December 10 2018 17:45:01
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP lûdz valdîbu grozît tâs lçmumu un pieðíirt lîdzekïus Monitoringa centram.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) vçstulç valdîbai lûdz pârskatît Ministru kabineta (MK) 31.marta sçdç pieòemto lçmumu, kas izvirza mçríi stiprinât NEPLP juridisko un administratîvo kapacitâti elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu monitoringa jomâ, bet vienlaikus pieðíir nepiecieðamo finansçjumu ðîs funkcijas veikðanai tikai terminçtâ ârpakalpojumâ.

NEPLP neprasa papildu lîdzekïus no valsts budþeta, bet pârdali resora ietvaros, òemot vçrâ paðas NEPLP atklâtâs rezerves nozares budþetâ, un lûdz pârskatît 31.marta MK sçdes protokola lçmumu Nr. 50, paredzot, lai prasîtie lîdzekïi 106 718 eiro tiek pieðíirti NEPLP budþeta bâzç sekretariâta un papildu trîs Monitoringa centra darbinieku atalgojumam proporcionâli 2015.gadâ un pilnâ apjomâ turpmâkajos gados.

NEPLP vçstulç norâda, ka elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pârraidîtâ satura monitorçtâjiem ir jâbût ar juridiskâm zinâðanâm, jâbût sagatavotiem âtri identificçt, vai apskatâmais materiâls satur vai nesatur pârkâpumu pazîmes, un jâspçj nodroðinât tâlâkâs juridiskâs darbîbas lîdz pat tiesvedîbas beigâm.

´Pat ja ðâdas darbîbas varçtu nodot ârpakalpojumâ, tad, òemot vçrâ tirgû esoðos juridisko pakalpojumu izcenojumus, vienas stundas monitoringa izmaksas bûtu daudzkârt lielâkas nekâ tad, ja to darîtu NEPLP darbinieki. Tieði no NEPLP sekretariâta juristu kapacitâtes un kompetences ir atkarîgi rezultâti administratîvajâ procesâ un tiesvedîbâs par NEPLP pieòemtajiem administratîvajiem lçmumiem, lîdz ar to viòu skaits, kvalifikâcija un tai atbilstoða, valsts pârvaldes ietvaros samçrîga atlîdzîba ir ïoti bûtiski faktori noteikto mçríu sasniegðanai,¡ uzsver NEPLP.

2015.gada 31.marta sçdç valdîba atbalstîja finansçjuma pârdali nolûkâ stiprinât NEPLP Monitoringa centra administratîvo kapacitâti, taèu ar piebildi – ´pakalpojumu lîgumu slçgðanai ar izpildes termiòu lîdz 2015.gada 31.decembrim.¡

´Abi minçtie lçmumi pçc bûtîbas nozîmç, ka Ministru kabinets atzîst problçmsituâcijas, ar kurâm ikdienâ sastopas NEPLP un atbalsta piedâvâtos risinâjumus,¡ vçstulç uzsver NEPLP. Vienlaikus, valdîbas noteiktais, ka NEPLP monitoringa spçjas un juridiskâ kapacitâte bûtu stiprinâmas terminçta ârpakalpojuma ceïâ nav savienojams ar ðo pasâkumu mçríi. ´Ðo mçríu sasniegðana ir saistîta ar NEPLP kâ iestâdi, tâs darbiniekiem, un tas nevar tikt terminçts seðu mçneðu ietvaros, tam ir jâbût ar ilgtermiòa ietekmi uz iestâdes administratîvajâm spçjâm – kapacitâti, darbinieku zinâðanâm un pieredzi. Ârpakalpojumu lîgumu slçgðana ne tikai bûs pretrunâ ar nepiecieðamo iestâdes kapacitâtes celðanu, bet arî nedos vçlamo rezultâtu sekojoðu apstâkïu dçï,¡ atkârtoti skaidro NEPLP. Kâ zinâms, NEPLP ðo jautâjumu valdîbâ virza jau kopð Krievijas iebrukuma Ukrainâ.

2014. gadâ NEPLP ar paðreizçjâm tikai divâm Monitoringa centra darbinieku slodzçm kaut reizi pârbaudîja tikai 42 no 108 Latvijâ veidotâm programmâm (39%), un monitorçja 4691 stundu to veidotâ audiovizuâlâ materiâla, kas ir tikai 0,5% no Latvijâ redakcionâli veidotâ un izplatîtâ audiovizuâlâ materiâla. Ðâds monitorçtâ audiovizuâlâ materiâla apjoms ir nepietiekams. Tas ïauj identificçt bûtiskâkos pârkâpumus un virspusçji iezîmç tendences, bet nedod NEPLP pilnu un objektîvu ainu par Latvijâ veidoto programmu saturu. NEPLP kapacitâte nevar nodroðinât pârbaudes par citâs ES dalîbvalstîs reìistrçto un tikai paðâ Krievijâ veidoto Krievijas programmu satura atbilstîbu EPLL normâm, kâ arî nevar nodroðinât nelineâro pakalpojumu pçc pieprasîjuma sniedzçju darbîbas pârbaudes, reìistrçto kabeïoperatoru darbîbas un nelegâlo (nereìistrçto) audiovizuâlo pakalpojumu sniedzçju apzinâðanu un sodîðanu.

Lielâkâ daïa no ðîm darbîbâm paredz administratîvas procedûras – administratîvo aktu sastâdîðanu, ko nav tiesîgs darît komersants – pakalpojuma sniedzçjs, lîdz ar to pieprasîtais finansçjums ir nepiecieðams NEPLP kâ iestâdei un nevar tikt novirzîts ârpakalpojumiem. Turklât jebkura administratîvâ procedûra un lçmums pakïaujas administratîvajam procesam un tajâ noteiktajiem termiòiem. Òemot vçrâ lîdzðinçjo pieredzi, lielâkâ daïa konstatçto pârkâpumu saistîti ar tiesvedîbu, kas daþkârt ilgst pat vairâkus gadus. NEPLP juridiskâ kapacitâte var nodroðinât juridisko atbalstu esoðajam monitoringa apjomam, bet, ja papildu monitorings tiks veikts lîdz 2015. gada beigâm un tam nesekos juridiskais (administratîvais) atbalsts 2016. gadâ, daïa konstatçto pârkâpumu var palikt bez tâlâkas virzîbas, kas nozîmç, ka daïa lîdzekïu tiks iztçrçta nelietderîgi. Monitoringa process nav iespçjams bez juridiskâ atbalsta.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Finanses 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.