April 25 2019 21:35:27
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Stâjies spçkâ spriedums, ar kuru Domburam bûs jâmaksâ vairâk nekâ 25 000 eiro.
Latvijas TelevīzijaStâjies spçkâ spriedums, ar kuru no VSIA «Latvijas Televîzija» (LTV) par labu þurnâlistam Jânim Domburam tika piedzîti 25 896 eiro (18 200 latu) par vienoðanâs pârkâpuma atzîðanu saistîbâ ar informatîvi dokumentâlu raidîjumu veidoðanu.

Kâ norâdîja Augstâkâs tiesas (AT) preses sekretâre Baiba Kataja, AT Civillietu departaments 18.martâ rîcîbas sçdç izskatîja valsts LTV kasâcijas sûdzîbu par Rîgas apgabaltiesas spriedumu. Tiesneðu kolçìija pieòçma lçmumu neierosinât lietâ kasâcijas tiesvedîbu, atzîstot apelâcijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu.

AT ieskatâ apelâcijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka vienoðanâs teksts starp pusçm apliecina saistîbas nodibinâðanu. Tâpat AT norâdîja uz apelâcijas instances tiesas atzinuma pareizîbu par to, ka atbildçtâja pieïâvusi piecus puðu slçgtâs vienoðanâs 9.punkta pârkâpumus attiecîbâ pret prasîtâju un katrs no ðiem lîguma punkta pârkâpumiem kvalificçjams kâ atseviðís lîguma pârkâpums, kas rada prasîtâjam tiesîbas saòemt lîgumsodu pielîgtajâ apmçrâ.

Lîdz ar rîcîbas sçdes lçmumu stâjas spçkâ Rîgas apgabaltiesas 2013.gada 16.oktobra spriedums, ar kuru atzîts, ka LTV ir pârkâpusi vienoðanos, sadarbîbu un lîgumattiecîbas 2009.-2011. gadâ raidîjuma «Kas notiek Latvijâ» veidoðanâ, un nospriests piedzît no LTV par labu Domburam lîgumsodu 25 896 eiro (18 200 latu) apmçrâ un tiesâðanâs izdevumus 4543 eiro (3193 latu) apmçrâ.

Jau ziòots, ka Rîgas pilsçtas Latgales priekðpilsçtas tiesa pirmajâ instancç daïçji apmierinâja þurnâlista prasîbu, viòam par labu piedzenot 3400 latus (4838 eiro).

LTV juriste Inga Ðtrausa iepriekð paskaidroja, ka prasîba ir saistîta ar to, ka, LTV veidojot informatîvi dokumentâlus raidîjumus, netika rîkota pretendentu atlase, kas ïautu uz to veidoðanu vai vadîðanu pretendçt arî Domburam. Þurnâlists uzskatîja, ka viòam tâdas tiesîbas bija jânodroðina.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.