October 24 2020 17:46:15
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Putnis: Sabiedriskie mediji varçtu aiziet no reklâmas tirgus jau 2016.gadâ
Radio ziņasÏoti bûtisks priekðnoteikums, lai Latvijâ bûtu spçcîgas, kvalitatîvas un pelnoðas raidorganizâcijas, ir sabiedrisko mediju izieðana no reklâmas tirgus, intervijâ laikrakstam «Diena» uzsver Kultûras ministrijas (KM) Mediju politikas nodaïas vadîtâjs Roberts Putnis.

«Esmu par to pârliecinâts personîgi un saprotu, ka ðobrîd ir arî politisks konsenss par to, ka tas ir jâdara,» saka Putnis. Viòð gan atzîst, ka vçl nav vienprâtîbas par to, kâdâ veidâ to darît un kâ kompensçt zaudçjumu sabiedriskâm raidorganizâcijâm. Te risinâjums pamatâ jâatrod Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP), viòð pauþ.

Viòð saka, ka lçmums par izieðanu no reklâmas tirgus jau ir ïoti gatavâ stadijâ. Iespçjams, praktiski tas varçtu notikt jau 2016.gadâ. Lûgts komentçt ieceri veidot jaunu Latvijas Televîzijas kanâlu krievu valodâ, Putnis saka, ka, vçrtçjot informâciju, kas ir viòa rîcîbâ, nevar ieteikt ministrei to atbalstît. «Argumentâcija ðobrîd ir vârga, un tâpçc tas arî pamatoti atdûries pret kritiskiem jautâjumiem. Mana personîgâ pozîcija bûtu skeptiski atbalstoða,» skaidro ierçdnis.

Viòð akcentç, ka tieði sabiedrisko mediju izieðanu no reklâmas tirgus redz kâ pamatotu ievadu nozares sakârtoðanai. «Skaidrâk noðíirsies ðo daþâdo mediju funkcionalitâte sabiedrîbas izpratnç. Tad arî ðî treðâ kanâla izveide bûtu ar lielâku informatîvu pamatotîbu,» skaidro Putnis.

Vienlaikus Putnis atzina, ka bez papildu naudas atseviðíiem medijiem neiztikt. Papildu nauda, lai stiprinâtu Latvijas medijus, ir viens no ieteikumiem, ko definçjusi jau izveidotâ mediju politikas darba grupa. «Ja mçs raugâmies kaut vai uz drukâto mediju situâciju, citâdi nevarçs,» atzîst Putnis.

Viòð saka, ka ieteikts veidot mediju fondu palîdzîbai drukâtajiem un reìionâlajiem medijiem. Pirmâm kârtâm tieði satura kvalitâtei. Ekspertu lîmenî apspriests, ka arî paðvaldîbas lîdzekïu daïu, ko iegulda sabiedrîbas informçðanai, varçtu realizçt caur ðo mediju fondu. Lîdzîgi tas ir, runâjot par drukâto mediju izplatîðanu reìionos, stâsta Putnis.

Viòð gan norâda, ka par mediju fondu pagaidâm ir tikai ieteikumi, kuri nekâdâ veidâ nav apstiprinâti. «Tas ir tikai izskançjis no darba grupas ekspertiem kâ viens no variantiem,» uzsver ierçdnis.

Kâ ziòots, pçrn septembrî valdîba apstiprinâja Mediju politikas nodaïas izveidi KM paspârnç. KM pienâkumi tâdçjâdi tika papildinâti ar masu informâcijas lîdzekïu politikas izstrâdi, tâs koordinçðanu, kâ arî ar ðîs politikas saistîtâs informâcijas apkopoðanu un analîzi.

Par KM Mediju politikas nodaïas vadîtâju ðâ gada februâra beigâs izvçlçts bijuðais "Sabiedrîbas par atklâtîbu «Delna»" vadîtâjs Roberts Putnis.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: Politika 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM