April 22 2019 23:18:23
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV treðo programmu krievu valodâ veidos sadarbîbâ ar Igauniju
Latvijas TelevīzijaLatvijas Televîzija (LTV) treðo programmu krievu valodâ veidos sadarbîbâ ar Igauniju, arî plânotâs kanâla izmaksas ir lîdzîgas kaimiòvalsts aprçíiniem. Patlaban turpinâs detalizçtâka koncepcijas izstrâde, un lîdz tâs apstiprinâðanai Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) konkrçtas summas un programmas saturu LTV neatklâj.

Koncepcija apstiprinâðanai NEPLP varçtu tikt iesniegta tuvâkajâs nedçïâs.

Kâ aìentûrai LETA pastâstîja LTV vadîtâjs Ivars Belte, LTV treðâs programmas koncepcija paredz veidot LTV1 tipam un «noskaòojumam» lîdzîgu kanâlu, kuru veidotu autori un producenti, kuri paði ir krieviski runâjoði un pârzina ðîs auditorijas problçmas, intereses un dzîvesveidu.

Plânots, ka atseviðía redakcija varçtu bût arî sociâlajiem tîkliem, kuros komunicçt ar gados jaunâku publiku.

Tâ kâ Latvijai ðajâ jautâjumâ ir gandrîz identisks skatîjums ar Igauniju, patlaban notiek «sadarbîbas aktivizâcija» ar kaimiòvalsti piecos sadarbîbas punktos. Igaunija sadarbîbai jau piekritusi.

Kâ norâda Belte, plânots, ka Latvija ar Igauniju varçtu veidot kopîgu kanâla zîmolu, kâ arî kopîgi reprezentçt tâ imidþu un vçrtîbas. Iecerçts, ka abu valstu krievu valodâ raidoðo kanâlu dizains un noformçjums bûs vienâds, tâdâ veidâ dalot izmaksas starp abâm valstîm. Tâ izveidei paredzçts piesaistît kvalitatîvus dizainerus.

Latvija un Igaunija veidotu arî kopîgus iepirkumus. Tâpat abas valstis sadarbotos satura raþoðanâ, kâ piemçru Belte minçja bçrnu raidîjumu veidoðanu.

Runâjot par LTV patlaban aprçíinâto summu ðâdas programmas izveidei un darbîbai, Belte norâdîja, ka konkrçtâkas summas tiks izpaustas pçc koncepcijas apstiprinâðanas NEPLP. Pçc tam tâ bûs politiska izðíirðanâs, vai un cik naudas pieðíirt ðâda kanâla izveidei. Belte vien iezîmçja, ka LTV aprçíinâtâ summa ir "diezgan lîdzîga" kâ kolçìiem Igaunijâ.

Viòð arî uzsvçra, ka LTV neiestâjas veidot kanâlu par jebkuru nosaukto summu. «Nebûs tâ - ja atradîsies 30% no vajadzîgajiem lîdzekïiem, mçs priecîgi teiksim - jâ, esam gatavi veidot sliktâkas kvalitâtes produktu, jo ðî ir cilvçku kategorija, kura mums ir mazâk svarîga.» Belte norâda, ka LTV ir savi kvalitâtes standarti un redzçjums, no kuriem LTV negribçtu atkâpties.

Patlaban koncepcija ir darba procesâ, tuvâkajâs nedçïâs to varçtu iesniegt NEPLP apstiprinâðanai. "Pirmajâ lasîjumâ" NEPLP to jau akceptçjusi. Ja tâ tiks apstiprinâta un tajâ iekïautâs izmaksas saskaòotas ar NEPLP, tad LTV arî plaðâkai publikai atklâs detaïas, summas un plânus. Viòð pieïauj, ka pçc tam sekos ierosinâjumi un labojumi, lîdz ar to, kad varçtu bût gatavs galçjais ðî plâna variants, viòð neprognozç. Belte norâda, ka jau patlaban par LTV plânu izskan daudz kritikas, tâdçï televîzija no politiíiem gaida «darba uzdevumus», kas bûtu jâòem vçrâ koncepcijas izstrâdç, taèu lîdz ðim nevienu ierosinâjumu nav saòçmusi.

LTV plâno jau tuvâkajâs nedçïâs nonâkt pie konkrçtâka redzçjuma un tad koncepciju iesniegt NEPLP.

Kâ vçstîts, NEPLP 19.martâ pieòçma lçmumu veidot LTV treðo programmu krievu valodâ.

Plânots, ka tâ bûs pieejama 2016.gada otrajâ pusç un programmas saturs tiks veidots krievu valodâ, apraides teritorija bûs visa Latvija. Vienlaicîgi iecerçts, ka tiek veidots "reìionâlais logs" - reìionâli/vietçji veidota satura râdîðana Latgales iedzîvotâjiem.

Jau ziòots, ka decembrî Igaunijas valdîba nolçma no valsts budþeta pieðíirt 2,5 miljonus eiro Sabiedriskâs raidorganizâcijas (ERR) telekanâlam, kas raidîs krievu valodâ. Atbilstoði ERR aprçíiniem kopumâ krievu telekanâla startam vajadzîgas investîcijas 3,56 miljonu eiro apjomâ.

Sagaidâms, ka telekanâls sâks strâdât 2015.gada 1.septembrî vai arî 2016.gada 1.janvârî. Vienas krievu kanâla sezonas izmaksas bûs 3,98 miljoni eiro.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.