April 24 2019 19:12:43
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Deputâti uzdod NEPLP «sakârtot saimniecîbu» astoòu mçneðu laikâ.
NEPLP ziņasSaeimas Publisko izdevumu un revîzijas komisijas deputâti ceturtdien vienbalsîgi lçma par pienâkuma uzlikðanu Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) lîdz nâkamâ gada februârim iesniegt komisijâ un Valsts kontrolç (VK) informâciju par ieteikumu ievieðanas gaitu, Saeimâ novçroja aìentûra BNS.

Komisijas vadîtâjs Andris Bçrziòð (Zaïo un zemnieku savienîba) paskaidroja, ka NEPLP ir «doti astoòi mçneði, lai sakârtotu savu saimniecîbu».

Tâpat VK bûs Publisko izvedumu un revîzijas komisijai lîdz 2016.gada 22.februârim bûs jâsniedz viedoklis par NEPLP îstenoto ieteikumu ievieðanas gaitu.

Bçrziòð norâdîja, ka komisija «pie ðî jautâjuma varçtu atgriezties pçc VK ziòojuma, kas varçtu bût 2016.gada marts».

Komisija plâno rît turpinât diskutçt par vairâku politiíu parakstîto iesniegumu, kurâ ierosinâts no amatiem atbrîvot Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïus.

Komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne (VL-TB/LNNK) ðodien komisijas sçdes sâkumâ nâca klajâ ar ierosinâjumu ðo jautâjumu turpinât skatît rît plkst.12, òemot vçrâ ðodien ierobeþoto laiku un ðîs lietas nozîmîgumu.

Ðodien Cilvçktiesîbu un Publisko izdevumu un revîzijas komisijas sçdç tika diskutçts par Valsts kontroles revîzijas ziòojumu par NEPLP.

Jau ziòots, ka deputâti un VK ceturtdien notiekoðajâ Publisko izdevumu un revîzijas un Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisiju kopsçdç asi kritizçja NEPLP un tâs vadîtâju Ainâru Dimantu par neefektîvu valsts pieðíirtâ finansçjuma izlietojumu.

Komisiju kopsçdç tiek skatîts VK 2014.gada revîzijas ziòojums par NEPLP finanðu lîdzekïu izlietojumu. Tâpat tiek vçrtçta èetru partiju Saeimas frakciju vadîtâju parakstîtais iesniegums par NEPLP atlaiðanu. Uz komisiju kopsçdi ieraduðies daudzi deputâti, kâ arî sabiedrisko mediju vadîtâji.

Deputâts Ðadurskis asi kritizçja NEPLP vadîtâju Dimantu norâdot, ka viòð viòa vadîtajâ iestâdç NEPLP nav izveidojis efektîvu finanðu kontroles mehânismu, par ko liecinot vairâki finanðu pârkâpumi, kurus konstatçjusi VK. Minot vairâkus VK konstatçtos pârkâpumus NEPLP, Ðadurskis norâdîja, ka Dimants acîmredzami NEPLP vadîtâja amatâ strâdâ pavirði. Viòð arî uzsvçra, ka, viòaprât, Dimants nevar turpinât vadît NEPLP.

Aìentûra BNS jau vçstîja, ka èetru Saeimas frakciju vadîtâji ir parakstîjuði iesniegumu par NEPLP atlaiðanu.

Iesniegumu par NEPLP atlaiðanu parakstîjuði - Solvita Âboltiòa un Kârlis Ðadurskis no «Vienotîbas», Augusts Brigmanis, Andris Siliòð un Ingmârs Lîdaka no Zaïo un zemnieku savienîbas, Artuss Kaimiòð, Mârtiòð Bondars, Mârtiòð Ðics un Dainis Liepiòð no Latvijas Reìionu apvienîbas, kâ arî Inguna Sudraba un Gunârs Kûtris no partijas «No sirds Latvijai».

Deputâti atsaucas uz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma pantu, ka var atbrîvot NEPLP locekli no amata, ja ir konstatçti apstâkïi, kas viòam liedz par tâdu bût. «Tâtad labas reputâcijas zaudçðana var bût pamats NEPLP locekïu atbrîvoðanai no amata,» pausts iesniegumâ.

VK secinâjusi, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem apmçram viena miljona eiro apmçrâ, norâdîts iesniegumâ. Neesot arî nodroðinâta dotâcijas izlietojuma uzskaite komerctelevîzijâm, kas nodroðina sabiedrisko pasûtîjumu. VK arî konstatçjusi vâju kontroles sistçmu par komandçjumiem.

Latvijas Radio kanâlâ «pieci.lv» tiek atskaòoti raidîjumi, kas satur necenzçtu leksiku un neatbilst likumam, sacîts iesniegumâ.

NEPLP ir autonoma institûcija, kas atbilstoði savai kompetencei pârstâv sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ. Padome uzrauga, lai to darbîbâ tiktu ievçrota Satversme, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums un citi normatîvie akti. Padome ir atvasinâta publiska persona.

NEPLP sastâvâ ir Ainârs Dimants, Aija Dulevska, Dainis Mjartâns un Ivars Zviedris. Saeimâ tika apstiprinâta padomes piektâ locekle - Dace Íezbere.

Esoðâs padomes pilnvaras ir lîdz 2017.gadam.

Avots:www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.