October 24 2020 17:20:13
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Mediju eksperti: Jaunais TV kanâls nevar bût pretpropagandas lîdzeklis
TV ziņasÐodien diskusijâ "Kâ sabiedriskajam medijam sasniegt krievvalodîgo auditoriju?", izskatot iespçjas un riskus, kâdi pastâv, izveidojot televîzijas kanâlu krievvalodîgajai auditorijai, tika pausti daþâdi viedokïi par ðâda kanâla nepiecieðamîbu, taèu galvenie secinâjumi balstîjâs tajâ, ka nav nepiecieðams izveidot pretpropagandas kanâlu, bet svarîgi, lai tajâ bûtu pilnvçrtîgs saturs, kas paustu patiesu informâciju.

Tâpat mediju eksperti uzvçra, ka svarîgi neaizmirst par kvalitatîvu þurnâlistiku. Sarunu pamatâ bija temats par nepiecieðamîbu Latvijâ izveidot Latvijas Televîzijas treðo kanâlu krievu valodâ.

LTV satura redaktore Rita Ruduða, prezentçjot SKDS veikto pçtîjumu 2014.gada pavasarî "Piederîba Latvijai" un 2014.gada novembrî "Attieksme pret televîziju", klâstîja: «Pirmais pçtîjums mçìinâja saprast, kâ jûtas krieviski runâjoðâ sabiedrîbas daïa jaunajos ìeopolitiskajos apstâkïos, bet otrais bija fokusçtais pçtîjums, runâjot tieði par medijiem. Jâpievçrð uzmanîba tam, ka laika posmâ no 2008.gada lîdz 2014.gadam ir pieaugusi retranslçto Krievijas kanâlu tirgus daïa. Kâ redzams pçtîjuma datos, populârâkie kanâli "Pirmais Baltijas kanâls" (PBK), RTR un "NTV Mir" ðo gadu laikâ ir palielinâjuði savu auditoriju.»

SKDS veiktâ pçtîjuma "Attieksme pret televîziju" dati liecina, ka mazâkumtautîbu un it îpaði relatîvi lielâs krievvalodîgâs lingvinistiskâs minoritâtes mediju lietojums ir saistîts ar to kultûras identitâti un tâtad valodu. Turklât televîzija ðai auditorijai ir galvenais informâcijas avots par notikumiem Latvijâ (77,4%), citur pasaulç (76%) un Krievijâ (78,1%).

Pçc pçtîjuma prezentâcijas SIA "Baltijas Mediju alianse" biznesa attîstîbas Baltijas valstîs direktore Ginta Krivma pauda ðaubas par iepriekð prezentçto pçtîjumu datu precizitâti. «Protams, Latvijâ ir kanâli, kas tiek retranslçti nemainîgâ formâtâ. Bet, ja runâjam par lîderu kanâliem krievvalodîgo auditorijai Latvijâ, tad PBK ir veidots Latvijâ, apkopojot daþâdu producentu daþâdu kanâlu produkciju, tajâ skaitâ informatîvo daïu, kas tiek veidota Latvijâ. Lîdz ar to droði vien varam apðaubît to, cik precîzi ir bijis formulçts jautâjums ðajâ pçtîjumâ, bet tâ nav ðîs dienas sarunas tçma.»

Savu viedokli pauda arî "Baltijas-Melnâs jûras alianses" (BMJA) valdes priekðsçdçtâja vietnieks Aleksejs Girgorjevs, aicinot uzmanîties no iespçjamâs þurnâlistikas kvalitâtes zaudçðanas. «Jâuzmanâs, lai, veidojot ðâdu kanâlu, neiznâktu izveidot otru PBK. Vçlçtos, lai, cenðoties radît ðâda satura apjomu, netiktu zaudçta þurnâlistikas kvalitâte. Auditorijai ir ieradums interesçties vairâk par notikumiem citur, nevis to, kas notiek vidç, kur dzîvo viòi paði. Svarîgi, lai ðâds medijs veidotu saturu, kas krievvalodîgajai auditorijai palîdzçtu risinât daþâdas ikdienas sociâlâs problçmas, atbildçtu uz interesçjoðiem jautâjumiem.»

