December 10 2018 17:33:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 7. jûlijâ.
NEPLP ziņasPapildina nozares attîstîbas stratçìiju

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 7. jûlija sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012. – 2017. gadam, kas paredz:

Sadarbîbâ ar Kultûras ministriju sagatavot un virzît grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL) par Sabiedrisko mediju padomes izveidi sabiedrisko mediju pârraudzîbai un pârçjo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tirgus uzraudzîbas funkciju nodalîðanu NEPLP. Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tirgus uzraudzîbas tirgus funkciju pârdale divu padomju kompetencç ir nepiecieðama, lai izvairîtos no intereðu konflikta situâcijâm elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu tirgus regulatoram, kurð vienlaikus ir arî sabiedrisko mediju kapitâla daïu turçtâjs.

Veikt grozîjumus EPLL, lai precizçtu pârrobeþu televîzijas definîciju un izvçrtçt iespçjas atteikties no elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu iedalîjuma pçc aptverðanas zonas. NEPLP rosina iespçju izvçrtçt iespçju izstrâdât jaunu likumu, vadoties no tehnoloìiju neitralitâtes principa un programmas satura.

Piesaistît papildu lîdzekïus sabiedriskajam pasûtîjumam, lai atbilstoði EPLL varçtu tos pieðíirt arî komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, primâri vietçjiem un reìionâliem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, ieskaitot lokâla satura veidoðanai un izplatîðanai lokâlai mçríauditorijai.

Nodroðinât sabiedrisko pasûtîjumu raidîjumiem latgalieðu valodâ un îstenot NEPLP Latgales elektronisko mediju programmu.

Veikt zemes ciparu skaòas apraides testu, lai pârbaudîtu tehnoloìiskos aspektus un veiktu ekonomiskos aprçíinu nolûkâ aprçíinât visas digitalizâcijas izmaksas.

Izsniedz apraides atïaujas, groza retranslâcijas atïaujas

NEPLP 7. jûlija sçdç izsniedza apraides atïauju AS ¥Radio SWH´ programmas ¥Radio SWH GOLD´ raidîðanai Ventspilî 93,7 MHz frekvencç. NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ¥KTV Universs´ un SIA ¥EIKATIK´ izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.

Piemçro sodu par valodas apjoma nosacîjumu pârkâpumiem

NEPLP 7. jûlija sçdç pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ¥Radio Enterprise´ par Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 210.5 panta ceturtajâ daïâ paredzçtâ pârkâpuma izdarîðanu laika posmâ no 2105. gada 5. janvâra lîdz 11. janvârim, nenodroðinot SIA ¥Radio Enterprise´ izsniegtajâ apraides atïaujâ noteikto latvieðu valodas apjomu programmâ ¥Top Radio´.

Òemot vçrâ, ka SIA ¥Radio Enterprise´ iepriekð nav administratîvi sodîta, NEPLP par minçto pârkâpumu uzlika SIA ¥Radio Enterprise´ naudas sodu 500 eiro apmçrâ. Par identisku pârkâpumu NEPLP piemçroja administratîvo naudas sodu 500 eiro apmçrâ par valodas apjoma nosacîjumu pârkâpumiem SIA ¥Radio Enterprise´ Cçsu vietçjâ programmâ.

www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
81 #1 marsinsh
on July 07 2015 22:23:33
Ruslanam izskatâs ka bûs jâmaksâ ragâ.
19 #2 Yahoo
on July 09 2015 18:44:22
Nemaz nebiju pamanîjis, ka 100,9 Vidzemç skan pa visam cita programma, bez RU raidîjumiem.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.