August 03 2020 20:43:16
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP izstrâdâ likuma grozîjumus par elektronisko mediju îpaðniekiem.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir sagatavojusi grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL), kas nosaka NEPLP pilnvaras elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu reìistrâcijas vai îpaðnieku maiòas gadîjumâ.

Likuma grozîjumi sagatavoti ar mçríi nodroðinât mediju brîvîbu un daudzveidîbu, nosakot NEPLP tiesîbas, lemjot par apraides un retranslâcijas atïauju izsniegðanu vai elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa reìistrâciju, izvçrtçt ðâdas atïaujas izsniegðanas vai reìistrâcijas atbilstîbu EPLL noteiktajâm prasîbâm, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajai stratçìijai 2012.–2017.gadam un plaðsaziòas lîdzekïu daudzveidîbas nodroðinâðanai, kâ arî izvçrtçt elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa îpaðnieku (tajâ skatâ patieso labuma guvçju) atbilstîbu EPLL prasîbâm (ðobrîd likums NEPLP ðâdas tiesîbas nenosaka).

Òemot vçrâ, elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu îpaðnieku lielo nozîmi Latvijas nacionâlâs mediju vides veidoðanâ, kâ arî to, ka spçkâ esoðais regulçjums nepilnîgi kalpo uzstâdîtajiem mçríiem panâkt caurspîdîguma nodroðinâðanu attiecîbâ uz mediju îpaðniekiem un mediju koncentrâcijas novçrðanu, ir sagatavoti grozîjumi EPLL un citos normatîvajos aktos, lai EPL reìistrâcijas vai îpaðnieku maiòas gadîjumâ NEPLP tiktu pieðíirtas tiesîbas pçc lçmuma pieòemðanai nepiecieðamâs finansiâlâs un juridiskâs informâcijas saòemðanas apstiprinât darîjumu atbilstoði Latvijas nacionâlajâm interesçm.

EPLL grozîjumi nosaka, ka persona, kas vçlas iegût vai palielinât ievçrojamu ietekmi elektroniskajâ plaðsaziòas lîdzeklî, pirms ievçrojamas ietekmes iegûðanas vai palielinâðanas iesniedz NEPLP iesniegumu par ievçrojamas ietekmes iegûðanu vai palielinâðanu. NEPLP izvçrtç ievçrojamas ietekmes iegûðanas vai palielinâðanas atbilstîbu EPLL noteiktajâm prasîbâm, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajai stratçìijai, tai skaitâ sabiedrîbas veselîbai un droðîbai un elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu daudzveidîbas nodroðinâðanai, un ne vçlâk kâ divu mçneðu laikâ no iesnieguma saòemðanas dienas pieòem vienu no sekojoðiem lçmumiem:

1) atïaut ievçrojamas ietekmes iegûðanu vai palielinâðanu;

2) atïaut ievçrojamas ietekmes iegûðanu vai palielinâðanu, nosakot ievçrojamas ietekmes ieguvçjam vai palielinâtâjam un / vai elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim saistoðus noteikumus;

3) aizliegt ievçrojamas ietekmes iegûðanu vai palielinâðanu.

NEPLP aizliedz iegût vai palielinât ievçrojamu ietekmi elektroniskajâ plaðsaziòas lîdzeklî vismaz ðâdos gadîjumos:

1) Persona, kura iegûst vai palielina ievçrojamu ietekmi, tajâ skaitâ minçtâs personas patiesie labuma guvçji, atbilst vismaz vienam no ðâdiem kritçrijiem (informâcijas iegûðanai NEPLP lûdz attiecîgu Satversmes aizsardzîbas biroja un Droðîbas policijas atzinumu):

a) tai ir sabiedrisko droðîbu apdraudoði sakari ar pie Eiropas Savienîbas un Ziemeïatlantijas lîguma organizâcijas nepiederoðu valstu institûcijâm vai ar ðo valstu personâm,

b) tâ ir saistîta ar organizçtâs noziedzîbas grupçjumiem, ârvalstu specdienestiem vai grupçjumiem, kas saistîti ar starptautiskâm teroristu organizâcijâm, vai uztur sakarus ar personâm, kas pieder pie tiem,

c) tâ ir notiesâta par noziegumu pret Latvijas valsts neatkarîbu, teritoriâlo vienotîbu un konstitucionâlo iekârtu.

2) Persona, kura iegûst vai palielina ievçrojamu ietekmi, nav iesniegusi NEPLP visu ðajâ likumâ un ðâpanta astotajâ daïâ minçtajos noteikumos norâdîto informâciju.

