July 16 2019 13:35:31
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Reìistrçjies Radio un televîzijas dienai ðeit.
NEPLP ziņasReìistrçjies Radio un televîzijas dienai ðeit – http://goo.gl/forms/40tmCpcYcp

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) kopâ ar Latvijas Reklâmas asociâciju 20. martâ plkst. 11.00 Spîíeru koncertzâlç rîko Radio un televîzijas dienu. Pasâkums notiks vairâkâs daïâs, kas ietver mediju kritikas un pçtniecîbas konferenci, diskusijas, prezentâcijas un Celmlauþa balvas pasniegðanu par radoðu inovâciju Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas jomâ iepriekðçjâ gadâ.

Radio un televîzijas dienas ietvaros norisinâsies konference, kuras laikâ tâs dalîbniekiem, tiks dota iespçja prezentçt savas valsts pieredzi par sabiedriskâ medija nozîmi un attîstîbas nosacîjumiem Eiropas valstu sabiedrîbâ. Ar prezentâciju uzstâsies pârstâvji no Vâcijas un NATO stratçìiskâs komunikâcijas izcilîbas centra – Vâcijas Bundestâga Kultûras un mediju komisijas priekðsçdçtâja vietniece Dr. Herlinde Gundelaha (Herlind Gundelach), Hamburgas Universitâtes Hansa Bredova Mediju pçtniecîbas institûta direktors prof. Dr. Volfgangs Ðulcs (Wolfgang Schulz) un NATO stratçìiskâs komunikâcijas izcilîbas centra eksperte Elîna Lange-Ionatamiðvili.

Pasâkuma otrajâ daïâ notiks paneïdiskusija. Tâs ietveros Latvijas mediju pârstâvji diskutçs par sabiedriskâ medija izieðanas iespçjâm no reklâmas tirgus, apskatot kaimiòvalstu, Lietuvas un Igaunijas, pieredzi. Diskusijas vadîs Asoc. prof. Dr. Anda Roþukalne, Rîgas Stradiòa universitâtes Komunikâcijas studiju katedras vadîtâja. Ar savu viedokli diskusijâs iesaistîsies Latvijas Televîzijas valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte, ´Radio Skonto¡ valdes priekðsçdçtâjs Ivars Laimonis Embrekts, Mediju politikas pamatnostâdòu projekta izstrâdes darba grupas vadîtâjs Dr. Mârtiòð Kaprâns, Latvijas Reklâmas asociâcijas valdes priekðsçdçtâja Baiba Liepiòa, Baltijas Starptautiskâ ekonomikas politikas studiju centra (BICEPS) direktors Alfreds Vanags, MTG TV un radio vadîtâja Latvijâ Baiba Zûzena un SIA ´Lattelecom¡ Juridiskâ un korporatîvâ atbalsta daïas direktors Toms Meisîtis.

Pasâkuma treðajâ daïâ tiks apskatîts aizvadîtâ gada izvçrtçjums par radio un televîzijas darbîbu. Ar publisku diskusiju par radio 2014.gada darbîbas izvçrtçjums uzstâsies LU Komunikâcijas studiju nodaïas pasniedzçja Dr. Klinta Loèmele. Ar televîzijas 2014.gada darbîbas izvçrtçjumu – LU Komunikâcijas studiju nodaïas pasniedzçjs Rolands Tjarve.

Pasâkumu noslçgs Celmlauþa balvas pasniegðana par radoðu inovâciju Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbas jomâ iepriekðçjâ gadâ. Celmlauþa balva tiks pieðíirta treðo reizi. Nominâciju izvirzîðana noslçdzâs 20. februârî.

Par Celmlauþa balvas nominantiem tika izvirzîti:

Latvijas jaunatklâðanas raidîjums – ´TE!¡
Lattelecom TV kanâls – ´Kultûra 360TV¡
Vidusdaugavas televîzija
Producentu grupas ´Lietiðíâ Latgale¡ raidîjums – ´Pi myusim Latgolâ¡
LR raidîjums – ´Zinâmais nezinâmajâ¡
LTV koncerts ´Born in Riga¡
LR 5 – Pieci.lv
Televîzijas kanâls Rîga TV24
Radio NABA
LR 5 – Pieci.lv raidîjums – ´Neçrtie Jautâjumi¡
LTV raidîjums – ´Aizliegtais Paòçmiens¡
LTV7 saturs krievu valodâ

Visus izvirzîtos pretendentus izskatîs NEPLP un Radio un televîzijas dienas ietvaros pasniegs Celmlauþa balvu vienam no izvirzîtajiem nominantiem.

Piesakies Radio un televîzijas dienai ðeit – http://goo.gl/forms/40tmCpcYcp

Papildus informâcijai seko www.facebook.com/RadioUnTelevizijasDiena, "Twitter" profilâ "@NEPLPadome" un NEPL Padomes mâjas lapâ www.neplp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.