredzîgu mediju politiku. Pirms vairâkiem gadiem ðâdas sarunas nebija, kaut arî situâcija ar Krievijas kanâliem Latvijâ bija lîdzîga.

Ðokçjoði daudz Krievijas sagrozîtâs informâcijas

Savukârt mediju eksperte Sandra Veinberga TVNET saka, ka Latvijas mediju telpa ir ðokçjoði pârsâtinâta ar Krievijas propagandas kanâlu pausto informâciju.

Turklât Lattelecom klientiem nav iespçju atteikties no ðiem Krievijas propagandas kanâliem, ko var uzskatît par cilvçktiesîbu pârkâpumu.

Cilvçkiem vajadzçtu bût iespçjâm izvçlçties paketi, kurâ nav Krievijas propagandas kanâlu.


Situâcijas nejçdzîgumâ lielâ mçrâ vainojama valsts, konkrçtâk, valdîba, Kultûras ministrija un NEPLP. Eksperte uzskata, ka

NEPLP nav vajadzîga, veidojums ir neskaidrs un lîdz ðim padome nav sevi attaisnojusi.

Patlaban problçma jau ir ïoti dziïa, atbildîgajiem to vajadzçja risinât krietni senâk. Tâ vietâ, lai tagad tçrçtu nodokïu maksâtâju naudu, attîstot tikai îpaðu krievu valodas kanâlu Latgalç, bûtu jâdomâ arî par tiem cilvçkiem, kuri dzîvo citviet Latvijâ un skatâs Lattelecom piedâvâtos Krievijas propagandas kanâlus.

Veinberga saprot, ka Lattelecom Krievijas propagandas kanâlu pârraidîðana ir finansiâli izdevîga un çrta, bet biznesa faktoram ðajâ jautâjumâ nevajadzçtu dominçt.

Latvijâ vairâk jâdomâ par mediju kvalitâtes nodroðinâðanu, jo pretçjâ gadîjumâ varam nonâkt situâcijâ, kad latvieðu valodâ raidoðie mediji nespçj piedâvât neko sakarîgu.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.