Latvijas Radio 4 direktore Ilona Madesova pauda baþas, ka, Latvijâ izveidojot televîzijas kanâlu krievvalodîgajai auditorijai, tiks apdraudçta Latvijas Radio 4, kas translç krievu valodâ, darbîba, nepietiekamo naudas lîdzekïu dçï. «Tas, par ko netika runâts - par naudu. Latvija ir maza valsts, un arî auditorija ir maza. Veidojot kaut ko jaunu, mûsdienu situâcijâ ir ïoti liels risks sagraut to, kas jau ir.»

Tâpat Latvijas Radio 4 direktore uzsvçra, ka uz ðâdâm diskusijâm ir nepiecieðams aicinât krievvalodîgâs auditorijas mediju pârstâvjus. «Es par ðo konferenci uzzinâju nejauði, mani neviens nav aicinâjis. Man ðíiet, ka ðeit ðâdu cilvçku vajadzçtu un varçtu bût vairâk. Ja gribam runât ar cilvçkiem un saprast, ko viòi domâ - ar viòiem ir jârunâ.»

Eiropas Demokrâtijas fonda direktors Jerþijs Pomianovskis akcentçja, ka krievvalodîgo auditorijai jârada piederîbas sajûta valstî, kurâ viòi dzîvo. «Valoda nedrîkst ðíelt sabiedrîbu. Esoðâ situâcija ir veidojusies daudzu gadu garumâ. Ir nozîmîgi, lai mçs saglabâtu þurnâlistikas kvalitâti. Ir jâapzinâs, ka mums ir ïoti liela krievvalodîgo auditorija, kas nevis fiziski, bet emocionâli ir izolçta no informâcijas plaðsaziòas lîdzekïos. Ðobrîd ar patiesîbu nepietiek, mums ir nepiecieðams emocionâli piesaistît krievvalodîgo auditoriju. Veidotajam medija saturam jâbût tâdam, kas liktu ðai auditorijas daïai justies piederîgiem valstî, kurâ viòi dzîvo.»

Pomianovskis uzvçra, ka, «ja sabiedriskie mediji vçlas veidot saturu kvalitatîvi, ir jâaizmirst par ðâda kanâla izveidi kâ pretpropagandas lîdzekli. Radîtajam saturam ir jâsniedz patiesa informâcija, kas balstâs uz kvalitatîvu þurnâlistiku».

Savukârt Igaunijas pieredzi medija izveidç krievvalodîgo auditorijai klâstîja Igaunijas sabiedriskâ medija ERR valdes loceklis Ainârs Rûsârs: «Jâ, mçs veidojam mediju krievvalodîgajai auditorijai, taèu tas nebûs tikai televîzijas kanâls, tas bûs multimediju projekts. Ðâda medija izveides mçríis ir radît saturu, uzsvaru liekot tieði uz notikumiem Igaunijâ, to, kas ir aktuâls vidç, kur ðie cilvçki dzîvo. Plânojam radît ne tikai informatîvu, bet arî jçgpilnu izklaidçjoðo saturu.»

Par to, ka nav nepiecieðams izveidot tikai kanâlu, bet multimediju saturu atbalstu pauda arî LTV satura redaktore Ruduða.

Jau ziòots, ka Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) martâ pieòçma lçmumu atbalstît LTV treðâs programmas izveidi. Lçmumu kopâ ar minçto koncepciju NEPLP nosûtîja Kultûras ministrijai. Finanðu ministrija neatbalsta LTV krievu kanâla veidoðanu.

Tikmçr TV3 raidîjums «Nekâ personîga» vçstîja, ka tâ rîcîbâ nonâkusi NEPLP iesniegtâ tâme, kurâ nâkamgad no valsts budþeta lûgts pieðíirt trîs miljonus eiro, gadu vçlâk - 5,3 miljonus, bet vçl pçc gada - 5,6 miljonus eiro. Tas ir krietni vairâk, nekâ nepiecieðams Igaunijâ - Igaunijas sabiedriskâs televîzijas jaunajam kanâlam krievu valodâ ðogad atvçlçti aptuveni 2,5 miljoni eiro un turpmâk - èetri miljoni eiro gadâ.

LTV treðo programmu paredzçts veidot kâ jauktu þanru TV kanâlu krievu valodâ ar subtitriem latvieðu valodâ, kâ izòçmumus atstâjot tieðraides raidîjumus, liecina Latvijas Televîzijas (LTV) treðâs programmas krievu valodâ koncepcijas sâkotnçjâ versija.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM