April 22 2019 21:30:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Valsts kontrole: NEPLP neefektîvi iztçrçjusi rekordsummu.
NEPLP ziņasNeefektîvi iztçrçti 1,8 miljoni eiro no valsts pasûtîjuma naudas gadâ – to atklâj Valsts kontroles (VK) auditçtais pagâjuðâ gada Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) darbîbas pârskats.

Valsts kontroles 30. aprîïa ziòojumâ ietverti fakti, kas pârspçj jebkurus citus valsts iestâþu auditos redzamos pârkâpumu ciparus. Ja VK citas iestâdes kritizç par benzîna èekiem daþu simtu eiro kopsummâ vai kâda paðvaldîba vçjâ palaidusi Eiropas naudu, tad ðeit ziòojums vçsta: «Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem 1 843 070 eiro apmçrâ.»

Samaksâts par neizdarîto

Daïa no ðiem pârmetumiem bûtu faktiski jâadresç ne tik daudz NEPLP, cik sabiedriskâ pasûtîjuma izpildîtâjiem. Proti, VK konstatçjusi situâciju: NEPLP samaksâjusi naudu valsts raidstacijâm Latvijas Televîzija un Latvijas Radio, taèu atzinumâ lasâms, ka vismaz 1,77 miljoni eiro nav tikuði izlietoti tâs pieðíirðanas mçríim – valstiskâ satura radîðanai un pârraidîðanai.

No slçdziena izriet, ka NEPLP visu gadu maksâ naudu avansâ Latvijas Radio un LTV par sabiedriskâ pasûtîjuma pildîðanu, taèu tas ne vienmçr ticis faktiski îstenots. Pagâjuðâ gada beigâs uzkrâjies cipars – vairâk nekâ 1,77 miljoni eiro samaksâti, taèu par tiem pretî saturs nav saraþots. Par pârçjo valsts pasûtîjuma naudu veidotais saturs ir pârraidîts saskaòâ ar pieðíirtajâm valsts dotâcijâm.

Ðî summa ir krasâ pretstatâ ar iepriekðçjo gadu VK revîzijâm sabiedriskajos medijos, kas tiek finansçti ar NEPLP starpniecîbu un kurus uzrauga NEPLP. Salîdzinâjumam: pirms pieciem gadiem lielâkais kontrolieru pârmetums bija – par 3700 latiem izveidota bçrnistaba LTV darbinieku mazajâm atvasçm, bet vçl nepilni 50 tûkstoði izlietoti kredîta atmaksai, kas esot bijis jâdara no LTV komercpeïòas. Lîdz 2013. gadam NEPLP neefektîvi izlietotâ naudas summa bija sasniegusi jau vairâk nekâ 100 tûkstoðus gadâ – ieskaitot tos 300 latus, kurus NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants bija nobraukâjis taksometros, kârtojot privâtâs lietas. Bet pçrnâ gada 1,77 miljoni ir rekordcipars, kurð ir lielâks nekâ iepriekðçjo piecu gadu neatbilstîbas kopâ.

Privâtie izdarîjuði pat vairâk, nekâ solîts

Pagâjuðais gads bija pirmais, kurâ sabiedriskâ pasûtîjuma gabaliòi konkursa kârtîbâ nodoti mazajâm televîzijâm, kopumâ deleìçjot jauna satura radîðanu miljona eiro apjomâ. Ðeit rezultâti diametrâli atðíiras no LTV pârtçriòiem. VK konstatçjusi – a/s

TV Latvija (kam pieder ziòu kanâls Rîga TV24) patiesîbâ strâdâjusi ar uzviju, sagatavojot par 22 raidîjumiem Globuss vairâk, nekâ solîts, bet tieðraides no sçrijas Te un tagad pârraidîtas gandrîz 100 reiþu vairâk, nekâ valsts pasûtîjums pieprasîjis. Savukârt SIA Vidzemes televîzija, kas raida reìionâlo kanâlu Re:TV, nav izpelnîjusies vispâr nevienu aizrâdîjumu.

VK izteikusi pârmetumus NEPLP par to, ka tâ iemaksâjusi OTV kanâlam 55 tûkstoðus vairâk. Taèu no slçdziena noprotams, ka OTV nâkusi NEPLP pretî un atzinusi ðo summu par avansu, kas jau atstrâdâts 2015. gada sâkumâ.

Jauni atklâjumi nâks ðodien

Lîdz ar to Valsts kontroles atzinums faktiski apgâþ plaði izplatîto pieòçmumu, ka valstij bûtu jâstiprina sabiedriskie mediji, dodot tiem vairâk naudu. Pagâjuðais gads ir pirmais, kurâ daïa no valsts pasûtîjuma ir nodota mazajâm televîzijâm, kuras parâda – par valsts finansçjuma drupatâm tâs ir spçjîgas saraþot saturu lielâkâ apjomâ, nekâ bijis prasîts, savukârt LTV un Latvijas Radio gada sâkumâ bija palikuðas valstij parâdâ darbu par 1,77 miljoniem eiro.

Kârtîbas ievieðanu apgrûtina fakts, ka pirms mçneða no amata aizgâja NEPLP loceklis Gints Grûbe, kurð tieði atbildçja par LTV un tai paredzçtâs naudas kontroli pçc tam, kad Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas birojs sodîja G. Grûbi par aizliegtu amatu pildîðanu. Paðlaik Saeima vçl nav paspçjusi ievçlçt jaunu NEPLP locekli viòa vietâ, lîdz ar to LTV formâli ir bez valstiskâ uzrauga.

VK ðodien plâno publiskot ne tikai NEPLP audita rezultâtus, bet arî citas valsts iestâþu pârbaudes, kurâs parâdîsies vçl citi fakti.

VALSTS KONTROLES ATZINUMS

Avots: www.nra.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.