Saòemot iesniegumu elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa reìistrâcijai, apraides vai retranslâcijas atïaujas izsniegðanai un tam pievienotos dokumentus, NEPLP izvçrtç elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa plânotâs darbîbas atbilstîbu ðajâ likumâ noteiktajâm prasîbâm, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajai stratçìijai, tai skaitâ sabiedrîbas veselîbai un droðîbai, elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu daudzveidîbas nodroðinâðanai, un pieòem vienu no sekojoðiem lçmumiem:

1) reìistrçt elektronisko plaðsaziòas lîdzekli vai izsniegt apraides vai retranslâcijas atïauju;

2) reìistrçt elektronisko plaðsaziòas lîdzekli vai izsniegt apraides vai retranslâcijas atïauju, nosakot elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim un / vai tâ îpaðniekam vai patiesajam labuma guvçjam saistoðus noteikumus;

3) nereìistrçt elektronisko plaðsaziòas lîdzekli vai neizsniegt apraides vai retranslâcijas atïauju.

Lai nodroðinâtu îpaðnieku (lîdz fiziskas personas, patiesâ labuma guvçja lîmenim) atklâðana pienâkuma efektîvu izpildi no elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu puses, likums paredz NEPLP pienâkumu atteikt elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa reìistrâciju, apraides vai retranslâcijas atïaujas izsniegðanu, kâ arî ievçrojamas ietekmes iegûðanu vai palielinâðanu, ja informâcija par îpaðnieku (lîdz fiziskas personas, patiesâ labuma guvçja lîmenim) NEPLP nav iesniegta vai ir tikusi iesniegta nepatiesa informâcija. Lai nodroðinâtu efektîvu paredzçtâ îpaðnieku atklâðanas pienâkuma izpildi, NEPLP noteiktas tiesîbas anulçt apraides vai retranslâcijas atïauju, vai arî apturçt reìistrçta elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbu (ðâds regulçjums attiecas, piemçram, uz pakalpojumu pçc pieprasîjuma sniedzçjiem, kuriem ir pienâkums tikai reìistrçties NEPLP, nesaòemot apraides vai retranslâcijas atïauju), ja elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis nav iesniedzis attiecîgo informâciju, vai ir sniedzis nepatiesu informâciju.

Ievçrojama ietekme EPLL grozîjumu izpratnç ir personas vai vairâku personu, kas uz vienoðanâs pamata rîkojas saskaòoti, tieði vai netieði iegûta ietekme, kura izpauþas kâ kontrole pâr 10 un vairâk procentiem no elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa pamatkapitâla vai balsstiesîgo akciju vai daïu skaita vai ieguldîjumu kopsummas; kura izpauþas kâ kontrole pâr 10 un vairâk procentiem no elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa, kas nav komersants; kura, neatkarîgi no tâs iegûðanas veida un formas (tajâ skaitâ, bet ne tikai, tiesîbas uz aktîviem, tiesîbas ietekmçt elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa pârvaldes institûciju lçmumu pieòemðanu vai iecelt iepriekðminçto institûciju locekïus, lîdzdalîbas iegûðana kapitâla daïu pirkuma, apvienoðanâs, saplûðanas, kopuzòçmuma izveidoðanas ceïâ vai jebkurâ citâ veidâ) dod iespçju personai vai vairâkâm personâm, kas uz vienoðanâs pamata rîkojas saskaòoti, bûtiski ietekmçt elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbu vai redakcionâlo neatkarîbu.

Jçdziens ´ievçrojama ietekme¡ veidots tâ, lai to var attiecinât uz visa veida elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un ar to saistîtais regulçjums ir lîdzîgs finanðu nozarç izmantotajam ´bûtiskas lîdzdalîbas¡ jçdzienam.

EPLL grozîjumos definçts patiesâ labuma guvçja (fiziska persona) jçdziens. Tâ ir persona:

kuras îpaðumâ vai tieðâ vai netieðâ kontrolç ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitâla vai balsstiesîgo akciju kopskaita vai daïu skaita vai ieguldîjumu kopsummas, vai kura citâdâ veidâ kontrolç komersanta darbîbu;
kurai tieðâ vai netieðâ veidâ ir tiesîbas uz îpaðumu, vai kuras tieðâ vai netieðâ kontrolç ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvçju nodibinâjumam uzskatâma persona vai personu grupa, kuras labâ ir izveidots nodibinâjums. Par patieso labuma guvçju politiskajai partijai, biedrîbai un kooperatîvajai sabiedrîbai uzskatâma attiecîgâ politiskâ partija, biedrîba vai kooperatîvâ sabiedrîba;
kuras labâ vai interesçs tieðâ vai netieðâ veidâ tiek iegûta vai palielinâta ievçrojama ietekme elektroniskajâ plaðsaziòas lîdzeklî;
kuras labâ vai interesçs tieðâ vai netieðâ veidâ tiek iegûta elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa apraides un / vai retranslâcijas atïauja un / vai tiek reìistrçts elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis.

Ziòas par elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa patiesajiem labuma guvçjiem NEPLP publisko savâ mâjaslapâ internetâ, ievçrojot fiziskas personas datu aizsardzîbu regulçjoðo normatîvo aktu prasîbas.

Grozîjumi EPL izstrâdâti, òemot vçrâ Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlo stratçìiju 2012.–2017.gadam, kas prasa noteikt NEPLP pilnvaras EPL reìistrâcijas vai îpaðnieku maiòas gadîjumâ.


Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM