April 24 2019 19:15:34
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Saeima no amata atbrîvo NEPLP vadîtâju Dimantu.
NEPLP ziņasSaeima treðdien nolçma no amata atbrîvot Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vadîtâju Ainâru Dimantu.

Parlaments lçma atbrîvot Dimantu no NEPLP locekïa amata, kas faktiski nozîmç arî viòa atbrîvoðanu no padomes vadîtâja amata.

Ðâdu lçmumu atbalstîja 50 deputâti no daþâdâm frakcijâm, pret bija Lolita Èigâne (V), Andrejs Judins (V), Vilnis Íirsis (V), Ainars Latkovskis (V), Ilmârs Latkovskis (VL-TB/LNNK), Aleksejs Loskutovs (V), Veiko Spolîtis, kâ arî Ilze Viòíele (V). Balsojumâ atturçjâs Ojârs Çriks Kalniòð (V), Aleksandrs Kirðteins (VL-TB/LNNK) un Edgars Putra (ZZS). Vçl 24 parlamentârieði balsojumâ nepiedalîjâs, tajâ skaitâ "Saskaòas" frakcija un vairâki koalîcijas deputâti.

Saeimai vçl bûs jâlemj par trîs citu NEPLP locekïu - Daiòa Mjartâna, Aijas Dulevskas un Ivara Zviedra - atbrîvoðanu no amata.

Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija iepriekð atbalstîja lçmumprojektu par Dimanta atlaiðanu, savukârt neatbalstîja lçmumprojektus par minçto trîs citu NEPLP locekïu atbrîvoðanu no amata.

Dimants iepriekð atbalstu viòa atbrîvoðanai vçrtçja kâ prettiesisku komisijas lçmumu, kas ir vçrsts tieði pret regulatora vadîtâju.

Jau ziòots, ka "Vienotîbas", Zaïo un zemnieku savienîbas, Latvijas Reìionu apvienîbas un partijas "No sirds Latvijai" lîderi rosinâja minçto èetru NEPLP locekïu atlaiðanu.

Iesniedzçji kritizçja, ka NEPLP pieòçma lçmumu attiecîbâ uz "Radio Skonto plus" programmas apstiprinâðanu, padarot to par krievu valodâ raidoðu radiostaciju. Tâdçjâdi NEPLP esot mazinâjusi Saeimas deputâtu uzticîbu padomes locekïu kompetencei un spçjai pieòemt situâcijai atbilstoðus lçmumus.

Politiíi arî atsaucâs uz Valsts kontroles revîzijas ziòojumâ secinâto, ka NEPLP nav efektîvi rîkojusies ar finanðu lîdzekïiem gandrîz divu miljonu eiro apmçrâ. Tâpat ziòojumâ secinâts, ka NEPLP ir vâja kontroles sistçma pâr amatpersonu un darbinieku komandçjumiem un darba braucieniem, kâ arî konstatçtas citas nepilnîbas.

Savukârt NEPLP iepriekð izplatîja paziòojumu masu medijiem, kurâ norâdîja, ka pieprasîjums atlaist NEPLP locekïus ir uzbrukums masu mediju neatkarîbai.

Paziòojumâ tika uzsvçrts, ka NEPLP ir demokrâtiskas un tiesiskas valsts neatkarîgas mediju, it îpaði sabiedrisko mediju, sistçmas sastâvdaïa. Tieði tâdçï likums ir noteicis ïoti konkrçtus gadîjumus, kâdos ir iespçjams atsaukt NEPLP locekïus.

Padome norâdîja, ka neviens no atlaiðanas apstâkïiem nav iestâjies.

NEPLP paziòojumâ pauda, ka daþu Saeimas deputâtu ideja atlaist padomes locekïus viòiem nav pârsteigums. Tiekoties ar deputâtiem, ne reizi vien padomes locekïi esot saskâruðies ar zîmîgiem mâjieniem, kas skar to vai citu Latvijas Televîzijas siþetu vai Latvijas Radio raidîjumu.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
1 #1 Norm
on July 08 2015 23:13:28
Sen bija laiks. To iestâdi vispâr vajadzçja likvidçt.
84 #2 Dexs
on July 09 2015 11:20:58
Un kas Norm tad izdotu licences? Saeima pa tieðo? Grin
1 #3 Norm
on July 10 2015 21:24:17
Nu nejau tie kretiini, kuri pieskjir licensi tam, kursh vairaak iemaksaa kabataa.
2 #4 princ_fm
on July 11 2015 00:28:54
Kâ Tu to zini?
81 #5 marsinsh
on July 11 2015 10:44:43
Ir tâda klusa bet pamatota aizdoma Wink
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.