August 03 2020 20:20:21
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 13. jûlijâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 13. jûlija sçdç izsludinâja konkursu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kas veido televîzijas programmas un nodroðina to apraidi virszemes apraidç ciparformâtâ.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu tâ mçríis ir sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðana nacionâlajiem komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem bçrnu un jaunieðuraidîjumu veidoðanai. Raidîjumu veidoðana paredzçta lîdz brîdim, kad bûs aizpildîta brîvâ televîzijas programmas vieta bezmaksas televîzijas programmu izplatîðanas tîklâ. Konkursa finansçjums ir EUR 14 684,00 mçnesî.

Konkursa pretendentiem jâiesniedz 2015. gada Sabiedriskâ pasûtîjuma gada plâns, raidîjumu vizuâlais piedâvâjums, sasniedzamâ auditorija, finansçjuma izmantoðanas tâme, kâ arî cita informâcija.

Piedâvâjumus konkursâ var iesniegt lîdz ðâ gada 27. jûlijam, plkst. 10.00, Rîgâ, Doma laukumâ 8A, pretendentu izvçrtçðana notiks ne vçlâk kâ lîdz 7. augustam.

Kâ jau ziòots, NEPLP 2. jûlija sçdç pieòçma lçmumu izslçgt SIA ´Ogres Televîzija¡ (programma Ogres TV) no galalietotâjiem bez maksas izplatâmo televîzijas programmu zemes apraidei ciparformâtâ saraksta, òemot vçrâ no VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) saòemto informâciju par pirmstermiòa lîguma izbeigðanu ar SIA ´Ogres Televîzija¡. Ðâdu lçmumu LVRTC valde pieòçma, jo pçdçjâ gada laikâ SIA ´Ogres Televîzija¡ ir izveidojies ievçrojams parâds par saòemtajiem apraides pakalpojumiem un ar SIA ´Ogres Televîzija¡ nav izdevies vienoties par tâdu parâda atmaksas grafiku, kas apmierinâtu abas puses. No ðâ gada 2. jûlija virszemes apraidç bez maksas Latvijâ ir skatâmi èetri televîzijas kanâli.

Uzzinot par saistîbu uzkrâðanos, NEPLP ir vairâkkârt rosinâjusi SIA ´Ogres Televîzija¡ meklçt risinâjumus saistîbu segðanai. Jûnijâ notika trîspusçjas tikðanâs ar NEPLP, LVRTC un SIA ´Ogres Televîzija¡ pârstâvju dalîbu, taèu tajâs netika gûts ilgtspçjîgs un visâm pusçm pieòemams risinâjums. Par nepiecieðamîbu risinât finanðu plûsmas jautâjumus, NEPLP SIA ´Ogres Televîzija¡ brîdinâja jau pagâjuðâ gada 31.jûlijâ.

NEPLP ir sâkusi darbu pie ilgtermiòa risinâjumiem, lai Latvijas sabiedrîba arî turpmâk varçtu bez maksas saòemt pilnvçrtîgu un kvalitatîvu informâciju virszemes apraidç.

Konkursa nolikums ir atrodams ðeit.

Apstiprina LTV gada pârskatu

NEPLP apstiprinâja valsts SIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV) 2014. gada pârskatu. Aizvadîtajâ gadâ ir veiktas pârmaiòas LTV organizatoriskajâ struktûrâ un programmu piedâvâjumâ ar mçríi uzlabot programmu piedâvâjuma kvalitâti sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros. Kâ norâdîts LTV gada pârskatâ, 2014. gadâ LTV veiksmîgi turpinâja orìinâlsatura palielinâðanu, ar kura palîdzîbu ir izdevies uzlabot pozîcijas gan pçc sasniegtâs auditorijas, gan pçc satura kvalitâtes vçrtçjuma.

Ar LTV 2014. gada pârskatu var iepazîties ðeit.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi jûnijâ

NEPLP apstiprinâja programmas Rîga TV24 (AS ´TV Latvija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi par ðâ gada jûniju. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 22 928 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja programmas Re:TV (SIA ´Vidzemes Televîzija¡) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada jûniju. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ tiks kompensçti 27 506 eiro apmçrâ.

Apstiprina grozîjumus retranslâcijas atïaujâs

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA ´LIVAS KTV¡ izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu sarakstu ar programmâm ´FightBox¡, ´ARTV¡ un ´Chaula TV¡.

Avots: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM