May 27 2020 08:57:30
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LNT vçrsusies tiesâ pret LTV par rîta ziòu raidîjuma formâtu.
LNT"MTG TV Latvia" (MTG) kanâla "Latvijas Neatkarîgâ televîzija" (LNT) vadîba vçrsusies tiesâ pret Latvijas Televîziju (LTV), apgalvojot, ka LTV1 esot noskatîjies no viòiem rîta ziòu raidîjuma formâtu, pavçstîja LTV komunikâcijas speciâliste Agita Pudule.

LTV valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte uzsvçris, ka viòu izbrîna ðâds konkurentu solis, jo tas bûtu tikpat absurdi, kâ prasîba, ka tikai LNT þurnâlisti no rîtiem studijâ var aicinât viesus un iztaujât tos.

"Tajâ paðâ laikâ ar ðâdu prasîbu LNT var izraisît publisku diskusiju par to, vai viòu paðu raidîjumi nav starptautiski pieòemtu un plaði zinâmu formâtu kopijas," uzskata Belte.

"LNT uzskata, ka LTV, veidojot raidîjumu "Rîta Panorâma", ir, pirmkârt, pârkâpusi LNT autortiesîbas, un, otrkârt, pârkâpusi negodîgas konkurences aizliegumu," iesniegumâ tiesai norâda LNT pârstâvji, prasot tiesu nodroðinât "Rîta Panorâmas" raidîjuma formâta pârtraukðanu un zaudçjumu atlîdzîbas piedzîðanu par negodîgu konkurenci.

Ja tiktu atzîts LNT uzskats, ka aktuâlo rîta ziòu raidîjuma formâts ir aizsargâts ar autortiesîbâm, tad paðam LNT bûtu bijis jâiegûst formâta tiesîbas uz ðâdu rîta ziòu raidîjumu, jo pasaulç pirmais tâ dçvçtais nacionâlais brokastu/rîta raidîjums ir ASV kanâla NBS raidîjums "Today", kas çterâ pirmoreiz tika pârraidîts 1952.gada 14.janvârî, un tâ formâts tika atdarinâts daudzâs citâs televîzijâs visâ pasaulç, norâda LTV.

"Ja, piemçram, tiesa atzîtu LNT tiesîbas uz rîta ziòu raidîjuma formâtu, LNT iegûtu monopolu uz rîta ziòu raidîjuma pârraidîðanu, tas liegtu ne tikai LTV, bet jebkuram citam televîzijas kanâlam veidot lîdzîga koncepta aktuâlo rîta ziòu raidîjumu," paskaidroja Belte, uzsverot, ka LTV ir gatavs savu viedokli aizstâvçt tiesâ.

LTV uzsver, ka "Rîta Panorâma" ir çterâ jau kopð 2013.gada septembra, bet pretenzijas LNT sâcis izteikt tikai 2015.gada februârî. LTV pieïauj, ka prasîba saistîta ar mainîto spçku samçru tirgû – pçdçjo piecu mçneðu reitingi liecina, ka LTV1 kïuvis par otru visvairâk skatîto kanâlu Latvijâ, apsteidzot LNT.

"Ðis izskatâs kâ izmisuma solis pçc neveiksmîgâ mçìinâjuma ar politisko lobiju starpniecîbu un atseviðíu politiíu atbalstu tikt pie sabiedriskâ pasûtîjuma,'' uzskata Belte, pauþot, ka tâ izskatâs pçc apzinâtas un mçrítiecîgas darbîbas pret Latvijas sabiedrisko mediju.Avots:www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM