July 10 2020 02:25:00
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Irbenç ðomçnes uzsâks reâlus 32 m antenas kustîbas testus.
HAM SAT EME

Paðlaik Ventspils Starptautiskajâ radioastronomijas centrâ (VSRC) Irbenç tuvojas noslçgumam 32 un 16 metru antenu rekonstrukcija. Jau jûlijâ bûs iespçjams uzsâkt reâlus lielâkâs - 32 m diametra antenas kustîbas testus.

10.jûnijâ pçc antenas karkasa un virsmas atjaunoðanas radioteleskopa RT-32 antenu veiksmîgi pacçla un nostiprinâja radio teleskopa balsta tornî. Kâ pilsçtas informâcijas portâlam Ventspils24.lv pastâstîja Ventspils augstskolas pârstâve Agnese Jçkabsone, paðlaik notiek vâcu inþenierkompânijas "MT Mechatronics" izstrâdâtâs jaunâs piedziòas sistçmas montâþas darbi. Lai nodroðinâtu "MT Mechatronics" antenas vadîbas sistçmas salâgojumu ar Pçtîjuma ietvaros izstrâdâtajiem vadîbas moduïiem, tika izstrâdâts programmatûras interfeiss, kas nodroðina antenas kontroles komandas translâciju uz "MT Mechatronics" izveidotiem moduïiem.

Ðobrîd projekta darba grupa izstrâdâto interfeisu testç uz reâla laika simulatora, kas emulç radio teleskopa RT-32 jauno piedziòas sistçmas vadîbas sistçmu. Saskaòâ ar rekonstrukcijas plânu, jau jûlijâ bûs iespçjams uzsâkt reâlus RT-32 antenas kustîbas testus pa azimuta un elevâcijas asîm.
Projekta ietvaros turpinâs arî radioteleskopa RT-32 dinamiskâ modeïa izstrâde un antenas staru trasçðanas modeïa precizçðana, pielietojot ìeometrisko optikas metodes. Iegûtos modeïus paredzçts implementçt vadîbâs sistçmâ un rezultâtus apkopot zinâtniskâ rakstâ "Smooth Tracking Trajectory Generation of the Large Antenna".

VSRC veiktâ pçtîjuma "Antenu uzvadîðanas sistçmas precizitâtes optimizâcijas pçtîjumi balstîti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bâzi" mçríis ir komersantu konkurçtspçjas paaugstinâðana, veicinot pçtniecîbas un rûpniecîbas sektoru sadarbîbu rûpniecisko pçtîjumu, jaunu produktu un tehnoloìiju attîstîbas projektu îstenoðanâ.

Pçtîjuma uzdevums ir uzlabot vidçja un liela diametra parabolisku antenu vadîðanas un sekoðanas debess íermenim precizitâti, kas ïautu nodroðinât stabilâku radiosignâla uztverðanu gan no tâlajiem kosmiskajiem objektiem, gan no Zemei tuvâ apkârtnç esoðiem objektiem, tâdiem kâ kosmiskajâm atlûzâm to radiolokâcijas seansu laikâ un satelîtiem. Pçtîjuma laikâ izveidotâs izstrâdnes tiek testçtas, izmantojot VSRC rîcîbâ esoðâs antenas.

Avots: www.tvnet.lv

Ziņas birkas:
Tags: RT-32 VSRC Irbene 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM