April 24 2019 19:11:41
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 9.aprîlî
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 9.aprîïa sçdç apstiprinâja grozîjumus elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu SIA ¥VIPNET´, SIA ¥Kopideja´ un SIA ¥OSTKOM´ izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.

NEPLP arî izsniedza apraides atïauju elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA ¥Radio Skonto Kurzeme´ programmas ¥Radio Skonto Kurzeme´ raidîðanai Talsos (87,5 MHz).

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 9.aprîïa sçdç pieòçma lçmumu par elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA ¥Radio Skonto Vidzeme´ izsniegtâs apraides atïaujas darbîbas termiòa atjaunoðanu un grozîjumiem apraides atïaujâ programmas ¥Radio Skonto Plus´ raidîðanai (programmas valoda - 60% krievu valodâ un 40% latvieðu valodâ).

NEPLP izvçrtçja iesniegto programmas ´Radio Skonto Plus¡ koncepciju saskaòâ ar Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 17. panta pirmajâ daïâ un nolikumâ ´Kârtîba, kâdâ NEPLP izsludina un organizç konkursus apraides tiesîbu pieðíirðanai¡ noteikto, òemot vçrâ ðâdus aspektus:

elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa lîdzðinçjâ darbîba, pieredze un kompetence;
radio programmas formâts, tâ aktualitâte reìionâ, îpaði izvçrtçjot sabiedrîbas ieguvumus;
programmas aptverto Latvijas iedzîvotâju skaits un demogrâfiskâ struktûra;
konkurenci veicinoði aspekti, kas skar reklâmas tirgu;
elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa finansiâlais nodroðinâjums un darbîbas ilgtspçja;
vai elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim pçdçjâ tâ darbîbas gadâ ar spçkâ stâjuðos tiesas spriedumu nav konstatçti EPLL pârkâpumi.

Òemot vçrâ EPLL 60. panta pirmâs daïas 10. punktu, NEPLP veicina Latvijas jurisdikcijâ esoðo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu konkurçtspçju Latvijas, Eiropas un pasaules tirgû. Savukârt, saskaòâ ar ðî paða panta pirmâs daïas 11. punktâ noteikto NEPLP rada vienlîdzîgus nosacîjumus visiem Latvijas jurisdikcijâ esoðajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

NEPLP savâ lçmumâ norâda uz ðâdiem argumentiem:

òemot vçrâ to, ka programmas ´Radio Skonto Plus¡ saturs tiks veidots Latvijâ, taps konkurçtspçjîgs produkts - Latvijâ raþota programma ar Latvijâ raþotâm ziòâm;
programma ´Radio Skonto Plus¡ paredz veicinât piederîbas sajûtu Latvijai un integrâciju tai sabiedrîbas daïai, kuras dzimtâ valoda ir sveðvaloda;
programma ´Radio Skonto Plus¡ spçtu konkurçt ar tâm radio programmâm sveðvalodâs, kuru veidoðanâ tiek izmantoti ârvalstu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu gatavotie raidîjumi, tâ samazinot propagandiska rakstura informâcijas daudzumu un veicinot Latvijai labvçlîga sabiedriskâ viedokïa veidoðanu;
programmâ ´Radio Skonto Plus¡ tiks izmantoti kvalitatîvi ziòu avoti, kurus nodroðinâs profesionâls ziòu dienests;
programmas ´Radio Skonto Plus¡ koncepcija paredz veidot ´dzîvâ çtera¡ radio programmu, kas uzrunâs klausîtâju personîgi, atskaòos iemîïotas melodijas un pozitîvas sarunas;
programmâ ´Radio Skonto Plus¡ tiks retranslçta ´Radio Skonto¡ rîta programma latvieðu valodâ, kas ir aktuâla gan latvieðu valodâ runâjoðajiem, gan tiem, kas vçlas uzlabot latvieðu valodas prasmes, tâ veicinot sabiedrîbas integrâciju.

Paðlaik Rîgâ ir dzirdama 31 radio programma, no kurâm 19 programmas ir latvieðu valodâ, 1 programma ir angïu valodâ, bet 11 programmas – adresçtas krieviski runâjoðajai auditorijai (8 – tikai krievu valodâ, bet 3 – ar valodas proporciju 50/50). Saskaòâ ar EPLL noteikto, no 2016. gada 1. janvâra radio programmas bûs vienâ valodâ. Lîdz ar to, radio programmu skaits, kuras raidîs latvieðu valodâ bûs 21, bet krievu valodâ – 9 (tajâ skaitâ arî programma ´Radio Skonto Plus¡). Lîdz ar to palielinâsies latvieðu valodâ raidoðo radio programmu skaits, bet krievu valodâ raidoðo programmu skaits samazinâsies.

Pamatojoties uz NEPLP pasûtîto un Baltijas starptautiskâ ekonomikas un studiju centra veikto pçtîjumu ´Radio apraide Latvijâ – ekonomiskâ analîze¡, ´Radio Skonto¡ un tâ grupas uzòçmumi ir viena no lielâkajâm radio organizâcijâm, bet atðíirîbâ no citâm (SUPER FM grupa, SWH grupa, MIX grupa), Skonto grupai nav nevienas radio stacijas krievu valodâ. Lîdz ar to tiek radîta nevienlîdzîgi darbîbas nosacîjumi Latvijas jurisdikcijâ esoðajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

Biedrîba Latvijas Tirdzniecîbas un rûpniecîbas kamera (LTRK) vçstulç NEPLP lûgusi atbalstît SIA ¥Radio Skonto Vidzeme´ programmu ¥Radio Skonto Plus,´ norâdot, ka ¥Latvijas uzòçmçjiem ir nepiecieðams valstij lojâls plaðsaziòu masu medijs sveðvalodâ, kura saturs ir veidots Latvijâ. Ðâda veida radio programma krievu valodâ nodroðinâtu mazâkumtautîbas iedzîvotâju vispârçjo informçtîbu, kâ arî pildîtu veselîgas konkurences veicinoða faktora lomu, tâdçjâdi attîstot uzòçmçjdarbîbas vidi kopumâ.´

Savukârt biedrîba ¥Baltijas Reìionâlo Mediju Apvienîba´ (BRMA) vçstulç NEPLP paudusi atbalstu ¥Radio Skonto Vidzeme´ iecerei izveidot jaunu programmu krievu valodâ runâjoðai auditorijai. ¥Uzskatâm, ka ðâda ideja ir atbalstâma, jo neprasa papildus valsts finansçjumu, bet garantç kvalitatîva medija izvedi, ko apliecina radio Skonto lîdzðinçjie projekti,´ teikts BRMA vçstulç.

EPLL 24. panta treðâ daïa nosaka, ka (4)¡.. Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu vai programmu valoda un programmu formâts ir nemainâma pamatnosacîjumu sastâvdaïa izsniegtâs apraides atïaujas darbîbas termiòâ¡. Lîdz ar to atjaunojot apraides atïaujas darbîbas termiòu programmas valoda un programmas formâts ir mainâmi.


Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.