April 24 2019 19:14:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 16. jûnijâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 16. jûnija sçdç pieòçma lçmumu par brîvajiem radio frekvenèu pieðíîrumiem, nosakot, ka frekvences Cesvainç (89,6 MHz) un Daugavpilî (106,1 MHz) tiek izmantotas nacionâlo vai reìionâlo komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmas aptverðanas zonas palielinâðanai (pieteikumi NEPLP jâiesniedz lîdz 16.jûlijam).

Apstiprina grozîjumus MK noteikumos par interneta radio

NEPLP apstiprinâja grozîjumu projektu Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atïaujas izsniegðanu, retranslâcijas atïaujas izsniegðanu un tâda pakalpojumu sniedzçja reìistrâciju, kas sniedz elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pakalpojumus pçc pieprasîjuma", kas paredz piemçrot valsts nodevu 142,29 eiro apmçrâ radiostacijâm, kas raida tikai internetâ. Paðlaik ðâdâm radiostacijâm reìistrçjoties bûtu jâmaksâ 3000 eiro liela valsts nodeva, kas nav savietojams ar ðâdu staciju biznesa modeli un ieòçmumiem.

Òemot vçrâ, ka interneta radio neizmanto ierobeþoto valsts resursu – radio frekvences – NEPLP ieskatâ tâs bûtu atbrîvojamas no valsts nodevas nomaksas. Ðâdu NEPLP iniciatîvu neatbalstîja vairâkas ministrijas, tâpçc NEPLP pieòçma lçmumu rosinât MK noteikumu grozîjumus par nodevas 142,29 eiro apmçrâ piemçroðanu.

Pagarina frekvenèu darbîbu, maina retranslâcijas un apraides atïaujas

NEPLP pieòçma lçmumu pagarinât elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA ´Latvieðu radio¡ (programma ´Super FM¡) pieðíirtâs frekvences 95,6 MHz Tukumâ darbîbu uz trîs mçneðiem (lîdz ðâ gada 31.augustam). Ar NEPLP 2012. gada 8. novembra lçmumu pieðíirtâs frekvences darbîba lîdz ðim nav uzsâkta.

NEPLP pieòçma lçmumu pagarinât elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim AS ´Super FM¡ (programma ´Eiropas Hîtu Radio¡) pieðíirtâs frekvences 89,6 MHz Tukumâ darbîbu uz trîs mçneðiem (lîdz ðâ gada 31.augustam). Ar NEPLP 2013. gada 24. oktobra lçmumu pieðíirtâs frekvences darbîba lîdz ðim nav uzsâkta.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA ´1. Business radio¡ izsniegtajâ apraides atïaujâ programmas ´1. Biznesa Radio¡ raidîðanai un apstiprinâja grozîjumus SIA ´Voxell Baltic¡ izsniegtajâ apraides atïaujâ programmas ´Multimania¡ raidîðanai.

NEPLP anulçja izsniegtâs retranslâcijas atïaujas SIA ´DOBELES TELESAT¡ un SIA ´IZZI FAO¡, kâ arî apstiprinâja grozîjumus SIA ´Elektrons S¡, SIA ´OSTKOM¡ un SIA ´STARNET¡ izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.

NEPLP izludinâja konkursu apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai – vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî 87,9 MHz frekvencç krievu valodâ. Kâ ziòots, 22. maija sçdç, konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjas radio programmas veidoðanai Ventspilî 93,7 MHz frekvencç latvieðu valodâ, NEPLP par uzvarçtâju atzina AS ´Radio SWH¡ (programma ´Radio SWH Gold¡).

NEPLP apstiprinâja komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´Vidzemes televîzija¡, SIA ´Ogres televîzija´ un AS ´TV Latvija¡ nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par 2015. gada maijâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.