October 24 2020 17:51:03
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Çíis: Jaunais LTV kanâls krievu valodâ jau sâkumâ bûtu apzîmçts kâ propagandas kanâls
ZiņasSabiedriskajam medijam veidot kanâlu krievu valodâ ir nejçdzîgi, jo ðâds kanâls uzreiz jau paðâ sâkumâ bûtu apzîmçts kâ propagandas kanâls, kurâ latvieði cenðas kaut ko iestâstît krieviem, intervijâ laikrakstam "Neatkarîgâ" pauþ bijuðais "Latvijas Neatkarîgâs televîzijas" lîdzîpaðnieks un vadîtâjs Andrejs Çíis.

«Tas ir tik nejçdzîgi - lielâkais ârprâts. Kurð to skatîsies?» jautâ ilggadçjais mediju eksperts. «Ieguldît seðus miljonus kanâlâ, tad katru gadu mest tajâ vçl iekðâ naudu?»

Pçc Çía teiktâ, nav skaidrs, kâdu mçríi vçlas sasniegt kanâla veidotâji. Ja politiíi grib pirkt auditoriju, kurâ uzrunât cilvçkus, tad viòiem jâsaprot, ka labâk naudas lîdzekïus iztçrçt, izveidojot kâdu raidîjumu, reklâmu vai informâcijas ciklus un ievietot ðos materiâlus tur, kur var uzrunât ðos cilvçkus, norâda Çíis.

«Savulaik ar dçliem biju makðíerçt maksas dîíos. Pie pirmâ dîía bija jâmaksâ trîs lati, bet nenoíçrâm nevienu zivi. Pie otrâ dîía nebija jâmaksâ par iespçju makðíerçt, bet par noíerto zivju kilogramiem. Tur zivis íçrâs kâ trakas. Otrâ dîía îpaðnieks man paskaidroja, ka pirmajâ gadîjumâ esmu pircis papîra gabaliòu - èeku, bet otrajâ gadîjumâ es pçrku kilogramus,» savu viedokli par televîzijas kanâla izveidi pamatoja Çíis.

Jau ziòots, ka Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) martâ pieòçma lçmumu atbalstît LTV treðâs programmas izveidi. Lçmumu kopâ ar minçto koncepciju NEPLP nosûtîja Kultûras ministrijai. Finanðu ministrija neatbalsta LTV krievu kanâla veidoðanu.

LTV treðo programmu paredzçts veidot kâ jauktu þanru TV kanâlu krievu valodâ ar subtitriem latvieðu valodâ, kâ izòçmumus atstâjot tieðraides raidîjumus, liecina Latvijas Televîzijas (LTV) treðâs programmas krievu valodâ koncepcijas sâkotnçjâ versija.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole



Facebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM