April 22 2019 23:28:04
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Deputâti prasa skaidrojumu par «Pieci.lv» skandalozâ raidîjuma atbilstîbu sabiedriskajam pasûtîjumam.
NEPLP ziņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien vienojâs uzdot Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) sniegt skaidrojumu par «Latvijas Radio» programmas «Pieci.lv» raidîjuma «Pilnîgs vakars» rubrikas «Pieliec punktu!» atbilstîbu sabiedriskajam pasûtîjumam.

Minçtajâ raidîjumâ jaunieði brîvrunas sacensîbâs aizrâvâs ar rupjîbu lietoðanu. NEPLP uzdots sniegt komisijai atbildi lîdz 26.jûnijam, savukârt komisijas sçde par ðo jautâjumu varçtu notikt 1.jûlijâ.

NEPLP pârstâvji un arî Latvijas Radio vadîba ðodien komisijas sçdi neapmeklçja. Latvijas Radio ðâdu rîcîbu pamatoja ar iebildumiem pret Saeimas iejaukðanos sabiedriskâ medija saturâ. Komisijas vadîtâja Inese Laizâne (VL-TB/LNNK) gan uzsvçra, ka ðîs sçdes mçríis bija reaìçt uz daudziem komisijâ saòemtiem iesniegumiem un vçstulçm saistîbâ ar minçto raidîjumu, kâ arî pajautât, kâ ðis raidîjums atbilst sabiedriskajam pasûtîjumam, nevis jaukties medija saturâ.

Diskusija komisijas sçdç ik pa laikam norisinâjâs augstos toòos, îpaði reizçs, kad izteicâs deputâts Artuss Kaimiòð (LRA). Viòð arî atskaòoja minçtâ raidîjuma fragmentu, pret ko iebilda komisijas vadîtâja. Kaimiòð komisijas sçdç arî izdalîja attçlus, kas esot ievietoti sociâlajos tîklos un kuros, pçc Kaimiòa teiktâ, redzams, ka «Pieci.lv» pârstâvji darba laikâ internetâ aplûko pornogrâfiskus materiâlus.

Kaimiòð arî kritizçja ðodienas komisija darbu un kauninâja to par nespçju «tikt galâ ar reâlo pârkâpumu».

Jautâjums par «Pieci.lv» raidîjumu aktualizçjies pçc tam, kad AS «SuperFM» valdes priekðsçdçtâjs Uìis Polis jûnija sâkumâ vçrsâs pie NEPLP priekðsçdçtâja Ainâra Dimanta ar lûgumu skaidrot necenzçtas leksikas lietojumu minçtajâ raidîjumâ.

Arî Latvijas Radio 5 vadîba pievçrsusies necenzçtas leksikas lietojuma izvçrtçjumam raidîjuma «Pilnîgs vakars» rubrikâ «Pieliec punktu!» un uzskata, ka ir svarîgi iesaistîties diskusijâs par sabiedriskâ medija saturu, lai rosinâtu tâ kvalitâti, iepriekð informçja Latvijas Radio 5 vadîtâjs Kârlis Dagilis.

NEPLP Monitoringa centrs patlaban vçrtç VSIA «Latvijas Radio» programmas «Pieci.lv» raidîjumu «Pilnîgs vakars» atbilstîbu Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam, aìentûru LETA informçja Dimants. Ja NEPLP juristi raidîjuma ierakstos saskatîs likuma pârkâpuma pazîmes, NEPLP sâks administratîvo lietvedîbu, kurâ tiks pieòemti turpmâkie lçmumi.

Tâpat NEPLP iepriekð pauda neizpratni par to, ka nav saòemts uzaicinâjums sniegt ziòojumu vai atzinumu par ðo jautâjumu ðodienas Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas sçdç, tâ vietâ deputâti ðajâ jautâjumâ uzòçmuðies tiesneða lomu, apejot NEPLP.

«Òemot vçrâ, ka darba kârtîbâ ir iekïauts jautâjums par minçtâ raidîjuma atbilstîbu sabiedriskajam pasûtîjumam, NEPLP vçrð uzmanîbu, ka sabiedriskâ pasûtîjuma izstrâde un izpildes vçrtçðana ir NEPLP kâ pastâvîgas iestâdes kompetences jautâjums. No NEPLP rîcîbâ esoðâ uzaicinâjuma nav saprotama NEPLP loma sçdç izskatâmâ jautâjuma kontekstâ,» norâdîja Dimants.

«Tieða deputâtu iesaistîðanâs mediju jautâjumu risinâðanâ pielîdzinâma tiesas sprieðanai Saeimas Juridiskajâ komisijâ, apejot tiesu kâ neatkarîgu un profesionâlu institûciju,» piebilda organizâcijas vadîtâjs.

Avots: www.tvnet.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.