December 06 2019 23:13:20
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Teju visas Saeimas frakcijas rosina atlaist NEPLP
ZiņasTeju visas Saeimas frakcijas, izòemot "Saskaòu" un Nacionâlo apvienîbu (NA), rosina atlaist Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomi (NEPLP), informçja Latvijas Reìionu apvienîbas (LRA) Saeimas frakcijas vadîtâjs Dainis Liepiòð. NEPLP locekïiem neesot informâcijas par iespçjamiem atbrîvoðanas iemesliem.

Iesniegumu par NEPLP atlaiðanu parakstîjuði - Solvita Âboltiòa un Kârlis Ðadurskis no "Vienotîbas", Augusts Brigmanis, Andris Siliòð un Ingmârs Lîdaka no Zaïo un zemnieku savienîbas (ZZS), Artuss Kaimiòð, Mârtiòð Bondars, Mârtiòð Ðics un Liepiòð no LRA.

Deputâti atsaucas uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pantu, ka var atbrîvot NEPLP locekli no amata, ja ir konstatçti apstâkïi, kas viòam liedz par tâdu bût. «Tâtad labas reputâcijas zaudçðana var bût pamats NEPLP locekïu atbrîvoðanai no amata,» pausts iesniegumâ.

Saeimai lûgts nodot jautâjuma izskatîðanu par padomes locekïu atbrîvoðanu atbildîgajai komisijai lçmumprojekta sagatavoðanai un virzîðanai Saeimas sçdç.

ZZS deputâts Ingmârs Lîdaka savukârt teica, ka par NEPLP atlaiðanu Saeima varçtu lemt ceturtdien.

NA lîdzpriekðsçdçtâjs un Saeimas deputâts Raivis paskaidroja, ka ir informçts par politiíu vçlmi atlaist NEPLP, bet norâdîja, ka NA ðo jautâjumu vçl nav pârrunâjusi frakcijâ.

«Mums jautâjums jâredz kopumâ. Tâpat îsti nav skaidrîbas par procedûru, jo ðis [NEPLP] atlaiðana ir vçl nebijis precedents. Ir arî jâbût pârliecîbai, ka nâkamais sastâvs bûs labâks par esoðo. Par ðo jautâjumu nav arî panâkts konsenss koalîcijâ,» teica Dzintars.

Savukârt "Saskaòas" deputâts Valçrijs Ageðins norâdîja, ka nav informçts par politiíu vçlmi atlaist NEPLP. «Ðâdu jautâjumu frakcijâ neesam pârrunâjuði, lîdz ar to mûsu deputâtu paraksti uz iesnieguma nav,» viòð teica.

Iesniegumu par NEPLP atlaiðanu parakstîjuðais "Vienotîbas" deputâts Ðadurskis pamatoja lçmumu ar to, ka, viòaprât, «NEPLP paðreizçjâ vadîbâ nespçj tikt galâ ar saviem pienâkumiem».

"No sirds Latvijai" frakcijas vadîtâja Inguna Sudraba sacîja, ka atbalsta neuzticîbas izteikðanu NEPLP, kurai neesot efektîva spçja realizçt to, ko nosaka likums. Viòa norâdîja arî uz mediju vidi, uzsverot, ka raidîjumiem bûtu jâveicina vçrtîbu izplatîba, par ko, piemçram, neliecina nesenais gadîjums ar "Pieci.lv" raidîjumu, kas apspriests arî Saeimâ.

Deputâtu iesniegumâ norâdîts uz NEPLP lçmumu atïaut "Radio Skonto Plus" programmu veidot 60% krievu valodâ, bet 40% latvieðu valodâ, kas padarot staciju par krievu valodâ raidoðu radiostaciju. Uzsvçrts, ka ðobrîd pastâvoðajos informatîvâ kara apstâkïos bûtu jâstiprina un jâsargâ nacionâlâ mediju un informatîvâ vide.

Valsts Kontrole (VK) secinâjusi, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem apmçram viena miljona eiro apmçrâ, norâdîts iesniegumâ. Neesot arî nodroðinâta dotâcijas izlietojuma uzskaite komerctelevîzijâm, kas nodroðina sabiedrisko pasûtîjumu. VK arî konstatçjusi vâju kontroles sistçmu par komandçjumiem.

Latvijas Radio kanâlâ "pieci.lv" tiek atskaòoti raidîjumi, kas satur necenzçtu leksiku un neatbilst likumam, sacîts iesniegumâ.

«Ðâda NEPLP rîcîba rada pamatotas ðaubas par to, vai NEPLP locekïi ir kompetenti pildît savas funkcijas attiecîbâ uz elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu uzraudzîbu,» uzskata deputâti.

NEPLP ir autonoma institûcija, kas atbilstoði savai kompetencei pârstâv sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ. Padome uzrauga, lai to darbîbâ tiktu ievçrota Satversme, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums un citi normatîvie akti. Padome ir atvasinâta publiska persona.

NEPLP sastâvâ ir Ainârs Dimants, Aija Dulevska, Dainis Mjartâns un Ivars Zviedris. Ceturtdien tiek plânots apstiprinât piekto locekli - Daci Íezberi.

Esoðâs padomes pilnvaras ir lîdz 2017.gadam.

NEPLP locekïiem nav informâcijas par iespçjamiem atbrîvoðanas iemesliem

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pagaidâm vçl nav iepazinusies ar iespçjamiem iemesliem saistîbâ ar NEPLP locekïu atlaiðanu, tâpçc komentâros bija lakoniska.

«Attiecîbâ uz NEPLP mums nav uzdoti nekâdi jautâjumi, un man îsti nav skaidri motîvi,» savu viedokli par izskançjuðo informâciju pauda NEPLP locekle Aija Câlîte-Dulevska. «Attiecîbâ uz minçto iemeslu par «Radio Skonto plus» programmas apstiprinâðanu, padarot to par krievu valodâ raidoðu radiostaciju, man ir grûti komentçt, jo es pati ðajâ jautâjumâ balsoju pret.»

Câlîte-Dulevska norâdîja, ka ðî informâcija jebkurâ gadîjumâ ir nopietns lçmums, vai tâ ir runa par NEPLP vai kâdu citu institûciju. «Tikai no tâ, kas ir redzams publiski, ir ïoti grûti pilnvçrtîgi novçrtçt institûcijas darba kvalitâti, jo runa jau ir par kvalitâti, vai mçs darâm to, kas ir jâdara, nevis par vienu vai otru lçmumu.»

Arî NEPLP loceklim Dainim Mjartânam nebija versiju par iespçjamajiem iemesliem, kâpçc no amatiem varçtu tikt atbrîvoti NEPLP locekïi.

«Ar to, kâpçc no amata var atbrîvot NEPLP locekïus, var iepazîties, izlasot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma sadaïu, kurâ aprakstîts, uz kâda pamata Saeima var atlaist NEPLP locekïus,» izskançjuðo informâciju komentçja NEPLP loceklis Mjartâns.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
· Velkam ārā folija ce...
· [img]http://freefm.l...
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.