September 28 2020 11:06:22
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Saeima Daci Íezberi ievçl par NEPLP locekli.
NEPLP ziņasSaeima ðodien þurnâlisti Daci Íezberi ievçlçja Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïa amatâ.

Íezberes kandidatûru bija izvirzîjusi parlamenta Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija.

Íezbere iepriekð sacîja, ka NEPLP locekïa amata pienâkumi jâpilda cilvçkam, kurð spçj âtri risinât jautâjumus, kas mediju jomâ ir svarîgi paðreizçjâ situâcijâ. «Ir ïoti daudzi uzdevumi, ar ko ðajâ amatâ ir jâtiek galâ. Jârisina daþâdi jautâjumi, kas saistîti ar reklâmu sabiedriskajâ medijâ. Jâdomâ par to, vai sabiedrisko radio un televîziju apvienot vai atstât esoðajâ situâcijâ. Tâpat nozîmîgi uzdevumi saistîti ar Latvijas Radio un Latvijas Televîzijas digitalizâciju. Vçl jâskata jautâjumi par mazajâm un reìionâlajâm televîzijâm, to dzîvotspçju. Darâmâ tieðâm ir ïoti daudz, tâpçc man ðíiet interesanta iespçja strâdât ðajâ amatâ,» sacîja þurnâliste.

Iepriekð iztaujâðanas laikâ komisijâ Íezbere pauda uzskatu, ka plaðsaziòas lîdzekïos nacionâlajam uzstâdîjumam jâbût saistîtam ar lepnumu par sabiedrîbu un tâs profesionâïiem.

Viòa norâdîja, ka ziòas varçtu tikt sâktas ar pozitîvajâm lietâm

par to, ka ir atklâta izstâde, noticis interesants koncerts, un pçc tam sekotu sliktâ ziòa, ka Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas birojs ir kaut ko atklâjis. Íezbere piebilda, ka viòas profesionâlâ pieredze varçtu noderçt, lai plaðsaziòas lîdzekïu jomu sakârtotu tik lielâ mçrâ, cik tas ir iespçjams.

Íezberes kandidatûru pieteikusi Jûrmalas Vçstures un mâkslas biedrîba. Viòa iepriekð bijusi Nacionâlâs radio un televîzijas padomes locekle. Pretendentei ir þurnâlistes izglîtîba.

Tikmçr Saeima jau tuvâkajâ laikâ ir plânojusi lemt par visu NEPLP locekïu atbrîvoðanu no amata.

LETA arhîvâ atrodamâs ziòas liecina, ka 2003.gadâ KNAB konstatçja, ka toreizçjâ Nacionâlâs radio un televîzijas padomes (NRTP) locekle Íezbere ir pârkâpusi likumu «Par intereðu konflikta novçrðanu valsts amatpersonu darbîbâ,» jo ieòçmusi arî Jûrmalas domes deputâta amatu, par ko jau ir saukta pie administratîvâs atbildîbas un sodîta ar naudas sodu.

Lai arî Íezbere vçrsâs Jûrmalas tiesâ, sûdzîba tika noraidîta kâ nepamatota un KNAB lçmums atstâts spçkâ negrozîts.

Kâ ziòots, uz vakanto amatu bija pieteiktas vçl èetras citas kandidatûras - Latvijas Universitâtes Filozofijas un socioloìijas institûta pçtnieks, kultûras ministres padomnieks sabiedrîbas integrâcijas un mediju politikas jautâjumos Mârtiòð Kaprâns, AS «Lauku Avîze» izdevniecîbas projektu vadîtâja, literârâ redaktore, þurnâliste Eva Mârtuþa, Komunikoloìisko pçtîjumu centra valdes loceklis, Rîgas Starptautiskâs ekonomikas un biznesa administrâcijas augstskolas lektors Aleksandrs Mirlins un þurnâla «Bilance» galvenais redaktors Guntis Rozenbergs.

Ðî gada aprîlî Saeima no NEPLP locekïa amata atbrîvoja Gintu Grûbi, kurð bija iesniedzis atlûgumu.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM