August 03 2020 20:39:29
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Gints Grûbe atkâpjas no NEPLP locekïa amata
NEPLP ziņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïi ðodien tika informçti par padomes locekïa Ginta Grûbes atkâpðanos no amata. Atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam NEPLP par Ginta Grûbes atlûgumu ðodien informçs Saeimu, TVNET informçja padomç.

«Òemot vçrâ, ka esmu saòçmis piedâvâjumu tuvâkâ gada laikâ piedalîties vairâkos lielos radoðos filmu projektos un neredzu iespçjas radoðâ darba savienoðanai ar NEPLP locekïa pienâkumiem, nolçmu pârtraukt savu darbîbu NEPLP locekïa amatâ,» skaidro Grûbe.

«Tâ kâ manâ pârziòâ NEPLP bija Latvijas Televîzijas (LTV) kuratora pienâkumi, esmu gandarîts par paveikto un par LTV sâkto izaugsmi satura un kvalitâtes lîdera virzienâ, to izdevies panâkt salîdzinoði îsâ laikâ periodâ un ðîs izmaiòas novçrtçjuði arî skatîtâji. Tâpat sabiedrisko mediju attîstîbas koncepcija, kas ietvçra gan esoðâs situâcijas izpçti, gan ârvalstu pieredzes apkopojumu un plaða mçroga ekspertîzi, ir nopietnâkais dokuments un pçtîjums, kâds Latvijâ par sabiedriskajiem medijiem tapis un uz kâ tiek balstîta sabiedrisko mediju attîstîbu tuvâkajâ nâkotnç, un ceru, ka turpmâk radîsies politiskâ griba to realizçt,» norâda Gints Grûbe.

Gints Grûbe NEPLP bija atbildîgs par VSIA "Latvijas Televîzija" pârraudzîbas nodroðinâðanu, kâ arî koordinçja sabiedriskâ medija izveidi.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
2 #1 princ_fm
on May 14 2015 13:29:07
YouTube Video
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 11

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM